Mgr. Mária Moravčíková, PhD.

odborná asistentka, tajomníčka Katedry mediálnej výchovy

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, 101 a, Miestnost IMEC

Dr. Mária Moravčíková sa venuje problematike mediálnej výchovy, orientuje sa najmä na metódy a stratégie mediálnej výchovy, klímu v triede, tvorivé a kritické myslenie, zaoberá sa detskými, mládežníckymi a školskými periodikami a jazykovou kultúrou v médiách.

Vyštudovala žurnalistiku na UKF v Nitre a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity obhájila dizertačnú prácu Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na FMK a tajomníčka Katedry mediálnej výchovy. V rámci Centra mediálnej gramotnosti sa venuje najmä edičnej a korektorskej činnosti, koordinácii vzdelávacích aktivít a špecializovanej knižnici odbornej literatúry IMEC. Bola lektorkou vzdelávacieho programu Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl. Je zástupkyňou šéfredaktora odborného časopisu Media Literacy Student Magazine.

Vyučuje predmety autorské literárne praktikum, teória a tvorba žurnalistických žánrov – semináre, tréning kritického a tvorivého myslenia, orientácia v elektronických multimediálnych literárnych zdrojoch, seminár k záverečnej práci, základy jazykovej kultúry.

Oblasti záujmu: mediálna výchova, detské, mládežnícke a školské periodiká, jazyková kultúra.

 

 

Publikácie

MORAVČÍKOVÁ, M.: Slovenská časopisecká tvorba do roku 1918. In: Megatrends and media 2015. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2015.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2014. Komentár v slovenských denníkoch. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2014. Mediálna výchova vo vyučovaní materinského jazyka. In: Evropské pedagogické fórum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-05-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2014. Občianska participácia v kontexte mediálnej výchovy. In: Perspektívy ochrany mediálneho publika- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmedálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4.

VRABEC, N. – MORAVČÍKOVÁ, M. – POLIEVKOVÁ, P. 2013. The role of media literacy development as a part of religious education curriculum. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. Media Literacy Student Magazine. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. Vplyv internetovej žurnalistiky na kvalitu komentárov v tlači. In (Ko)media. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. Stratégie rozvoja tvorivého myslenia ako metóda vyučovania mediálnej výchovy. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2012. The elements of media education in curricula, textbooks and teaching texts of the Slovak language and literature. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2012. Jazyková kultúra, kultúrna identita a ich priestor v rámci mediálnej výchovy ako prierezovej témy vo vyučovaní materinského jazyka. In Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2012. Perspektívy regionálneho rozvoja v oblasti informačno-komunikačných technológií s orientáciou na riziko prehlbovania sociálnej nerovnosti. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Kritické myslenie v procese prijímania mediálnych informácií. In Media4u Magazine. ISSN 1214-9187, Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2011.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Pozícia didaktiky v systéme školstva s ohľadom na jej vzťah k odborovým didaktikám. In MMK 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Deduktívny, induktívny a sociálny prístup k vyučovaniu ako východisko pre výber vyučovacích metód MV. In Evropské pedagogické fórum 2011 : současná společnost a profese učitele : Sborník příspěvků. Hradec Králová : MAGNANIMITAS, 2011. s. 295-303. 8 s. ISBN 978-80-904877-6-5.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Rámec pre vyučovanie a učenie (EUR) – trojfázový model učenia sa a myslenia. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Stratégie vyučovania. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Učebné prostredie školy. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Relevantnosť a korektnosť informácií na webe s orientáciou na web 2.0. In Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-206-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. “Vplyv komunikácie prostredníctvom počítača na jazykovú kultúru: “”Netspeak”" klávesnicovej generácie”. In Varia XIX. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-970561-1-7.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-376-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 2. stupeň základných škôl. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-377-1.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre stredné školy. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-378-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2009. “”"Velke chibicki”"”. In Didaktické studie. ISSN 1804-1221, Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, , 2009.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2009. „Velke chibicki” : mediálna výchova ako regulátor negatívnych vplyvov internetu na jazyková kultúru. In Didaktické studie : Je chyba chybou?. ISSN 1804-1221, 2009, roč. 5, č. 2, s. 41-56. 15 s.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2008. Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka : (od diskriminácie k demytologizácii).. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. s. 176-190. 18 s. ISBN 978-80-7368-492-1.

Moravčíková, M. 2008. Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka (výsledky výskumu).. In Zborník z konferencie : Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry.. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, 2008. s. 306-319. 13 s. ISBN 978-80-8068-795-3.

Predmety

  • Autorské literárne praktikum I. - 2. ročník Bc. MARK
  • Teória a tvorba žurnalistických žánrov - 2. ročník Bc. AMES
  • Tréning kritického a tvorivého myslenia I. - 1. ročník Mgr. AMES
  • Jazyková kultúra I. - 1. ročník Bc. AMES
  • Seminár k záverečnej práci I. - 3. ročník Bc. AMES

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Vývoj a testovanie metodických materiálov pre praktickú časť výučby v študijnom programe Aplikované

Oznamy