Mgr. Lenka Rusňáková-Chrenková

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, Zborovňa doktorandov JC 35

  pondelok, 13.00- 15.00 hod.

   Magisterka Lenka Rusňáková sa zaujíma predovšetkým o problematiku týkajúcu sa determinantov kreovania súčasnej kultúry, teórie digitálnych hier a médií ako takých a nových trendov v mediálnej produkcii.

   Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Počas štúdia absolvovala stáže v reklamnej, produkčnej a personálnej agentúre. V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre masmediálnej komunikácie a koordinátorkou štúdia pre 1. ročník Mgr. TEDI.

   Oblasti záujmu: digitálne a počítačové hry, printové, elektronické a digitálne médiá, dosah médií na človeka, mediálna kultúra.

    

   Publikácie

   BUČKOVÁ, Z. − CHOCHULOVÁ, M. − CHRENKOVÁ, L.: Soľ nad internet. In: Ako červená čiapočka noviny čítala - 9 rozprávok k mediánej výchove. Trnava : FMK UCM, 2014. ISBN 978-80-8105-628-4, str. 31 - 35.

   CHRENKOVÁ, L.: Elektronická invázia amerických filmov. [DP] Trnava : FMK UCM, 2015. 163 s.

   CHRENKOVÁ, L.: Makrofotografia tela/ Môj priestor. In: Muuza 2012 − ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov. Trnava : FMK UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-352-8, str. 139-140.

   CHRENKOVÁ, L.: Mediálny obraz hip-hopovej subkultúry. [BP] Trnava : FMK UCM, 2013. 90 s.

   CHRENKOVÁ, L. − RADOŠINSKÁ, J.: Hip-hopová subkultúra v mediálnom prostredí 21. storočia. In: ŠVOaUK 2015 − zborník príspevkov zo ŠVOaUK zo dňa 26. marca 2015. Trnava : FMK UCM, 2015. ISBN 978-80-8105-690-1, str. 63 - 103.

   CHRENKOVÁ, L., VALENTOVIČOVÁ, D.: Digital media: Invasion of American film. In MATÚŠ, J., PETRANOVÁ, D.: Marketing Identity: Digital Life – part II. Conference Proceedings. Trnava : FMK UCM in Trnava, 2015, p. 399-414. ISBN 978-80-8105-780-9.

   CHRENKOVÁ, L.: Elektronická invázia amerických filmov. In Media Literacy Student Magazine, 2015, Vol. 2, No. 2, p. 4-10. ISSN 1339-6692.  

   CHRENKOVÁ, L.: Problém identity v kontexte dualizmu duše (mysle) a tela. In MMK 2015: mezinárodní Masarykova conference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Conference Proceedings. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, str. 1825-1834. ISBN 978-80-87952-12-2.

   CHRENKOVÁ, L.: Vývojové tendencie amerického mainstreamového filmu v tvorbe Walta Disneyho. In Media Literacy Student Magazine, 2016, Vol. 3, No. 1, str. 4-10. ISSN 1339-6692.

   RUSŇÁKOVÁ, L.: Current Issues of the Journalistic Theory and Practice in the Era of the Internet. In Communication Today, 2016, Vol. 7, No. 1, p. 129-132. ISSN 1338-130X.

   BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L.: Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality. InEuropean Journal of Science and Theology, 2016, Vol. 12, No. 5, p. 25-37. ISSN 1841-0464.

   RUSŇÁKOVÁ, L.: Kyberpriestor digitálnych médií a jeho dosah na formovanie identity človeka. In HUDÍKOVÁ, Z., VIŠŇOVSKÝ, J.: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2016, s. 119-139. ISBN 978-80-8105-804-2.

   RUSŇÁKOVÁ, L.: Mimicry – Principle of Identity Transformation from the Perspective of Digital Games Theory. In Communication Today, 2016, Vol. 7, No. 2, p. 18-29. ISSN 1338-130X.

   RUSŇÁKOVÁ, L.: Herné mechaniky a ich dosah na konštruovanie virtuálnej telesnej identity. In GÁLIK, S. a kol.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2016, s. 154-175. ISBN 978-83-7729-346-1.

   BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L.: Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality. In European Journal of Science and Theology, 2016, Vol. 12, No. 5, s. 25-37. ISSN 1841-0464.

   Predmety

   • Dejiny žurnalistiky I., II. - 1. ročník Bc. KOMU, VZME + KOMU, MARK (ext.)
   • Filozofia médií - 1. ročník Mgr. KOMU, AMES
   • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. ročník Bc. KOMU.

   Oznamy