prof. Mgr. Malgorzata Luszczak, PhD.

profesor

prof. Mgr. Malgorzata Luszczak, PhD.

Konzultačné hodiny:

Kancelária:

Dosiahnuté vzdelanie

2005: Profesor, Akadémia výtvarných umení vo Varšave

2000: Docent, Akadémia výtvarných umení v Lodži
odbor Umenie, špecializácia v počítačovej grafike

1995: Doktor filozofie (PhD.)
Dizertačná práca Marie Curie Sklodowska bola publikovaná na Univerzite v Lubline, Fakulte pedagogiky a psychológie

1982: Mgr., Sliezska univerzita v Katoviciach

Od roku 1981 pôsobí na Sliezskej univerzite v Katoviciach, od roku 2009 tu pôsobí ako profesorka. V rokoch 2002 – 2008 a od roku 2009 je riaditeľkou Ústavu umenia Fakulty umení v Těšíne. Od roku 2006 je predsedkyňou interdisciplinárnej Katedry umeleckej tvorby. Bola členkou niekoľkých výborov fakulty a senátu. V súčasnom období 2008/2011 je členkou Senátu Sliezskej univerzity. Je členkou komisie pre riadenie a zlepšovanie verejnej správy na univerzite v Sliezsku, Fakultného výboru pre výskum, Fakultného finančného výboru. Od roku 2007 pôsobí na FMK UCM v Trnave. Prednáša v doktorandskom štúdiu predmet Corporate identity a strategický prístup k marketigovej komunikácii.

Oblasť záujmu

Popularizácia a propagácia umenia, vizuálnej komunikácie v hromadných oznamovacích prostriedkoch a verejného priestoru. Kultúru a technológie chápe ako dva priestory ľudského jednania. Integrácia týchto dvoch zdanlivo cudzích oblastí dáva synergický efekt a vytvára nové perspektívy pre interdisciplinárne činnosti. Technika je nevyhnutnou súčasťou modernej kultúry a kultúra je dôležitým prvkom v technike. Človek stojí medzi kultúrou a technológiiami ako prvok spájací a stimulujúci. Táto nová situácia je priestor pre reflexiu a skúmanie.

 

Publikácie

LUSZCZAK, M. 2010. Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej. In Chowanna. ISSN 0137-706X, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

LUSZCZAK, M. 2009. A friendly campus. Community integration through artistic action. In ITAE Intervention through art education. Graz : Kirchliche Pädagogische Hochschule, 2009. ISBN 978-3-200-01546-3.

LUSZCZAK, M. 2009. The map – while travelling. In Camille Claudel. Graz : Kirchliche Pädagogische Hochschule, 2009. ISBN 978-3-200-01724-5.

LUSZCZAK, M. 2011. Multimedia w dydaktyce i edukacji artystycznej. In Dobrze uczę. Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2011. ISBN 978-83-60743-41-6.

LUSZCZAK, M. 2010. Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8.

Predmety

Členstvá

Poľské združenie výtvarných umelcov

Medziuniverzitná Národná rada výtvarnej výchovy

Propagačný tím mesta Katowice

Oznamy