Mgr. Ľubica Hulajová, PhD.

odborná asistentka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 1

utorok, 8.15 - 9.00 hod. a streda, 12.00 - 12.45 hod.

Doktorka Ľubica Hulajová sa profesionálne zaoberá otázkami interkultúrnej komunikácie.

Vyštudovala odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo angličtina – nemčina na FF UK v Bratislave. Svoj ďalší záujem v akademickom prostredí sústredila na oblasť interkultúrnej komunikácie, marketingu a medzinárodných obchodných vzťahov (EU v Bratislave). V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu na Fakulte medzinárodných vzťahov EU a bol jej udelený titul PhD.

Na FMK pôsobí od roku 2014. Je členkou Katedry masmediálnej komunikácie a vyučuje predmety budovanie mediálnych vzťahov, sponzoring, lobing a tvorba stratégií komunikácie s médiami v anglickom jazyku.

Oblasti záujmu: interkultúrna komunikácia, mediálna komunikácia, mediálny marketing.

 

Publikácie

HULAJOVÁ, Ľubica. Dielo a práca Edwarda T. Halla a ich vplyv na ďalší vývoj interkultúrnej komunikácie. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 127-139.

HULAJOVÁ, Ľubica. Dielo E. T. Halla "Silent language" a jeho aktuálnosť pri riešení problémov dnes. In III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave : Bratislava, 17. septembra 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3600-4, s. 44-50.

HULAJOVÁ, Ľubica. Úloha prekladu vo vyučovaní anglického jazyka na Ekonomickej univerzite. In Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : HULAJOVÁ, Ľubica. Na čo je nám interkultúrna komunikácia ? In Lingua summit 2007 : komunikácia kultúr v zjednocujúcej sa Európe. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústav prírodných a humanitných vied, Katedra jazykov, 2007. ISBN 80-8075-155-2.

HULAJOVÁ, Ľubica. Aspekty interkultúrnej komunikácie v globálnej spoločnosti. In Vedecké semináre 2007 : zborník prác z vedeckých seminárov 2.3. a 10.9.2007 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 65-70.

HULAJOVÁ, Ľubica. Zefektívnenie výučby anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 51-54.

HULAJOVÁ, Ľubica. Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia. In Lingua Summit 2009 : "Jazykové výzvy 21. storočia". - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexadra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-438-9, s. 106-108.

HULAJOVÁ, Ľubica. Hofstedeho dielo Culture´s consequences a jeho kritika. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 88-92. VEGA 1/0561/08.

HULAJOVÁ, Ľubica. Využitie poznatkov z oblasti interkultúrnej komunikácie vo výučbe predmetu Obchodné rokovania v anglickom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pHri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 164-168. VEGA 1/0561/08.

HULAJOVÁ, Ľubica - ONDREJOVÁ, Zuzana. Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321, 2012, roč. 4, č. 4, s. 16-23.

HULAJOVÁ, Ľubica. Na čo je nám interkultúrna komunikácia ? In Lingua summit 2007 : komunikácia kultúr v zjednocujúcej sa Európe. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústav prírodných a humanitných vied, Katedra jazykov, 2007. ISBN 80-8075-155-2.

HULAJOVÁ, Ľubica. Aspekty interkultúrnej komunikácie v globálnej spoločnosti. In Vedecké semináre 2007 : zborník prác z vedeckých seminárov 2.3. a 10.9.2007 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 65-70.

ONDREJOVÁ, Zuzana - HULAJOVÁ, Ľubica. English for the Faculty of International Relations : textbook. Recenzentky Eva Tandlichová, Marta Grossmanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 194 s. [10,59 AH]. ISBN 978-80-225-3655-4.

STRADIOTOVÁ, Eva - HULAJOVÁ, Ľubica - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica - ZITOVÁ, Gabriela. Economic informatics. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, dotlač 2007. 124 s. ISBN 80-225-2202-3.

Predmety

  • Budovanie mediálnych vzťahov - 3. ročník VZME
  • Sponzoring I. a II. - 3. ročník VZME
  • Lobing - 3. ročník VZME
  • Tvorba stratégií komunikácie s médiami - 3. ročník VZME

Oznamy