JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

odborný asistent

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 2

utorok, 15.55 - 16.40 hod.

Jama, m. č. JD11

utorok, 18.10 - 19.00 hod.

Doktor Marek Švec je generálnym tajomníkom a súčasne členom Predsedníctva Labour Law
Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v
Trnave a je tiež absolventom doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako
aj postgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management.
Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o
kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych
predpisov (napr. Zákonníka práce). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre
právnych a humanitných vied FMK UCM a je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca
kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky
2016 – 2018. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný. Je autorom a spoluautorom
domácich a zahraničných monografických diel, vedeckých prác a článkov z oblasti pracovného
práva publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a konferenčných zborníkoch,
vrátane výstupov evidovaných vo svetových databázach. Je spoluautorom najpredávanejšieho
komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer,
spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu v rámci ASPI alebo vzorov
pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI.

Oblasti záujmu: individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy s dôrazom na agentúrne zamestnávanie, právo na štrajk, ochrana práv zamestnancov

 

Publikácie

OLŠOVSKÁ, A. – TOMAN, J. – ŠVEC, M. a kol. Agentúrne zamestnávanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. a kol. Kolektívne pracovné právo. Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014. 374 s. ISBN 978-80-89149-37-7.

ŠVEC, M. Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká : kríza pracovného práva. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 248 s. ISBN 978-80-224-1237-7.

ŠVEC, M. a kol. Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. - 213 s. - ISBN 978-80-7380-308-7.

BARANCOVÁ, H. - ŠVEC, M. – BULLA, M. Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva. Bratislava : Sprint dva, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89393-66-4.

BARANCOVÁ, H. – ŠVEC, M. – BULLA, M. a kol. Zamestnávanie cudzincov. Bratislava : Sprint 2, 2012. 402 s. ISBN 978-80-89393-75-6.

ŠVEC, M. - OLŠOVSKÁ, A. The Labour Jurisdiction in the Slovak Republic - The First Steps After Decades. In: EuZA Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht = EJLL European Journal of Labour Law. ISSN 1865-3030, Roč. 8, č. 1 (2015), s. 109-119.

OLŠOVSKÁ, A. – MURA, L. – ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human resource management?. In: Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 3, 2015, ISSN 1727-7051 (print)

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. The practice of agency work in the Slovak republic as a consequence of labour market liberalisation. In: SEER : journal for labour and social affairs in eastern Europe. ISSN 1435-2869, Roč. 16, č. 3 (2013), s. 313-324.

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. Pracovný pomer na dobu určitú agentúrnych zamestnancov.

In: Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, Roč. XXII, č. 3 (2014), s. 229-236.

OLŠOVSKÁ, A. – ŠVEC, M. Strike Action at the Forefront of the Social Partners' Agenda In: Ius et Administratio : vedecké práce. ISSN 2300-4797, č. 4 (2014), s. 41-54.

Predmety

  • teória práva a ústavné právo - 1. ročník Bc. MARK

Oznamy