prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

profesor

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 216

štvrtok, 10.00 - 11.30 hod.

divadelný a masmediálny teoretik, pedagóg, spisovateľ, prekladateľ
nar. 16.05.1953 Bratislava

Vzdelanie:

1976 – Vysoká škola múzických umení, Bratislava
1984 – CSc. (kandidát vied o umení) – Vysoká škola múzických umení
1984 – PhDr. (doktor filozofie) – Vysoká škola múzických umení
1998 – doc. (docent) – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2003 – DrSc. (doktor vied o umení) – Slovenská akadémia vied, Bratislava
2009 – prof. (profesor) – Vysoká škola múzických umení

Študijné pobyty:

1990 – 1991, 2003, 2005 Francúzsko

Odborná charakteristika:

Jeho vedecká a literárna činnosť sa člení na päť okruhov: dejiny slovenskej drámy a divadla, teória a dejiny európskeho herectva a réžie, umelecká tvorba, preklady z francúzštiny a mediálne analýzy. Pre jeho literárne a publicistické dielo je charakteristické spojenie slovenského pohľadu a vycibrenej štylistiky s inšpiráciou vo francúzskej kultúre a jej esprite a s racionálnym myslením a vyjadrovaním.

Pracoviská a významné funkcie:

1977 – 1979 interný vedecký ašpirant Vysokej školy múzických umení
1979 – 1993 časopis Slovenské divadlo – výkonný redaktor (1979 – 1986), hlavný redaktor (1987 – 1995)
od roku 1980 doteraz vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1980 – 1990 Umenovedný ústav SAV
1990 – 1991 študijný pobyt vo Francúzsku (CNRS)
1990 – 2008 riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV
1994 – 1995 Slovenská televízia, Bratislava, 1994 – programový riaditeľ
1995 – 1997 Národné divadelné centrum, Bratislava
1998 – 2006 Akadémia umení, Banská Bystrica, hosťujúci profesor
od roku 2000 doteraz – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, profesor
2004, 2008, 2010 Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, Paríž, hosťujúci profesor
2005 – 2017 zvolený v NR SR za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu
od roku 2009 predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská teatrologická spoločnosť (predseda)
Association Internationale des Critiques de Théâtre, prezident slovenskej sekcie (1990 – 2003)
Ocenenia:

1995 Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení.
2000, 2003, 2004, 2006 Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihy Slovenské divadlo v 20. storočí, Slovenská absurdná dráma, Herecké techniky 20. storočia, Jacques Copeau a jeho Starý holubník.
2007 Cena Jana Chaladaja na festivale WROSTJA, Wroclaw za inscenáciu Dankine zázraky.

 

Publikácie

MISTRÍK, M. 2011. Milka Zimková: aktorka słowacka. Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, 2011. 140 s. ISBN 978-83-62290-28-4.

MISTRÍK, M. 2002. Slovenská absurdná dráma. Veda, 2002. ISBN 80-224-0713-5.

MISTRÍK, M. 2003. Premeny súčasnej drámy. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003. ISBN 80-8061-136-X.

MISTRÍK, M. 2005. Kapitoly o hereckom umení. ISSN 80-224-0831-X, Bratislava : Veda, 2005. 188 s.

MISTRÍK, M. 2006. Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Slovenská teatrologická spoločnosť vo vydavateľstve, 2006. ISBN 80-968514-3-8.

MISTRÍK, M. 2006. Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava : Veda, 2006. 556 s. ISBN 80-968514-3-8.

MISTRÍK, M. 2009. Theatre of the Absurd in Slovakia. In Forme della traduzione. Roma : Bulzoni Editore, 2009. ISBN 978-88-7870-381-0.

MISTRÍK, M. 2009. Polemika koja izaziva polemiku. In Nova europska drama ili velika obmana. Leykam international, 2009. s. 284-288. ISBN 978-953-7534-41-7.

MISTRÍK, M. 2009. Jacques Copeau et Les KaramazOVÁen Slovaquie. In Revue d`histoire du théâtre. ISSN 1291-2530, Paris : Société d`histoire du théâtre, 2009.

MISTRÍK, M. 2009. Jacques Copeau et Les KaramazOVÁen Slovaquie. In Revue d`histoire du théâtre. ISSN 1291-2530, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 327-342.

MISTRÍK, M. – BRNÍK, A. – BURICOVÁ, R. 2013. The christian media and its criticism. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

MISTRÍK, M. 2007. Sarah Kane – le suicide du dialogue. In Revue d`études théâtrales. ISSN 1274-2414, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

MISTRÍK, M. 2007. Sarah Kane – le suicide du dialogue. In Revue d`études théâtrales. ISSN 1274-2414, 2007, roč. 2007, č. 11/12, s. 101-107.

MISTRÍK, M. 2008. Miloš Karásek, un artiste polyvalent, auteur de manifestes. In LIGEIA. ISSN 0989-6023, Paris : DIF`POP`, 2008.

MISTRÍK, M. 2008. O corpo no teatro de vanguarda. In Sinais de cena. ISSN 1646-0715, Lisboa : APCT – Associaçao Portuguesa de Criticos de Teatro, 2008.

MISTRÍK, M. 2008. O corpo no teatro de vanguarda : o caso Miloš Karásek. In Sinais de cena. ISSN 1646-0715, 2008, roč. 2008, č. 10, s. nestr..

MISTRÍK, M. 2008. Miloš Karásek, un artiste polyvalent, auteur de manifestes. In LIGEIA: dossiers sur l`art. ISSN 0989-6023, 2008, č. 85-86-87-88, s. 69-80.

MISTRÍK, M. 2009. O Absurdo no Teatro pós-moderno. In Depois da Cena. 2009, roč. 2, č. 2, s. 20-21.

MISTRÍK, M. Miloš Karásek – človek manifestov. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, roč. 59, č. 3, s. 218-234.

MISTRÍK, M. 2005. L`Interdiction absolue de Peter Karvaš. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, 2005, roč. 53, č. 3, s. 161-183.

MISTRÍK, M. 2005. Jacques Copeau, jeho Dostojevskij a Slovensko. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2005.

MISTRÍK, M. 2005. Sarah Kane – samovražda dialógu. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2005.

MISTRÍK, M. 2006. Chudobné divadlo Grotowského a Copeaua. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, 2006, roč. 54, č. 4, s. 517-522.

MISTRÍK, M. 2006. Chudobné divadlo Grotowského a Copeaua. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2006.

MISTRÍK, M. 2006. Starý holubník v Amerike (1917-1919). In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2006.

MISTRÍK, M. 2007. K otázkam verejnoprávneho rozhlasového a televízneho vysielania. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, 2007, roč. 55, č. 3, s. 343-348.

MISTRÍK, M. 2007. K otázkam verejnoprávneho rozhlasového a televízneho vysielania. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2007.

MISTRÍK, M. 2007. L`Interdiction absolue de Peter Karvaš. In Slovak Review of World Literature Research. ISSN 1335-0544, Bratislava : Slovak Academic Press, 2007.

MISTRÍK, M. 2008. L`Interdiction absolue de Peter Karvaš. In Slovak Review of World Literature Research = Časopis pre výskum svetovej literatúry. ISSN 1335-0544, 2008, roč. 16, s. 60-68.

MISTRÍK, M. 2010. Legenda o Jurajovi Jánošíkovi a slovenské poňatie slobody. In Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2010, roč. 127, č. 10, s. 30-35.

MISTRÍK, M. 2010. Mej-Lan Fang a európska avantgarda. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, 2010, roč. 58, č. 4, s. 549-564.

MISTRÍK, M. 2011. Miloš Karásek – človek manifestov. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2011.

MISTRÍK, M. 2012. Divadlo pre všetkých a jeho sviatky (Avignon, Wiesbaden). In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy, 2012.

MISTRÍK, M. Spoločensko-historický rozmer Štepkovho nárečia v RND a niektoré jeho dramatické kroniky. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, roč. 61, č. 3, s. 270-280.

MISTRÍK, M. 2014. Discipline and Punish?. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

MISTRÍK, M. 2007. Une longue résistance sur plusieurs fronts. In Anthologie critique des auteurs dramatiques européens (1945-2000). Montreuil-sous-Bois : éditions THÉÂTRALES, 2007. ISBN 978-2-84260-231-4.

MISTRÍK, M. 2009. Theatre of the Absurd in Slovakia. In Forme della traduzione : Europa mediterranea & Europa centrale. Rím : Bulzoni editore, 2009. s. 160-172. ISBN 978-88-7870-381-0.

MISTRÍK, M. 2011. La fin du dialogue (au theatre, dans les medias, dans la société moderne) ?. In Le contemporain en scene. Volume II.. Paríž : L´Harmattan, 2011. s. 241-245. ISBN 978-2-296-54605-9.

MISTRÍK, M. 2013. Aspects Juridiques et Éthiques de la Diversité Culturelle. In L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. Bruxelles : Bruylant, 2013. s. 67-73. ISBN 978-2-8027-3801-5.

MISTRÍK, M. 2010. Film Tango s komármi na rôzny spôsob. In K problémom mediálnej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. s. 505-512. ISBN 978-80-8105-187-6.

MISTRÍK, M. 2013. Premeny poetiky súčasnej dramatiky – Karol Horák. In Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita, 2013. s. 23-27. ISBN 978-80-555-0807-8.

MISTRÍK, M. 2005. Breaking the Language Barrier: The Universal Language of the Body. In Breaking the Language Barrier. Montréal : Canal Press, 2005. ISBN 0-9739274-0-2.

MISTRÍK, M. 2009. Štepkova Radošina v priestore a čase. In Radošinské naivné divadlo (revue č. 17). ISSN 1337-7752, Bratislava : Agentúra RND, 2009. s. 1-3. ISBN 978-80-969960-1-8.

MISTRÍK, M. 2008. Radošinský čas v diele Stanislava Štepku. In Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle. Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramati, 2008. ISBN 978-80-89078-56-1.

MISTRÍK, M. 2010. Film Borat – dve verzie jedného textu. In Médiá a text 3. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2010. ISBN 978-80-555-0309-7.

MISTRÍK, M. 2012. Medzi bezplatným divadlom ľudu a cenou za globalizáciu. In Formovanie tvorivej individuality. Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-8089555-17-8.

MISTRÍK, M. 2012. Naše divadlo v niektorých medzinárodných súvislostiach. In Generačné premeny a podoby slovenského divadla. Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémii, 2012. ISBN 978-80-971155-0-0.

MISTRÍK, M. 2006. [S`il y a une frontiere ... ]. In Noveau drame européen: l`art ou marchandise?. Novi Sad : Sterijino pozorje, 2006. ISBN 86-85145-04-X.

MISTRÍK, M. 2003. Človek na televíznej udici. In Médiá na prahu tretieho tisícročia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2003. ISBN 80-89034-34-9.

MISTRÍK, M. 2006. Päť P, ktoré by sme chceli mať v médiách, no žiaľ, navzájom si odporujú. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume : zborník z vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. s. 34-37. ISBN 80-89220-48-7.

MISTRÍK, M. 2006. Päť P, ktoré by sme chceli mať v médiách (právo, pravda, politika, publikum a peoplemetre), žiaľ, navzájom si odporujú. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

MISTRÍK, M. 2007. Denis Diderot a prípad Boučková. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

MISTRÍK, M. 2007. Škola Starého holubníka. In Klasická dráma a výchova mladých profesionálnych umelcov. Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2007. ISBN 978-80-89078-33-2.

MISTRÍK, M. 2007. Nová komédia Jacquesa Copeaua. In Prichádza jeseň národov?. Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banske, 2007. ISBN 978-80-89078-26-4.

MISTRÍK, M. 2008. Prečo nepotrebujeme verejnoprávne médiá?. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. s. 193-195. ISBN 9788081050725.

MISTRÍK, M. 2008. Prečo nepotrebujeme verejnoprávne médiá?. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

MISTRÍK, M. 2009. Denis Diderot a prípad Boučková. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti : zborník z vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. s. 173-174. ISBN 978-80-8105-004-6.

MISTRÍK, M. 2010. Film Tango s komármi na rôzny spôsob. In K problémom mediálnej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-187-6.

MISTRÍK, M. 2012. “”"Partička”" Svätojánskej noci”. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – LALUHOVÁ, J. – PETRANOVÁ, D. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách učebné texty. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 130 s. ISBN 978-80-8105-076-3.

MISTRÍK, M. – LALUHOVÁ, J. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách : metodika. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 68 s. ISBN 978-80-8105-077-0.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-076-3.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-077-0.

MATÚŠ, J. – MAGÁL, S. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. – MISTRÍK, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – VALENTOVIČOVÁ, D. – LEHOCZKÁ, V. – KOLLÁROVÁ, D. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 329 s. ISBN 978-80-8105-051-0.

MATÚŠ, J. – PLENCNER, A. – VOJTEK, J. – PETRANOVÁ, D. – MISTRÍK, M. – PRAVDOVÁ, H. – POLÁKOVÁ, E. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach Slovenskej republ. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-051-0.

MISTRÍK, M. 2009. O Absurdo no Teatro Pós-moderno. In Depois da cena. ISSN [nie je], Sao Paulo, 2009.

MISTRÍK, M. 2011. Viliam Dočolomanský. In Alternatives théâtrales. ISSN 0774-4146, Bruxelles, 2011, č. 108, s. 75-75. ISBN 978-2-87-428075-7.

MISTRÍK, M. 2007. Jedenásta a deviata Európska cena za divadlo. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2007.

MISTRÍK, M. 2013. Vinš! – Stanislav Štepka a jeho Jááánošííík po tristo rokoch. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2013.

MISTRÍK, M. 2011. Szkło powiększające. In Wrocławskie rozmowy : czy teatr jednogo aktora jest teatrem ubogim?. Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, 2011. s. 134-137. ISBN 978-83-68290-56-7.

MISTRÍK, M. 2005. Kontinuita a diskontinuita slovenského divadla. In Studia Academica Slovaca 34.. Bratislava : Stimul, 2005. s. 397-408. ISBN 80-88982-95-2.

MISTRÍK, M. 2011. Regulácia a autoregulácia médií. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MISTRÍK, M. 2002. Taormina. T.R.I. Médium, 2002. ISBN 80-88676-34-7.

MISTRÍK, M. 2006. Monografia o Léonovi Chancerelovi. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2006.

MISTRÍK, M. 2006. Tetralógia v kocke. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 2006.

MISTRÍK, M. 2011. Miloslav Blahynka a jeho javisko. In Slovenská hudba. ISSN 1335-2458, Bratislava : Slovenská hudobná únia, 2011.

MISTRÍK, M. 2012. Milka Zimková 35-ročná. In Literárny (dvoj)týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2012.

MISTRÍK, M. 2005. Spätný pohľad bez kamery. Slovenská teatrologická spoločnosť vo vydavateľstv, 2005. ISBN 80-968514-2-X.

MISTRÍK, M. 2009. Hommage a Július Pašteka : zborník svedectiev pri príležitosti 85. narodenín. Bratislava : Veda, 2009. 190 s. ISBN 978-80-968514-6-1.

MISTRÍK, M. 2010. Pätnástka. In Blog – TASR. 2010.

MISTRÍK, M. 2008. Reality TV v slovenských médiách. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-040-4.

MISTRÍK, M. 2010. Pravidlá pre vysielateľOVÁv mene EÚ. In Stratégie. ISSN 1335-2016, 2010, č. 2, s. 45-45.

MISTRÍK, M. – KERNÝ, D. 2010. Výrazná slovenská zakladateľská osobnosť hovorí k dnešku : Prof. Miloš Mistrík. InSlovenské národné noviny. ISSN 0862-8823, 2010, roč. 21, č. 2, s. 3.

MISTRÍK, M. 2011. Kto vyhrá spor TV JOJ verzus RVR? : Znemožnenie kontroly?. In Stratégie. ISSN 1337-0251, 2011, roč. 22, č. 6, s. 44-44.

MISTRÍK, M. 2011. Miloslav Blahynka (5. 6. 1961-27. 9. 2011). In Hudobný život. ISSN 1335-4140, Bratislava : Hudobné centrum, 2011.

MISTRÍK, M. 2012. V podpriemernosti je sila. In Stratégie. ISSN 1335-2016, Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o., 2012.

MISTRÍK, M. 2014. Duálny systém vysielania na Slovensku a jeho problémy. In: Studia Academica Slovaca 43. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3650-5.

MISTRÍK, M. 2014. Komunitné médiá v duálnom systéme. In: Humanizačné aspekty elektronických médií- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-584-3.

MISTRÍK, M. 2014. Les Copiaus sans Copeau. In: Jacques Copeau hier et aujourd hui. Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-2-35516-269-5

MISTRÍK, M. 2014. Max Reinhard- myšielnky o divadle. In: Slovenské divadlo: revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, Roč. 62, č.4.

MISTRÍK, M. 2014. Pravda Copiaus a metóda Copeaua. In: Slovenské divadlo: revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, Roč. 62, č.1.

MISTRÍK, M. 2014. Pravda o človeku v diele Viliama Dočolomanského. In: divadlo ako dokument doby. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2014. ISBN 978-80-89555-44-4.

MISTRÍK, M. 2012. Tradícia a diskontinuita v slovenskej dramatike. In: Slovenské divadlo: revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, Roč. 47, č.1.

MISTRÍK, M. 2014. Zomrel Ladislav Čavojský. In: Slovenské divadlo: revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, Roč. 62, č.1.

Predmety

  • Elektronické médiá - 2. ročník Bc. AMES
  • Vysielacia štruktúra - 2. ročník Mgr. KOMU

Projekty

VEGA: Pravda a metóda v divadle

Oznamy