JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

odborný asistent

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Zborovňa č. 2 JAMA

Doktor Marek Švec sa vo vedeckej činnosti zameriava predovšetkým na kolektívne pracovnoprávne vzťahy s dôrazom na ich národný a medzinárodný rozmer v kontexte procesu kolektívneho vyjednávania a ochrany práv zamestnancov formou nátlakových prostriedkov. Významnú časť jeho vedeckej činnosti tvorí i problematika individuálnych pracovnoprávnych vzťahov v oblasti agentúrneho zamestnávania, pracovného času, ochrany osobných údajov a transnacionálnych koncepcií usporiadania pracovnoprávnych vzťahov. Pôsobí ako vedúci zamestnanec na úseku legislatívy a kolektívneho vyjednávania v OZ KOVO, od roku 2013 ako generálny tajomník Labour Law Association (Asociácia pracovného práva) a od roku 2014 ako podpredseda Poradnej komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen odborných tripartitných komisií pre prípravu noviel pracovnoprávnych predpisov, a tiež ako sprostredkovateľ a rozhodca v procese kolektívneho vyjednávania v zozname vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyštudoval právo na PF TU v Trnave vrátane postgraduálneho štúdia so špecializáciou na pracovné právo a postgraduálneho medzinárodného štúdia so zameraním na obchodnoprávne vzťahy. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre právnych a humanitných vied FMK UCM. Je spoluriešiteľom národných a niekoľkých medzinárodných vedeckých projektov, napr. „Kultur der Arbeitswelt“ Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR alebo projekt “Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking in human beings for labour exploitation” pre European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions v Dubline s podporou Európskej komisie. Je autorom a spoluautorom domácich a zahraničných monografických diel, vedeckých prác a článkov z oblasti pracovného práva publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a konferenčných zborníkoch, vrátane výstupov evidovaných vo svetových databázach.

Oblasti záujmu: individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy s dôrazom na agentúrne zamestnávanie, právo na štrajk, ochrana práv zamestnancov

 

Publikácie

OLŠOVSKÁ, A. – TOMAN, J. – ŠVEC, M. a kol. Agentúrne zamestnávanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. a kol. Kolektívne pracovné právo. Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014. 374 s. ISBN 978-80-89149-37-7.

ŠVEC, M. Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká : kríza pracovného práva. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 248 s. ISBN 978-80-224-1237-7.

ŠVEC, M. a kol. Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. - 213 s. - ISBN 978-80-7380-308-7.

BARANCOVÁ, H. - ŠVEC, M. – BULLA, M. Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva. Bratislava : Sprint dva, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89393-66-4.

BARANCOVÁ, H. – ŠVEC, M. – BULLA, M. a kol. Zamestnávanie cudzincov. Bratislava : Sprint 2, 2012. 402 s. ISBN 978-80-89393-75-6.

ŠVEC, M. - OLŠOVSKÁ, A. The Labour Jurisdiction in the Slovak Republic - The First Steps After Decades. In: EuZA Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht = EJLL European Journal of Labour Law. ISSN 1865-3030, Roč. 8, č. 1 (2015), s. 109-119.

OLŠOVSKÁ, A. – MURA, L. – ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human resource management?. In: Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 3, 2015, ISSN 1727-7051 (print)

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. The practice of agency work in the Slovak republic as a consequence of labour market liberalisation. In: SEER : journal for labour and social affairs in eastern Europe. ISSN 1435-2869, Roč. 16, č. 3 (2013), s. 313-324.

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. Pracovný pomer na dobu určitú agentúrnych zamestnancov.

In: Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, Roč. XXII, č. 3 (2014), s. 229-236.

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. Strike Action at the Forefront of the Social Partners' Agenda In: Ius et Administratio : vedecké práce. ISSN 2300-4797, č. 4 (2014), s. 41-54.

Predmety

  • teória práva a ústavné právo - 1. ročník Bc. MARK

Oznamy