Mgr. Monika Hossová, PhD.

Tajomníčka katedry mediálnej výchovy, odborný asistent

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, 101 a, miestnosť IMEC

Streda, 8.30 - 10.00 hod.

Doktorka Monika Hossová sa na FMK UCM venuje mediálnej výchove, mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti. Vo svojej dizertačnej práci sa orientovala na stratégie rozvoja vybraných druhov gramotností prostredníctvom nových médií.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre mediálnej výchovy a ako koordinátorka 2. ročníka Bc. a 1. ročníka Mgr. študijného programu aplikované mediálne štúdiá. V tomto študijnom programe vyučuje predmety Žurnalistické žánre I., Propedeutika mediálnej výchovy, Seminár k záverečnej práci a Preddiplomová prax.

Oblasti záujmu: mediálna výchova, mediálna, informačná a digitálna gramotnosť, žurnalistické žánre.

 

Publikácie

HOSSOVÁ, M.: Kritické myslenie a jeho rozvoj prostredníctvom aktivizujúcich metód vo vyučovaní. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2015. Trnava, prezentované dňa 23. apríla 2015.

HOSSOVÁ, M.: Školské periodikum a jeho začlenenie do procesu mediálnej výchovy. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá 2015 s podtitulom Mediálna farma – totemy a tabu. Smolenice, prezentované dňa 14. apríla 2015.

HOSSOVÁ, M.: Possibilities for using new media in the educational process (in order to increase media, information and digital literacy). In: Scientia Nobilitat Studies. Łask : Scientia Nobilitat, 2015, s. 40-48. [CD-ROM]. ISBN 978-83-940589-1-3.

Current development trends of media literacy in European Union countries / Petranová, Dana - Hossová, Monika - Velický, Peter, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 52-65.

Critical Thinking as a Key Competency / Petranová, Dana - Hossová, Monika, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016. In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 244-248 [online].
Spôsob prístupu: http://www.atlantis-press.com

Non-formal media education in Europe / Petranová, Dana - Hossová, Monika, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 213-220.

Digitálne médiá vo vyučovaní: Rozvoj mediálnej gramotnosti / Hossová, Monika = Digital media in education: Development of media literacy, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 135-150.

Kritické myslenie a jeho rozvoj prostredníctvom aktivizujúcich metód vo vyučovaní / Hossová, Monika = Critical thinking and its development through activating methods in education, 2015.
In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 101-107 [CD-ROM].

Školské periodikum a jeho začlenenie do procesu mediálnej výchovy / Hossová, Monika = School magazine and its implementation in media education, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. : transformácia mediálnej záhrady : mediálne a marketingové hry oligarchov / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-721-2, S. 65-84 [CD-ROM].

Gramotnosti 21. storočia / Hossová, Monika = 21st century literacies, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 65-80.

Pozitívne a negatívne aspekty digitálnych hier vo vzťahu k deťom / Hossová, Monika = Positive and negative aspects of digital games in relation to children, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 71-82 [CD-ROM].

The use of new media and ICT as a tool for development of pupils´ media literacy / Hossová, Monika, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 326-335.

 

Využívanie nových médií a informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní za účelom rozvoja mediálnej gramotnosti / Hossová, Monika = The use of new media and ICT in education in order to develop media literacy, 2016.
In: Médiá a text 6 : zborník abstraktov / eds. Marianna Kraviarová, Lenka Regrutová ; recenzenti: Ján Gavura, Terézia Rončáková. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. - (Opera socialia). - ISBN 978-80-555-1622-6, S. 88-89.

Possibilities for using new media in the educational process (in order to increase media, information and digital literacy) / Hossová, Monika, 2015.
In: Scientia Nobilitat Studies. - Łask : Scientia Nobilitat, 2015. - ISBN 978-83-940589-1-3, S. 40-48.

Vplyv študentských médií na aktivitu a angažovanosť študentov / Baumannová, Bibiána - Majtánová, Lenka - Uríčková, Zuzana - Markovičová, Michaela - Baksová, Barbora - Hossová, Monika - Tinka, Jozef, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 5-32 [CD-ROM].

Komentár v dennej periodickej tlači / Glajza, Jakub - Hossová, Monika, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 3-29 [CD-ROM].

Spravodajské žánre v periodickej tlači / Veizerová, Diana - Hossová, Monika, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 249-264 [CD-ROM].

Nová publikácia o mediálnej výchove / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 33.
Rec na: Teória a prax mediálnej výchovy / Viera Kačinová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - v, 253 s. - ISBN 978-80-8105-763-2.

FMK UCM zorganizovala druhý ročník Detskej mediálnej školy / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 37.

Internetová služba SmartBooks pomáha žiakom s kompletnou prípravou do školy / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 39.

Nedovoľme, aby klamstvo a manipulácia zatienili skutočnú pravdu / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 36.

Program Teach for Slovakia sa snaží vytvoriť podmienky pre úspešnú budúcnosť všetkých detí / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 39.

Učíme sa spoločne o médiách: nová publikácia z mediálnej výchovy pre MŠ a I. stupeň ZŠ / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 39.

Americký učiteľ vytvoril Hru na svetový mier / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39.

Prešovskí žiaci budú súťažiť v žurnalistickej tvorbe / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 38-39.

Študenti FMK odložili mobilné telefóny a strávili 48 hodín bez médií / Hossová, Monika - Hekelj, Marija, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39.

Výhercovia súťaže Príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy sa zúčastnili exkurzie na FMK UCM v Trnave / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 40-41.

Vzdelávací portál KOZMIX uspokojí aj tých najzvedavejších žiakov / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 38.

Predmety

  • Propedeutika mediálnej výchovy - 1. ročník Bc. AMES
  • Žurnalistické žánre I. - 2. ročník Bc. AMES
  • Seminár k záverečnej práci - 3. ročník Bc. AMES
  • Preddiplomová prax - 2. ročník Mgr. AMES

Oznamy