Dr. Milan Rajčák, CSc.

odborný asistent

Dr. Milan Rajčák, CSc.

Konzultačné hodiny:

Skladová ul., m.č. 214

štvrtok, 10.30 - 12.00 hod.

príp. individuálne skrz e-mail

 

Publikácie

RAJČÁK, M. – RAJČÁKOVÁ, E. 2012. Marketingová komunikácia. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-355-9.

RAJČÁK, M. 2013. Marketingová komunikácia v digitálnom veku. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-523-2.

RAJČÁK, M. 2000. Alternatívne usporiadanie Slovenska. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2000.

RAJČÁK, M. 2001. Ako dosiahnuť rýchly rozvoj regiónov. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Aktuálny návrh územného usporiadania. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Centrum priemyslu i cestovného ruchu. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Je lepšie štyri, osem, či dvanásť?. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Kraj potomkOVÁMatúša Čáka Trenčianskeho. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Krajina pod Zemplínskymi vrchmi. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Najväčší a najatraktívnejší región. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Neziskový nástroj na rozvoj regiónov. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Prešovský kraj poznajú aj za hranicami. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Pri pramenmi minerálnej vody Budiš. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Región s najstarším kráľovským mestom. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Región v znamení gejzíru a ocele. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Región, kde treba viac práce. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Región, v ktorom je soľ nad zlato. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Rozhodujúce postavenie má priemysel. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2001. Vzácne náleziská drahých kovov. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2001.

RAJČÁK, M. 2002. Administratíva neznamená byrokraciu. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2002. Nástroj na účinný rozvoj regiónov. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2002. Predvstupové obdobie urýchlilo pokrok. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2002. Rozhodovanie aj o prideľovaní peňazí. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2002. Spôsob realizácie regionálnej politiky. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2002. Tri hlavné ciele využívania fondov. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2002. V rozvoji pomáhajú aj priemyselné parky. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2002.

RAJČÁK, M. 2003. Rozširovanie pôsobnosti do zahraničia. In Verejná správa. ISSN 1335-7883, Bratislava : MV SR, sekcia verejnej správy, 2003.

RAJČÁK, M. 2006. Transformačné aspekty územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja. In Almanach znalca. ISSN 1336-3174, Bratislava : Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU, 2006.

RAJČÁK, M. 2012. Klastrovanie ako akcelerátor inovácií v regióne. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

RAJČÁK, M. 1996. Districts and socio-economic regions of the Slovak republic under their adaptability to new socio-political conditions and tasks of Slovak regional policy. In Regional geography: theoretical and applied issues. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996.

RAJČÁK, M. 2001. Koncepcia a nástroje regionálnej politiky. In Sociálne a ekonomické aspekty priestorového rozvoja. [Bratislava] : [Fakulta architektúry STU], 2001. ISBN 80-88999-06-5.

RAJČÁK, M. 2011. Prímestská rekreačná zóna ako produkt mesta a jej vývoj. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

RAJČÁK, M. 2012. Inovatívne milieu a klastrovanie z pohľadu regionálneho rozvoja. In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

RAJČÁK, M. 2012. Kvalita života v kontexte konkurencieschopnosti regiónov Slovenska. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

RAJČÁK, M. 1997. Základné sociálno-ekonomické charakteristiky a porovnania nových krajov a okresov Slovenska. In TREND. ISSN 1335-0684, Bratislava : TREND Holding, spol. s.r.o., 1997.

RAJČÁK, M. 2010. Od definícií regiónu k regionálnemu marketingu ako nástroju plánovania v období ekonomickej krízy. In Špecifiká regionálneho marketingu a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-158-6.

MYJAVEC, E. – MINÁR, M. – HRUŠKOVÁ, M. – RAJČÁK, M. 2011. Buzzmarketing – netradičný aj bez puncu novosti?. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

RAJČÁK, M. 2011. Globalizácia a medzinárodný marketing. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

RAJČÁK, M. 2011. Regionálne nerovnosti na Slovensku a ich vplyv na úspešnosť predaja životného poistenia spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

RAJČÁK, M. – HITKOVÁ, M. – SMREČKOVÁ, J. 2012. Lesk a bieda product placement. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-377-1.

FINDRA, S. – RAJČÁK, M. 2012. Sponzoring športovej akcie. In Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-385-6.

KMECOVÁ, J. – RAJČÁK, M. 2013. Festival súčasnej hudby a jeho propagácia prostredníctvom virálneho videa. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

RAJČÁK, M. 2012. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3.

RAJČÁK, M. 2012. Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-378-8.

RAJČÁK, M. 2014. Cyrilo-metodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivít a kultúrneho turizmu. In: Communication Today. ISSN 1338.130X.

RAJČÁK, M. 2014. Fotovoltický priemysel a jeho rozvoj v podmienkach Slovenska. In: Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť. Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2014. ISBN 978-80-89759-00-2.

RAJČÁK, M. 2014. Inovácie ako rozvojový faktor regiónov a programy EU pre ich podporu. In: Otvorený inovačný proces. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

Predmety

Projekty

APVV: Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivít a kultúrneho

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Iné: Študijný pobyt k problematike podnikateľských inkubátorov, Stevens Institute of Technology,Hoboken, New Jerse, 16.04.1999 - 31.05.1999

Iné: Zameranie na problematiku poznávania politiky regionálneho rozvoja krajín Európskeho hospodárskeho p, Oslo, Ministerstvo školstva, 10.10.1999 - 12.11.1999

Oznamy