Mgr. Ľuboslav Blišák,

Denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

Linked In: blisak

Magister Ľuboslav Blišák sa aktívne venuje organizačným a dobrovoľníckym aktivitám v neziskovom sektore a v prostredí vysokej školy. V dizertačnej práci sa zaoberá témou – Procesný prístup v tvorbe marketingovej komunikačnej stratégie, zameranej na ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť ako výsledok inovačného manažérstva organizácie.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK. Od roku 2011 organizuje podujatia dobrovoľného darovania krvi, venuje sa zvyšovaniu osvety o potrebe dobrovoľných darcov a v spolupráci s Národným registrom darcov kostnej drene rozširuje tiež povedomie o význame kostnej drene a periférnych kmeňových buniek. Od roku 2012 sa venuje osvete, organizačným a dobrovoľníckym aktivitám v o. z. Katarínka. Pôsobil tiež ako asistent výkonnej riaditeľky v Rade pre reklamu.

V súčasnosti je denný doktorand na FMK a vedie semináre k predmetu marketingové postupy a budovanie mediálnych vzťahov.

Oblasti záujmu:  neziskový sektor, projektový manažment, Corporate Social Responsibility, organizovanie eventov, komunikácia s médiami

 

Publikácie

BLIŠÁK, Ľ. – ŠALGOVIČOVÁ, J.: Process Approach In Marketing Communication Strategy with regard to Global Social Responsibility In: 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. University of Žilina, 2016.

BLIŠÁK, Ľ. – MADLEŇÁK, A. – LEHOTSKÝ, F.: Environmental aspects of Corporate Social Responsibility In: International May Conference on Strategic Management 2016 – Environmental awareness as a universal European Value. University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department, 2016. 223 s. ISBN 978-86-6305-044-0

BLIŠÁK, Ľ. – VAŠKO, P.: Digital marketing and It‘s Impact on target groups by sectors of economic environment. In: Marketing Identity – Digital Life part I. Trnava : FMK UCM, 2015. 538 s. ISBN 978-80-8105-779-3. Indexed by Web of Science (Thomson Reuters / ISI) database.

BLIŠÁK, Ľ.: Volunteer Project to preserve the cultural monument of Church and Monastery of Saint Catherine. In: European Journal of Science and Theology – February 2016. Vol. 12, No. 1, s. 261-269. ISSN 1842-8517

BLIŠÁK, Ľ.: Katarínka – Projekt záchrany kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu. Trnava : FMK UCM, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8105-710-6

BLIŠÁK, Ľ.: Dobrovoľnícke aktivity ako potenciál pre sebarealizáciu a získavanie praktických skúseností. In: Dobrá prax – naša inšpirácia. Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2015. 128 s. ISBN 978-80-89759-08-8.

BLIŠÁK, Ľ. – VAŠKO, P.: Mediálne impériá a ich vplyv na osobitné záujmy. In: Megatrendy a médiá 2015 – Mediálna farma I. Mediálne a marketingové hry oligarchov. Trnava : FMK UCM, 2015. 513 s. ISBN 978-80-8105-721-2.

BLIŠÁK, Ľ. – GRIB, L.: Podpora inovácií prostredníctvom digitálneho marketingu v podniku orientovanom na TQEM. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, Hradec Králové, 2014. 4024 s. ISBN 978-80-87952-07-8.

BLIŠÁK, Ľ. – ŠALGOVIČOVÁ, J.: Information Security Policy of organization in relation to marketing communication. In: Marketing Identity 2014 – Explosion of Innovations. Trnava : FMK UCM, 2014. 576 s. ISBN 978-80-8105-666-6. Indexed by Web of Science (Thomson Reuters / ISI) database.

BLIŠÁK, Ľ. - ŠALGOVIČOVÁ, J.: Zlepšovanie politiky bezpečnosti informácií organizácie so zreteľom na marketingovú komunikáciu. In: Zborník z vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0558/12 - Inovácie v ochrane spotrebiteľa. Trnava : FMK UCM, 2014. 89 s. ISBN 978-80-8105-636-9.

BLIŠÁK, Ľ. - GRIB, L.: Podpora inovácií prostredníctvom digitálneho marketingu v podniku orientovanom na TQEM. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, Hradec Králové, 2014. 4024 s. ISBN 978-80-87952-07-8.

BLIŠÁK, Ľ. – SVITEKOVÁ, K. – LIZÁKOVÁ, K.: Inovačné procesy a komunikačné trendy v oblasti darcovstva krvi. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing – udržateľný rast a návrat investícií. Trnava : FMK UCM, 2012. 132 s. ISBN 978-80-8105-454-9.

LIZÁKOVÁ, K. – SVITEKOVÁ, K. – BLIŠÁK, Ľ.: Nové trendy a metódy v nábore darcov krvi a transfúzna služba. [poster]. In: XVI. Česko – Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. Brno, 2012.

LIZÁKOVÁ, K. – SVITEKOVÁ, K. – BLIŠÁK, Ľ.: Nové trendy a metódy v nábore darcov krvi a transfúzna služba. In: Sborník abstrakt – XVI. Česko – Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. Brno : Veletrhy Brno, a. s., 2012. 165 s. ISBN 978-80-87086-50-6.

Predmety

  • Marketingové postupy I., II. (seminár) - 1. ročník Mgr. MARK
  • Budovanie mediálnych vzťahov - 3. ročník Bc. VZME

Ocenenia

Ostatné: Bronzová medaila rektora UCM, za aktívne organizovanie Študentskej kvapky krvi UCM

Ostatné: Pochvalné uznanie dekana za vypracovanú diplomovú prácu

Oznamy