doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

prodekanka pre doktorandské štúdium a akreditáciu

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Bučianska ul., nová aula pondelok, 9.45 - 11.15 hod.

Námestie J. Herdu, m. č. 119c pondelok, 12.00 - 13.00 hod.

Docentka Ľudmila Čábyová svoju výskumnú, publikačnú i pedagogickú oblasť svojho záujmu sústreďuje do oblasti mediálneho marketingu a marketingu vzdelávacích inštitúcií.

Je jednou z prvých absolventov FMK UCM, na ktorej ostala pôsobiť hneď po získaní druhého stupňa vzdelania – v roku 2002 najprv ako odborná asistentka, neskôr ako docentka v odbore masmediálne štúdiá. Ako súčasť vedenia fakulty sa podieľa na tvorbe jej základnej marketingovej i komunikačnej stratégie. Má praktické skúsenosti ako projektová manažérka v rôznych typoch projektov, ale i s tvorbou marketingových a komunikačných stratégií v regionálnom marketingu a marketingu neziskových organizácií.

Vyučuje predmet marketing, marketingová komunikácia v médiách a mediálny marketing a každoročne sa podieľa ako členka organizačného i vedeckého výboru na príprave medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity (predtým Nové trendy v marketingu). Venuje sa tiež riešeniu ESF projektu a vedeckých projektov KEGA a VEGA.

Oblasti záujmu: marketing, marketingová komunikácia v médiách, marketing vzdelávacích inštitúcií, kvalita vysokoškolského vzdelávania, kritériá hodnotenia.

 

Publikácie

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Marketing a marketingová komunikácia v médiách. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. 211 s. ISBN 978-83-7729-181-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Benchmarkingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2009. ISBN 978-80-8105-135-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Benchmarkingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009. 155 s. ISBN 978-80-8105-135-7.

MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Moderný marketing. [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. ISBN 978-83-7729-184-9.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. 2008. Marketing – základy a nástroje. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-074-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Mediálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. 126 s. ISBN 978-80-8105-174-6.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. III. Komunikačná stratégia v mediálnom marketingu. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – PTAČIN, J. 2014. Benchmarking Comparison of Marketing Communication of Universities in Slovakia. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – FAŠIANG, T. – KOLLÁROVÁ, D. – MUŽÍKOVÁ, D. 2014. Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Imidž a marketingová komunikácia Slovenska. In Marketingové komunikace a image. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimedi, 2006. ISBN 80-7318-394-3.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2007. Benchmarkingové porovnávanie kuchynských štúdií v oblasti marketingovej komunikácie. In Marketingové komunikace a konkurence. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimedi, 2007. ISBN 978-80-7318-634-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Špecifiká marketingu a marketingovej komunikácie elektronických médií na Slovensku. In Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. część 2 : Dialog z tradycj. ISSN 2083-1765, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. s. 86-93.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Apple Inc. – firma s lojálnymi zákazníkmi. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

VICENOVÁ, E. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Prezentácia marketingovej komunikácie. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

MUŽÍKOVÁ, D. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Šanca pre product placement. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Media marketing. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Work system in media agencies. In Media relations III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Spájanie teórie a praxe na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. In Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. s. 14-22. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2007. Benchmarking v oblasti marketingovej komunikácie v nábytkárskom priemysle. In IX. ročník mezinárodní konference MEKON 2007. Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1324-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – KOLLÁROVÁ, D. 2007. Vidiecky cestovný ruch na Slovensku – Malokarpatská vinná cesta. In Firma a konkurenční prostředí 2007. [Brno] : MSD, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-86633-87-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Spoločenská zodpovednosť médií. In KOMEDIA. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-677-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Základné oblasti a problémy spoločensky zodpovedného podnikania. In Computer systems aided science, industry and transport Transcomp 2010. Radom : Technical university of Radom, 2010. s. 521-527. ISBN 978-83-7204-956-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Komunikačná stratégia v mediálnom marketingu. In KOMEDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference (KO)MÉDIA. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-903-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Marketingová komunikácia vo vzdelávacích inštitúciách. In Rzecznictwo prasowe : teoria – praktyka – konteksty. Katowice : Wydawnictwo Naukowe UNIKAT-2, 2010. s. 491-505. ISBN 978-83-62314-08-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. “Creation of study programme of marketing communication in order “”to be better”" in theory and practises”. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2003. Prezentácia školy prostredníctvom médií a nástrojov komunikačného mixu. 2003.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2004. Benchmarking malých a stredných podnikov. 2004.

ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2004. Využívanie nástrojov marketingu a marketingovej komunikácie v neziskových organizáciách. In Marketing a médiá, regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2004. ISBN 80-89034-82-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Benchmarking v podnikoch cestovného ruchu. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-21-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. 2006. Event marketing – nástroj budovania imidžu vzdelávacej inštitúcie. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Koniec tradičných komunikačných nástrojov v elektronických médiách?. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. 2006. Marketingová komunikácia Slovenska. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-21-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Nebojme sa marketingu. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Význam benchmarkingového porovnávania v oblasti marketingovej komunikácie. In Marketing a obchod 2006. Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2006. ISBN 80-8093-009-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2007. Zmenili sme pohľad na Slovenský rozhlas?. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2007. Využitie marketingovej komunikácie na propagáciu televíznej šou. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2007. ISBN 978-80-89220-55-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2007. Spoločensky zodpovedné podnikanie – veľká príležitosť pre vzdelávanie. In Marketing vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2007. ISBN 978-80-89220-86-1.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Vytvorenie optimálneho modelu (postupu) pri využívaní marketingovej komunikácie v kuchynskom štúdiu. In Marketing a obchod 2008. Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2008. ISBN 978-80-8093-069-1.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Zhodnotenie projektu benchmarkingové porovnávanie kuchynských štúdií v oblasti marketingovej komunikácie. In “”"Nové trendy v manažmente”"”. Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Faku, 2008. ISBN 978-80-8075-370-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Rebranding v médiách. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Základné oblasti a problémy spoločensky zodpovedného podnikania. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Bluetooth marketing a jeho kreatívne možnosti. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-090-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Teoretické východiská mediálneho marketingu. In Masmediálna komunikácia a realita III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5.

KRAJČOVIČ, P. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Elektronické informačné systémy a internet ako súčasť marketingovej komunikácie vo farmaceutickom priemysle. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Postoj generácie Y k značkám. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Product placement ako špecifická forma reklamy. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Segmentácia v mediálnom marketingu. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Úspechy a zlyhania vstupu na zahraničný trh. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Viral marketing. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Študijný program media relations z pohľadu marketingovej terminológie. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – PIZANO, V. – VICENOVÁ, E. 2011. Výskum značiek neziskových organizácií. In Marketing a obchod 2011. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. ISBN 978-80-89241-41-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – VICENOVÁ, E. 2012. Spoločensky zodpovedné a nezodpovedné nakupovanie (aj na spoločenskej zodpovednosti sa dá zarobiť). In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. – PAVLÍKOVÁ, I. 2013. Etické aspekty reklamy vo vzťahu k dieťaťu vo vybranom komunikačnom médiu. In Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií : zborník z konferencie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2013. s. 20-24. ISBN 978-80-561-0069-1.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – KRAJČOVIČ, P. 2013. Consumer behavior of generation Y on the print media market. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. 2013. Trh printových médií a možnosti jeho inovácií. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII.. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. ISBN 978-80-89372-50-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Mobilný marketing. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2006. ISBN 80-7318-384-6.

MATÚŠ, J. – BOBOVNICKÝ, A. – ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2005. Základy marketingu a marketingovej komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. ISBN 80-89220-00-2.

MATÚŠ, J. – MAGÁL, S. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. – MISTRÍK, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – VALENTOVIČOVÁ, D. – LEHOCZKÁ, V. – KOLLÁROVÁ, D. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 329 s. ISBN 978-80-8105-051-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Mediálny marketing. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-362-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Spoločensky zodpovedný marketing. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-361-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Mediálne agentúry. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Briefing. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Cena. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Distribúcia. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Marketing služieb. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Marketingová komunikácia – charakteristika. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Marketingová komunikácia, ciele. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Mobilný marketing. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Osobný predaj. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Podpora predaja. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Priamy marketing. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Product placement. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Produkt. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Reklama, ciele. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Reklama, história. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Reklama, charakteristika. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Reklamná agentúra. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Reklamná kampaň. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Reklamný trh. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Vzťahy s verejnosťou. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Marketing mikroregiónu Handlovská dolina a jeho komplexný rozvoj. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Marketingová komunikácia a imidž mesta Tvrdošín. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

MUŽÍKOVÁ, D. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Product placement – formy a podmienky jeho vužívania. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Uplatnenie marketingovej komunikácie v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Analýza protifajčiarskych kampaní. In ŠVOK 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-059-6.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Európske hlavné mesto kultúry a marketingová komunikácia. In ŠVOK 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-059-6.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Event marketing spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. – Atómové elektrárne Mochovce. In ŠVOK 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-059-6.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. Podprahová reklama – reklamný útok na podvedomie. In ŠVOK 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-059-6.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Marketing v Slovenskej sporiteľni, a.s.. In Zborník marketingových štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-131-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Podstata a význam Corporate Identity pri riadení spoločnosti MATADOR AUTOMOTIVE, a.s.. In Zborník marketingových štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-131-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2009. Podstata a význam Corporate Identity pri riadení spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.. In Zborník marketingových štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-131-9.

HOVORKA, I. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Analýza marketingových aktivít vo firme Protherm s.r.o.. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

PODMAKOVÁ, T. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Budovanie pozitívneho imidžu FMK UCM v Trnave. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

MAZÚCH, Š. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Marketing v živnostenskom podnikaní. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

ŠČEVÍKOVÁ, Ľ. – JAKABOVIČOVÁ, D. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Analýza súčasnej programovej štruktúry dvoch televíznych staníc TV Markíza a TV JOJ. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

KRAJČOVIČ, P. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Brand management vo farmaceutickom priemysle. In ŠVOUK 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

BUREŠOVÁ, I. – ĽUPTÁK, A. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Komparácia Corporate Identity Slovenského a Českého verejnoprávneho rozhlasu. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

MIHOKOVÁ, B. – PEKAROVIČ, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Public relations v politickom marketingu. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

KUČERKOVÁ, L. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Rebranding v médiách. In ŠVOUK 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2011. Reklama v médiách a jej účinky na publikum. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

KRAJČOVIČ, P. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Marketingová komunikácia a imidž mesta. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-377-1.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2007. Problémy hodnotenia kvality vysokých škôl. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospo, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Marketing a marketingová komunikácia v médiách. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Manažment, marketing a redigovanie v redakčnej praxi. Periodická tlač. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2006. Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2007. Marketing vzdelávacích inštitúcií. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2007. ISBN 978-80-89220-86-1.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Spolupráca univerzít a podnikov. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2006. Marketing pomôže vyriešiť problémy aj vo vašej škole. Ministerstvo školstva SR, 2006.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2008. “Tvorba mediálnych produktov. “”Práca, ktorú nevidíme”"”. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-027-5.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2010. Tvorba študijného programu Media Relations v anglickom jazyku. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Media Marketing. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-293-4.

ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Work system in Media agencies. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-292-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. - ĎURIŠOVÁ, D. - LAKATOŠ, I. - MAGÁL, S. 2014. Corporate identity of Ss. Cyril and Methodius Universities. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

ČÁBYOVÁ, Ľ. - KRAJČOVIČ, P. - PTAČIN, J. 2014. The impact of digitization on adrertising in print media. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare: conference proceedings.  Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISSN 2367-5659.

ČÁBYOVÁ, Ľ. - JURÍK, M. - MÁLIKOVÁ, I. 2012. Vybrané problémy marketingu v podnikateľskej praxi. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-464-8.

ČÁBYOVÁ, Ľ. - KRAJČOVIČ, P. 2014. Využitie inovatívnych foriem inzercie v printových médiách na budovanie. In: Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

 

Predmety

  • Marketing I., II. - 1. ročník Bc. MARK
  • Mediálny marketing - 3. ročník Bc. MARK (D,E)
  • Marketing a marketingová komunikácia v médiách - 3. ročník Bc. KOMU (D, E)

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Členstvá

členka Vedeckej rady FMK UCM v Trnave

členka redakčnej rady vedeckého zborníka príspevkov Marketing vzdelávacích inštitúcií v roku 2007členka

členka vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu v rokoch 2005 - 2014členka v

členka vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej odbornej konferencie Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií v roku 2006

členka vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej odbornej konferencie Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií v roku 2006 členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004členka štátnicovej komisie na FMK UCM v prvom a v druhom stupni štúdia

členka štátnicovej komisie na FMK UCM v prvom a v druhom stupni štúdia

členka prijímacej komisie na FMK UCM v Trnave členka štátnicovej komisie na dizertačnej skúšky

členka štátnicovej komisie na dizertačnej skúškyčlenka edičnej rady vedeckého časopisu Communication today

členka edičnej rady vedeckého časopisu Communication todayčlenka medzinárodnej spoločnosti Woodema

členka medzinárodnej spoločnosti Woodemačlenka medzinárodnej spoločnost ECRA

členka medzinárodnej spoločnost ECRA

Pobyty

Erasmus: pedagogická mobilita, Krakow, 21.11.2011 - 29.11.2013

Oznamy