Mgr. Matúš Stračiak, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda, 16.00 - 17.30

Kancelária: č. 314 (Skladová)

Linked In: matusstraciak

Doktor Matúš Stračiak sa v oblasti výskumu venuje teórii public relations, modelov PR a aplikácii tejto teórie do praxe. V akademickej oblasti uplatňuje profesionálne skúsenosti.

Absolvoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM. Pôsobil v orgánoch ústrednej štátnej správy a v súkromnom sektore na pozícii PR konzultanta pre farmaceutický biznis, zdravotníctvo, filmovú distribúciu a priemysel. Momentálne je hovorcom Fakultnej nemocnice Trnava.

V súčasnosti je členom Katedry marketingovej komunikácie a podieľa sa na vedení Kabinetu public relations.

Oblasti záujmu: public relations, médiá, komunikácia, fotografia, stretávanie výnimočných ľudí.

 

Publikácie

AFC : Model Systems and Models of Public / Stračiak Matúš, Butoracová Šindleryová Ivana, 2015. In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management [elektronický zdroj] / editori: P. Shaw. - 1. vyd. - Hong Kong : Atlantis Press, 2015. - ISBN 978-94-62520-66-0. - S. 395-397 [ONLINE].

AFC : Advisory Model of Public Relations / Stračiak Matúš, 2014. In: INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / editori: Magnanimitas. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8. - S. 729-732 [CD-ROM].

EDI : Politická komunikace. Od res publica po public relations / Stračiak Matúš, 2014. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 106-107.

Rec: Politická komunicae. Od res publica po public relations / Jan Křeček. - Praha : Grada Publishing, 2013. - ISBN 978-80-247-3536-8 / Křeček Jan.

AFD : Moderný a zodpovedný model PR - proaktívny a poradenský = Modern and Responsible Model of PR - Proactive and Advisory / Stračiak Matúš, 2013. In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Rudolf Rybanský, Anna Zaušková ; recenzenti: Martin Klementis, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-554-6. - S. 378-385.

AFD : PR v rámci farmabiznisu a súkromného zdravotníctva = PR within pharmaceutical business and private health service / Stračiak Matúš, 2013. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0. - S. 212-216 [CD-ROM].

AFD : PR prvej televízie s európskou tvorbou = PR of the first television channel with European production / Stračiak Matúš, 2013. In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-479-2. - S. 270-277.

AFD : Modely public relations a ich využitie = Modelas of Public Relations and their application / Stračiak Matúš, 2012. In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 1 CD-ROM (230 s.). - ISBN 978-80-8105-439-6. - S. 205-211 [CD ROM].

Predmety

  • Marketing - 1. ročník Bc. VZME
  • Public relations - 2. ročník Bc. VZME
  • Hovorca a médiá - 2. ročník Mgr. KOMU, MARK

Oznamy