Mgr. Martin Graca, PhD.

Odborný asistent

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m. č. 104a.

streda, 10.00 - 11.30 hod.

Doktor Martin Graca sa orientuje na mobilné aplikácie a využitie informačných technológií vo vzdelávaní.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM, predtým študoval dva roky informatiku na FPV UCM v Trnave.

V súčasnosti pôsobí ako denný doktorand a spracováva dizertačnú prácu s názvom Mobilné aplikácie a ich využitie v kontexte nových vzdelávacích trendov a prístupov. Podieľa sa na výučbe predmetu teória mediálneho výskumu v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá.

Oblasti záujmu: 

 

Publikácie

GRACA, M., MAZÁKOVÁ, S. 2014. Web dizajn (webová stránka pre malých podnikateľov). In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Marketing a médiá 2014 . Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-585-0.

GRACA, M. 2014. Rozšířená realita jako nástroj vzdělávání = Augmented reality as an educational tool. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8. [CD-ROM].

GRACA, M. 2014. 4K - pastva pre oči alebo marketingová bublina? = 4K - Feast for the eyes or marketing bubble? In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-668-0.

Predmety

  • Teória mediálneho výskumu I., II. – 3. ročník Bc AMES.

Oznamy