Mgr. Martin Slivka, PhD.

odborný asistent

Mgr. Martin Slivka, PhD.

Konzultačné hodiny:

Streda, 14.00 - 15.30

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

Linked In: slivkamartin

Dr. Martin Slivka sa orientuje na marketingovú komunikáciu zameranú na generáciu 50+, na nové trendy v komunikácii, inováciám v oblasti cestovného ruchu a interkultúrnej komunikácii.

V roku 2016 ukončil doktorandské štúdium marketingovej komunikácie na FMK UCM, kde obhájil dizertačnú prácu na tému Špecifiká spotrebiteľského segmentu seniorov v súčasnej slovenskej spoločnosti a možnosti marketingovej komunikácie pri uspokojovaní ich potrieb. Stál pri zrode a od začiatku pomáha s organizáciou Golfového šampionátu univerzitných tímov.

Oblasti záujmu: cestovný ruch, golf, nové trendy marketingovej komunikácie, generácia 50+

 

Publikácie

Slivka, M.: Nové trendy v marketingu v segmente segmente seniorov a ich aplikácia v cestovnom ruchu = New trends in marketing in senior´s segment and aplications in tourism/, 2014. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov/ editori: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. ; recenzenti: PhDr. Ján Višňovský, PhD., PhDr. Zora Hudíková, PhD. . - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2 , S. 367

Slivka, M.: Inovácie v marketingovej komunikácii seniorov v oblasti cestovného ruchu = Innovations in marketing communication of seniors in tourism /, 2014. In: Marketing Identity, "Eplózia inovácií": zborník z medzinárodnej konferencie, editori: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. – Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6, s. 225.

Slivka, M.: Aspekty interkultúrnej komunikácie v segmente seniorov = Aspects of intercultural communication in senior segment/, 2015. In: Megatrends and Media.

Preconditions and barriers of inside company communication / Vladimír Ovsenák, Martin Slivka, 2015. In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 407-412 [CD-ROM].

Predmety

  • Marketing služieb cestovného ruchu - 3. ročník Bc. MARK
  • Marketingové komunikačné stratégie - 3. ročník Bc. MARK

Oznamy