Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

odborný asistent

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám J. Herdu, Internetová miestnosť

štvrtok, 13.20 - 14.50 hod.

Web: https://ukf.academia.edu/LukaszWojciechowski

Doktor Łukasz. P. Wojciechowski sa venuje otázkam nekromarketingu, semiotike, dejinám filmu a fotografie, guerillovému marketingu a novým trendom v masmediálnej komunikácii a marketingu. Má praktické skúsenosti s filmovými produkciami ako asistent réžie či produkcie v medzinárodných projektoch. Je držiteľom ceny Grand Prix divadelnej fotografie a tvorcom fotografických výstav, obálok kníh a plagátov. Jeho fotografie sú súčasťou odborných publikácií a periodík. Zúčastnil sa niekoľkých zahraničných prednáškových pobytov v USA, Českej republike a Poľsku (visiting professor, pozvané prednášky, IntWeek, Erazmus).

Absolvoval Ústav literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre a Institutu tvůrčí fotografie Slezskej univerzity v Opave. Titul PhD. získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore estetika a dejiny estetiky. V súčasnosti pôsobí na FMK UCM ako odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie.

Oblasti záujmu: fotografia, film, počítačová grafika, guerrillový marketing, nekromarketing.

 

Publikácie

AAB Identita a masová komunikácia / Fichnová, Katarína - Šramová, Blandína - Spálová, Lucia - Satková, Janka - Fandelová, Eva - Lesková, Andrea - Szabo, Peter - Mikuláš, Peter - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Polakevičová, Ivana - Gero, Štefan - Gajdka, Krzysztof ; recenzent: Štefan Gero, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2010. - 350 s. - ISBN 978-80-8094-848-1.

ABC Social Networking Services in the Preferences of Slovak, Czech and Polish Youth / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Mikuláš, Peter - Rott, Dariusz - Pavera, Libor ; recenzent: Dariusz Rott, Libor Pavera, 2014. In: Marketingová a mediální komunikace dnes III. - Praha : Verbum, 2014. - ISBN 978-80-87800-10-2, S. 9-36.

ABD Modelovanie sveta reklamného posolstva ako identifikácia markantných stereotypov / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: Identita a masová komunikácia. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-848-1, S. 295-315.

ABD Vybrané aspekty zobrazovania ľudskych postáv v reklamných komunikátoch - ich možné dôsledky na formovanie identity / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: Identita a masová komunikácia / Katarína Fichnová a kol. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-848-1, S. 275-295.

ACB Masmediálna komunikácia - vybrané aspekty / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Mikuláš, Peter - Štrbová, Edita - Ogonowska, Agnieszka - Récka, Alexandra ; recenzent: Agnieszka Ogonowska, Adriana Récka, Janka Satková. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2013. - 196 s. - ISBN 978-80-558-0357-9.

ADE Fotografia w kampanii politycznej – cele a rzeczywistość przykład parlamentarnej kampanii wyborczej na Słowacji w 2010 r / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Mikuláš, Peter = Photography in political campaign: goals and reality. The case of the parliament campaign in Slovakia in 2010, 2012. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia de Cultura III (2012). - ISSN 2083-7275, Roč. 3, č. 112 (2012), s. 38-55.

ADE Originalita plagátu - plagiátorstvo originality (poznámky k prvku kampane SNS) / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Szabo, Peter = The Originalty of Plagiarism - the Plagiarism of Originality : Remarks on Some Aspects of the SNS Campaign, 2012. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. Dialog z tradycja. - ISSN 2083-1765, Vol 115, no. 7, part. 2 (2012), p. 106-115.

ADE Similarities and Differences between social Networking Services in Poland and Slovakia / Fichnová, Katarína - Mikuláš, Peter - Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2012. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. Dialog z tradycja. - ISSN 2083-1765, Vol 115, no. 7, part. 2 (2012), p. 94-105.

ADE Billboards in Municipal Elections in Slovakia / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Fichnová, Katarína - Mikuláš, Peter : Unexpected Contexts, 2013. In: Studies in Communication and Politics : Political Communication in the Era of New Technologies. - Frankfurt nad Mohanom : Peter Lang Verlag, 2013. - ISSN 2197-1684, No. 1 (2013), s. 239-260 [1, 41 AH].

ADE Ambient marketing as new language of marketing communication and an original use of the urban space / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2014. In: Annales Universitatis Paedagogicae : Studia Poetica II. - ISSN 2353-4583, Roč. 2, č. 169 (2014), s. 134-146.

ADE Nekromancja we współczesnej popkulturze / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Malíček, Juraj, 2014. In: Opcje : kwartalnik kulturalny. - ISSN 1230-9982, Roč. 96, č. 3 (2014), s. 84-89.

ADF Ambient marketing a príklady realizácie v štátoch Vyšehradskej skupiny / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2014. In: Analýza a výskum v marketingovej komunikácii. - ISSN 1339-3715, Roč. 2, č. 1 (2014), s. 22-34.

AEC Media w edukacji - medialne wychowanie plastyczne / Satková, Janka - Wojciechowski, Lukasz Pawel = Media in education – visual art education, 2010. In: Media w edukacji - poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. - Torun : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - ISBN 978-83-7611-685-3, S. 71-81.

AEC Subiektywne postrzeganie przez dojrzewającą młodzież pojęć oznaczających media / Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Polakevičová, Ivana = Pubescent´s subjecitive perception of concepts denoted of media, 2010. In: Media w edukacji - poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. - Toruň : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - ISBN 978-83-7611-685-3, S. 85-100.

AEC Nekromarketing i stereotypy komunikacji medialnej i marketingowej / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Babjakova, Viktória - Gomóla, Anna - Pacukiewicz, Marek ; recenzent: Anna Gomóla, Marek Pacukiewicz, 2014. In: (KO)MEDIA : konteksty dyskursu medialnego. - Warszawa : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - ISBN 978-83-7556-660-4, S. 179-194.

AED (zne)uctená žena, čiže o žene v reklame / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2004. In: Sféry ženy: Literatúra, umenie, komunikácie. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - ISBN 80-8083-000-2, S. 257-265.

AED Prekvapivý vouyerizmus / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2006. In: Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena / Ľubomír Plesník. - Nitra : UKF, 2006. - ISBN 80-8050-935-2, S. 393-402.

AED Camera digitala / Wojciechowski, Lukasz Pawel : prekvapivý vouyerizmus, 2007. In: (Ko)médiá. - Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-213-7, S. 447-454.

AED Hodnotné násilie / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2009. In: Masmediálna komunikácia a realita I. : masmédiá a sociálna konštrukcia reality, masmédiá a kultúrna identita. - Trnava : UCM, 2009. - ISBN 978-80-8105-124-1, S. 545-554.

AED Nahota a erotika v reklame, žena ako komodita / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: Európska identita, masové médiá a kultúra - vybrané aspekty. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-849-8, S. 113-117.

AED Nekromarketing - nekoľko poznámok k definícií / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: Európska identita, masové médiá a kultúra - vybrané aspekty. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-849-8, S. 137-143.

AED Sociálne siete ako špecifická forma komunikácie s dôrazom na fotografiu / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Mikuláš, Peter, 2011. In: Tolerancia a intolerancia v spoločnosti / Blandína Šramová [recenzenti. Alena Kolesárová, René Pawera]. - Bratislava : Melius, 2011. - ISBN 978-80-970630-0-9, S. 72-80.

AED Globalizačné vývojové tendencie sociálnych sietí v preferenciách slovenských užívateľov / Mikuláš, Peter - Fichnová, Katarína - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Gajdka, Krzysztof - Lomnický, Igor ; recenzent: Krzysztof Gajdka, Igor Lomnický, 2012. In: (KO)MÉDIÁ : vedecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu / Katarína Fichnová a kol. - Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0191-9, S. 385-401.

AEF Prekvapivý vouyerizmus / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2005.In: Spoločenské vedy dnes : konferencia interných doktorandov a mladých vedeckých pracovnikov. - Nitra : UKF, 2005. - ISBN 978-80-8094-102-4, S. 117-126.

AEF Útek od istoty / Wojciechowski, Lukasz Pawel : o niektorých spôsoboch konštruovania umeleckého posolstva vo filmoch Krzysztofa Kieślowského, 2008. In: Slovo - obraz - zvuk II : duchovný rozmer súčasnej kultúry / Marta Žilková. - Nitra : UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-331-8, S. 10-17.

AFC Poznámky k definícii nekromarketingu / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: Sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročniku mezinárodní konference (KO)MÉDIÁ. Zlín 21.-22.10.2009. - Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-903-7, S. 1-9.

AFD Poznámky k fotografickým obrazom David LaChapella / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2008. In: Slovo - obraz - zvuk II : duchovný rozmer súčasnej kultúry / Marta Žilková. - Nitra : UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-331-8, S 255-261.
AFD Poznámky k smrti / Wojciechowski, Lukasz Pawel : o fotografickom balzamovaní, 2009. In: Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pod záštitou dekanky FF UKF v Nitre prof. PhDr. Zdenky Gadušovej, CSc, v dňoch 10. - 11. júna 2008 na UKF v Nitre / Dagmar Inštitorisová. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-434-6, S. 430-438.

AFD Smrtonosný obraz / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2009. In: Psychologické, sociologické a etické aspekty marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava 20.-21. november 2008. - Trnava : UCM, 2009. - ISBN 978-80-8105-093-0, S. 224-232.

AFD Nekromarketing - niektoré aspekty jeho vymedzenia / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: K problémom mediálnej komunikácie I : aktuálne otázky mediálnej kultúry : komunikačný diskurz : audiovizuálna kreativita : medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice. - Trnava : UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-187-6, S. 81-92.

AFD Efektivita marketingových komunikátorov s explicitnými sexuálnymi motívmi / Spálová, Lucia - Šramová, Blandína - Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2010. In: Sexualizácia mediálneho priestoru : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 05.11. 2009 / Lucia Spálová a kol. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-733-0, S. 16-23.

BDF Hermovo ucho / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2006. In: Hudba : hudobný časopis. - ISSN 1336-8044, Roč. 1, č. 3 (2006), s. 48.

BDF Hermovo ucho / Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2006. In: Hudba : hudobný časopis. - ISSN 1336-80444, Roč. 1, č. 3 (2006), s. 110.

BFA Bilboards in municipal elections - the unexpected contexts and amendments by anonymous / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Mikuláš, Peter - Fichnová, Katarína, 2011. In: Political communication in the area of new technologies39 : abstracts of conference, Warsaw, 22-23 September 2011. - Warsaw : PCA, 2011, P. 43.

CDF The California E.A.R. Unit na linke Los Angeles - Nitra / Olčaková, Diana - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Salay, Rastislav, 2006. In: Hudba : hudobný časopis. - ISSN 1336-8044, Roč. 1, č. 1 (2006), s. 40-41.

CDF Prvý ročník Bienále divadelnej fotografie 2012 / Wojciechowski, Lukasz Pawel - Čarnecká, Lucia - Burešová, Viera : Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2012 – za súbor fotografií z inscenácie František Švantner: Nevesta hôľ, Divadlo Pôtoň, 2013. In: Fotonoviny. - ISSN 1337-6454, Roč. 6., č. 22 (2013), s. 19.

DAI Výrazovo-semioticné aspekty reklamy v perspektíve obrazu ženy / Wojciechowski, Lukasz Pawel. - Nitra : [s.n.], 2008. - 131 s.

EAJ Tezaurus estetických výrazových kvalít / Čechová, Mariana - Režná, Miroslava - Wojciechowski, Lukasz Pawel. - Nitra : UKF, 2008. - 474 s. - ISBN 978-80-8094-350-9.

EDI Medialne oblicza współczesnej kultury / Wojciechowski, Lukasz Pawel : Recenzja książki Agnieszki Ogonowskiej "Polityka reprezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej", 2013. In: Hybryd : Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART. - ISSN 1731-9668, Roč. 21, č. 22 (2013), s. 81.

Rec. na: Polityka (re)prezentacji. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji, 2013. - 215. - ISBN 978-83-7271-791-7.

EDJ Poetyka słowackiej prozy w okresie transformacji / Žilka, Tibor - Wojciechowski, Lukasz Pawel, 2005. In: Poetyka slowackej prozy w okresie transformacji / Žilka, Tibor. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2005. - ISBN 83-7151-705-X, S. 89-102.

FAI (Máme na to) alibi / Magalová, Gabriela - Hlavatá, Renáta - Wojciechowski, Lukasz Pawel : zborník študentskej literárnej tvorby. - Nitra : UKF, 2003. - 98 s. - ISBN 80-8050-514-4.

FAI Sexualizácia mediálneho priestoru / Spálová, Lucia - Polakevičová, Ivana - Szabo, Peter - Wojciechowski, Lukasz Pawel : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 05.11. 2009. - Nitra : UKF, 2010. - 76 s. - ISBN 978-80-8094-733-0.

FAI (KO)MÉDIÁ / Fichnová, Katarína - Mikuláš, Peter - Wojciechowski, Lukasz Pawel - Polakevičová, Ivana - Štrbová, Edita - Dudášová, Petra : vedecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu. - Nitra : UKF, 2012. - 546 s. - ISBN 978-80-558-0191-9.

Predmety

  • Estetika v masmediálnej komunikácii - 1. ročník Bc. VZME
  • Dejiny filmu I., II. - 1. ročnik Bc. KOMU, MARK
  • Guerillove formy komunikácie - 2. ročnik Bc. MARK

Oznamy