Mgr. Lukáš Grib

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 JAMA

Magister Lukáš Grib sa venuje inováciám a zelenému marketingu, má skúsenosti s osobným predajom a tiež s organizáciou podujatí a networkingom zo Školy Muziky, kde spolupracoval s marketingovým konzultantom Jánom Šifrom. Absolvoval školenia správneho a efektívneho riadenia obchodného styku s klientom, pracoval tiež ako administrátor a editor pre parties.sk a aktívne sa zapájal do aktivít kabinetu SOMO. V súčasnosti zastáva pozíciu marketingového asistenta v Pelikán.sk

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM, kde momentálne pôsobí ako denný doktorand a podieľa sa na vyučovaní predmetov projektový manažment, inovačný manažment a marketingový výskum. Spolupracuje na oceneniach Granátt a Briliantt, konferencii Marketing Identity a je spoluriešiteľom vedeckého projektu VEGA.

Oblasti záujmu: marketing inovácií, zelený marketing, športový marketing.

 

Publikácie

GRIB, L.: Integrovaná marketingová komunikácia v kontexte komercializácie inovácií. In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 89-96 [CD-ROM].

GRIB, L.: Podpora eko-inovácií prostredníctvom digitálneho marketingu. In: Manažment podnikov. - ISSN 1338-4104, roč. 5, č. 1 (2015), s. 34 - 39.

GRIB, L., ZAUŠKOVÁ, A.: Support of green innovation through online communication tools. In: Marketing identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congres Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISSN 1339-5726, S. 455 - 469.

GRIB, L., ZAUŠKOVÁ, A.: Šírenie povedomia ekoinovačných procesov s podporou digitálneho marketingu. In: QUAERE 2015 : recenzovaný zborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. 5. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimatas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 87-64 [CD-ROM].

GRIB, L. - BLIŠÁK, Ľ.: Podpora inovácií prostredníctvom digitálneho marketingu v podniku orientovanom na TQEM. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspevků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas , 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 680-689 [CD-ROM].

ZAUŠKOVÁ, A. - GRIB, L. - HLIBOKÝ, M. - KYSELICA, P.: Religiózny cestovný ruch a marketingová komunikácia. In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáš, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 67-78.

ZAUŠKOVÁ, A. - GRIB, L. - HLIBOKÝ, M. - KYSELICA, P.: Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu deti. In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáš, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 79-88.

ZAUŠKOVÁ, A. - GRIB, L. - HLIBOKÝ, M. - KYSELICA, P.: Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu tínedžeri. In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáš, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 89-97.

ZAUŠKOVÁ, A. - GRIB, L. - HLIBOKÝ, M. - KYSELICA, P.: Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu vysokoškoláci. In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáš, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 98-106.

ZAUŠKOVÁ, A. - GRIB, L. - HLIBOKÝ, M. - KYSELICA, P.: Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu dospelí. In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáš, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 107-115.

Predmety

  • Projektový manažment - 1. ročník Mgr. MARK
  • Inovačný manažment - 2. ročník Mgr. MARK
  • Marketingový výskum - 3. ročník Bc. MARK

Oznamy