Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

odborná asistentka, vedúca Kabinetu online žurnalistiky

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Jama, konzul.m. JC 26

Streda 12:00 - 13:30 hod.

Magisterka Magdaléna Švecová sa venuje mobilným aplikáciám vo svojej dizertačnej práci skúma využitie digitálnych aplikácií vo vzdelávaní, a tiež vo vydavateľstvách. Okrem toho sa aktívne zaujíma aj o žurnalistiku, sociálne médiá a kultúru.

Absolvovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave, kde niekoľko rokov pôsobila v redakcii akademického mesačníka Atteliér, z toho 2 roky ako jeho šéfredaktorka. V diplomovej práci vyvinula  pilotnú digitálnu aplikáciu printovej verzie časopisu Atteliér. Pracovala tiež ako redaktorka a editorka v denníku Nový Čas v rubrike Bratislava.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre mediálnej výchovy a vedie Kabinet online žurnalistiky.

Oblasti záujmu: médiá, žurnalistika, digitálne aplikácie, žurnalistické žánre, mediálna výchova.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Webová žurnalistika / Švecová, Magdaléna [elektronický zdroj] : žurnalistické žánre ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (204 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-899-8.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Journalism on social media: how to tell stories and news to young people / Švecová, Magdaléna, 2017.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 216-218 [CD-ROM].

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Osobnosti youtuberov a ich vzdelávací potenciál / Švecová, Magdaléna, 2017.
In: Naša škola : odborný recenzovaný časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. - ISSN 1335-2733, Roč. 20, č. 9-10 (2017), s. 13-19.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Youtuberi ako tvorcovia vzdelávacieho obsahu / Švecová, Magdaléna = Youtubers as producers of educational content, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 1189-1198 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Aktuálne trendy v oblasti šírenia tlačených periodík digitálnymi publikáciami v slovenských vydavateľstvách / Švecová, Magdaléna, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 195-205.

AFD 002 Digitalizácia akademického mesačníka Atteliér / Kabát, Michal - Švecová, Magdaléna = Digitisation of academic journal Atteliér, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 203-218.

AFD 003 Možnosti gamifikácie vo vzdelávaní s dôrazom na mobilné aplikácie / Švecová, Magdaléna = Gamification possibilities of education through mobile applications, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 83-100 [CD-ROM].

AFD 004 Mobilné aplikácie ako nástroj edutainmentu / Odlerová, Eva - Švecová, Magdaléna, 2017.
In: Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4706-6, S. 133-145 [CD-ROM].

AFD 005 Mobilné aplikácie ako nástroj interakcie vo vzdelávaní / Odlerová, Eva - Švecová, Magdaléna = Mobile applications: interactive tool in education, 2017.
In: Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4758-5, S. 89-104 [CD-ROM].

AFD 006 Newsgames, virtuálna realita a umelá inteligencia ako nové formy tvorby mediálnych obsahov / Švecová, Magdaléna, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 103-117.

AFD 007 Snapchat ako nová forma publikovania mediálnych obsahov / Švecová, Magdaléna = Snapchat as a new form of publishing news, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 273-280.

AFD 008 Sociálny marketing ako nástroj spoločenskej zmeny / Švecová, Magdaléna = Social Marketing: Tool of Social Change, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 248-255 [CD-ROM].

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

BDB 001 Diskusné fórum / Švecová, Magdaléna = Discussion forum, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 56-58.

BDB 002 Flipboard / Švecová, Magdaléna, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 66-68.

BDB 003 Fotožurnalistika / Švecová, Magdaléna = Photo journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 68-70.

BDB 004 Infografika / Švecová, Magdaléna = Infographics, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 83-84.

BDB 005 Internetový magazín / Švecová, Magdaléna = E-zine, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 101-103.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 Archetyp v reklame / Švecová, Magdaléna - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 434-445 [CD-ROM].

BEF 002 Informačná hodnota infografiky / Vrabcová, Barbora - Vyšná, Ivana - Švecová, Magdaléna, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 310-327 [CD-ROM].

Predmety

  • digitálne médiá -
  • žurnalistické žánre III. -

Ocenenia

Ostatné: Štúrovo pero, 2. miesto v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov

Ostatné: Štúrovo pero, 1. miesto v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov

Ostatné: Štúrovo pero, 1. miesto Elektronické magazíny - portál gaudeo.sk

Oznamy