PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

odborná asistentka, zástupkyňa šéfredaktora Communication Today

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, Zborovňa 1

pondelok, 9.30 - 10.30 hod.

streda, 11.30 - 12.30 hod.

Doktorka Katarína Ďurková sa profesionálne zaoberá vnútropodnikovou komunikáciou, organizačnou kultúrou a otázkami súvisiacimi s marketingom a PR v neziskových organizáciach. V oblasti marketingu a komunikácie spolupracuje s odborovými organizáciami ako konzultantka a prednášateľka, dobrovoľnícky spolupracuje s CK Olympik Trnava.

Patrí medzi prvých absolventov FMK UCM. Po magisterskom štúdiu nastúpila na Katedru marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. Od ukončenia magisterského štúdia nepretržite pôsobí v akademickom prostredí, zároveň zastáva i pozíciu PR manažéra Slovenského zväzu cyklistiky.

Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií. Absolvovala študijné pobyty na VŠFS a ČSU v Prahe, na univerzite v Záhrebe i v Dubrovníku. Je členkou medzinárodnej organizácie WoodEMA. Vyučuje predmety teória marketingovej komunikácie na bakalárskom stupni štúdia a teória a tvorba corporate identity a public relations na magisterskom stupni.

Každoročne sa ako členka organizačného a vedeckého výboru podieľa na príprave konferencie Marketing Identity (predtým Nové trendy v marketingu), je zástupkyňou šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, spolupracovala na vypracovaní akreditačných spisov a patrí tiež medzi členov viacerých projektov VEGA, KEGA, ESF a inštitucionálnych projektov.

Oblasti záujmu: vnútropodniková komunikácia, organizačná kultúra, marketing a PR v neziskových organizáciach, marketing a PR v športe.

 

Publikácie

ĎURKOVÁ, K. – RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. – ŠČASNOVIČOVÁ, I. – NEMETZOVÁ, E. 2011. Vyššie územné celky a ich interná komunikácia. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2011. ISBN 978-80-8105-329-0.

Ďurková, K. 2011. Public relations. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011. ISBN ISBN 978-83-61118-51-0.

MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2012. Moderný marketing. [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. ISBN 978-83-7729-184-9.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. 2008. Marketing – základy a nástroje. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-074-9.

KOLLÁROVÁ, D. – ĎURKOVÁ, K. 2012. Direct marketing. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-429-7.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Crisis communication. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Public relations (PR). In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

ĎURKOVÁ, K. – HUSZÁR, T. 2012. I. Corporate identity. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

JURIŠOVÁ, V. – ĎURKOVÁ, K. 2012. CSR communication and its impact on corporate image. In Review of Applied Socio-Economic Research. ISSN 2247-6172, Bucharest : Pro Global Science Association, 2012.

ĎURKOVÁ, K. 2010. Špecifiká vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy. In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi. Žilina : Fakulta riadenia a informatiky ŽU & Inštitút manaž, 2010. ISBN 978-80-554-0294-9.

ĎURKOVÁ, K. 2010. Vnútropodniková komunikácia v inštitúciách verejnej správy. In “”"Region v rozvoji společnosti 2010″”". Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-435-8.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Hodnotenie otvorenosti vnútropodnikovej komunikácie v úradoch regionálnej samosprávy. In Trendy v podnikání 2011. [Plzeň] : [Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2011.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Vplyv faktorov prostredia na poskytovanie benefitov pre zamestnancov. In MMK 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Benefits of employees in timber industry. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : International Association for Economics and Manage, 2011. ISBN 978-961-6144-31-5.

ĎURKOVÁ, K. 2013. The use of social media in communication of woodworking business. In Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa : International Association for Economics and Manage, 2013. ISBN 978-83-63978-05-1.

ĎURKOVÁ, K. 2003. Mestský marketing a marketing cestovného ruchu v rozvoji mesta. In Marketing a médiá, regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2003. ISBN 80-89034-49-7.

ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2004. Využívanie nástrojov marketingu a marketingovej komunikácie v neziskových organizáciách. In Marketing a médiá, regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004. ISBN 80-89034-82-9.

ĎURKOVÁ, K. 2004. Význam identity značky mesta. 2004.

ĎURKOVÁ, K. – MATÚŠ, J. 2005. Interná komunikácia, motivácia a imidž. In Vnútropodniková komunikácia ako nástroj motivácie zamestnanca. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2005. ISBN 80-89034-35-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. 2006. Event marketing – nástroj budovania imidžu vzdelávacej inštitúcie. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Imidž – zrkadlo identity vzdelávacej inštitúcie. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. 2006. Marketingová komunikácia Slovenska. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-21-5.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Predpoklady fungujúcej komunikácie vo vnútri organizácie. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-21-5.

ĎURKOVÁ, K. 2007. Význam organizačnej kultúry v procese budovania pozitívneho imidžu vzdelávacej inštitúcie. In Marketing vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-86-1.

MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K. 2008. Vplyv vnútornej komunikácie na rozvoj vzdelávacej inštitúcie. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

ĎURKOVÁ, K. 2009. Firemná identita – konkurenčná výhoda v čase ekonomickej krízy. In Marketing a obchod 2009. Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89241-33-0.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Interpretácia vybraných oblastí výskumu vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy. In Scientia Iuventa 2011. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Interpretácia vybraných oblastí vplyvu organizačnej kultúry. In Marketing a obchod 2011. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. ISBN 978-80-89241-41-5.

TURZONOVOVÁ, B. – ČERNÁ, J. – ĎURKOVÁ, K. – MEŠŤÁNKOVÁ, M. – ĎURIŠOVÁ, D. 2011. Posolstvo sv. Cyrila a Metoda v Trnavskom regióne (náboženský turizmus). In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

ĎURKOVÁ, K. 2012. Analýza výsledkov výskumu vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – VICENOVÁ, E. 2012. Spoločensky zodpovedné a nezodpovedné nakupovanie (aj na spoločenskej zodpovednosti sa dá zarobiť). In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

ĎURKOVÁ, K. 2012. Využívanie nových komunikačných nástrojov na komunikáciu cyrilometodského posolstva. In Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-365-8.

ĎURKOVÁ, K. 2013. Internetové stránky pre seniorov. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

ĎURKOVÁ, K. 2012. “Špecifiká trhu “”striebornej ekonomiky”"”. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

MATÚŠ, J. – BOBOVNICKÝ, A. – ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. 2005. Základy marketingu a marketingovej komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2005. ISBN 80-89220-00-2.

ĎURKOVÁ, K. 2013. Aké podoby môže mať spoločenská zodpovednosť školy. In Učiteľské noviny. ISSN 0139-5769, Bratislava : Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2013.

ĎURKOVÁ, K. 2011. Úvod do problematiky krízovej komunikácie. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemná filozofia. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemná identita. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemná komunikácia. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemná kultúra. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemná vízia. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemné poslanie. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Firemný dizajn. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Kolobeh trhového uspokojovania ľudských potrieb. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Sponzorstvo. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ĎURKOVÁ, K. 2008. Budovanie značky smerom do vnútorného prostredia firmy. In ŠVOK 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-059-6.

ĎURKOVÁ, K. 2009. Komunikačná stratégia vo firme. In Zborník marketingových štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-131-9.

BIELOVÁ, M. – ĎURKOVÁ, K. 2010. Výskum firemnej kultúry. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

KRAJČOVIČ, P. – MAZÚCH, Š. – ĎURKOVÁ, K. – MEŠŤÁNKOVÁ, M. 2011. Dôležitosť corporate identity v procese prípravy a organizácie podujatia. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

MINÁRIKOVÁ, V. – ĎURKOVÁ, K. 2011. Návrh komunikačnej stratégie pre časopisy Progress Letter a Progress Špeciál. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

MAZÚCH, Š. – KRAJČOVIČ, P. – ĎURKOVÁ, K. 2011. “ProgressLetter Špeciál: “”manažérsky žurnál pre budovanie komunikácie a lojality”"”. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

BARÁNKOVÁ, B. – ĎURKOVÁ, K. 2012. Provokácia v reklame – Risk alebo Zisk?. In Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-385-6.

ĎURKOVÁ, K. 2010. Benchmarkingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

ĎURKOVÁ, K. 2013. Marketing a marketingová komunikácia v médiách. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

ĎURKOVÁ, K. 2013. O podstate reklamy. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2006. Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

ĎURKOVÁ, K. 2006. Hotel & Gourmet Forum 2005. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2006. ISBN 80-89220-20-7.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2007. Marketing vzdelávacích inštitúcií. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-86-1.

ĎURKOVÁ, K. 2012. Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing – udržateľný rast a návrat investícií. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-454-9.

ĎURKOVÁ, K. 2012. Crisis Communication. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-313-9.

ĎURKOVÁ, K. 2012. Public Relations. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-314-6.

ĎURKOVÁ, K. - PIZANO, V. 2014. Advercaming in Slovak brands. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978- 619-7105-23-0.

ĎURKOVÁ, K. 2014. Advergaming in furniture companies. In: Position ad Role of the Forest Based Sector in the Green Economy. Zagreb: International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. ISBN 978-953-57822-1-6.

ĎURKOVÁ, K. - NOVÁKOVÁ, R. - TOMÁNKOVÁ, A. 2014. Storytelling in Christian sermons. In: European Journal of Science and Technology, 2014. ISSN 1841-0464.

ĎURKOVÁ, K. - NOVÁKOVÁ, R. - OVSENÁK, V. 2014. Indicators of social responsibility in the wood processing industry in terms of qualiti management. In: Position ad Role of the Forest Based Sector in the Green Economy. Zagreb: International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. ISBN 978-953-57822-1-6.

ĎURKOVÁ, K. 2014. Integrovaná marketingová komunikácia s využitím prvkov advergamingu. In: Otvorený inovačný proces. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

Predmety

  • Teória marketingovej komunikácie I., II. - 2. ročník Bc. MARK
  • Public relations - 1. ročník Mgr. MARK, 2. ročník Mgr. KOMU
  • Teória a tvorba corporate identity - 2. ročník Mgr. MARK

Projekty

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Vytvorenie metodiky na zabezpečovanie a implementáciu procesného riadenia na Univerzite sv. Cyrila a

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

FPVV: Analýza implementovania prvkov firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensk

Iné: Marketing ľudských zdrojov v regióne Trnavského samosprávneho kraja

KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií

VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Študijný pobyt na Vysokej škole finanční a správní, Praha, 24.09.2012 - 28.09.2012

Erasmus: University of Zagreb, Zahreb, 05.05.2014 - 09.05.2014

Erasmus: University of Dubrovnik, Dubrovnik, 04.05.2015 - 08.05.2015

Iné: Salzburg Global Media Academy, Salzburg, 28.07.2015 - 30.07.2015

Ocenenia

Ostatné: Vyznamenanie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave za aktívnu účasť na šírení a propagácii sakrálnej hudby a spevu

Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese pri rozvoji katolíckeho školstva a duchovnej formácii mládeže

Členstvo v medzin. profesijných organizáciách: WoodEMA, členka medzinárodnej organizácie

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today

Oznamy