prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc.

profesor všeobecných dejín

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: č. 102a (UCM)

Profesor Juraj Vojtek je odborníkom na históriu svetového, najmä anglického a amerického novinárstva a teóriu a prax redigovania a prekladateľom anglicky písanej literatúry. Preložil 33 knižne publikovaných, ale aj rozhlasom vysielaných diel a adaptácií, napr. od D. Defoa, L. Ferlinghettiho, E. Hemingwaya, J. Londona, J. Miltona, G. Orwella, W. Saroyana, Johna Steinbecka a V. Woolfovej.

Absolvoval viaceré zahraničné stáže v Európe, v USA i v Kanade, týkajúce sa problematiky médií (najmä tlačových) vo vyspelých demokraciách. Pôsobil na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského (od 1967) a v rokoch 1993 – 2002 tam viedol Katedru žurnalistiky. Je predsedom, členom a oponentom niekoľkých habilitačných a inauguračných komisií, komisí pre štátne záverečné skúšky, členom komisie pre doktorandské štúdium na FMK UCM a Katolíckej univerzite v Ružomberku (od 2013) a  školiteľom dizertačných prác doktorandov.

Na FMK UCM vedie kurzy dejín žurnalistiky a svetovej žurnalistiky v slovenčine a History of Journalism v angličtine a posudzuje rukopisy štúdií vedeckého časopisu Communication Today.

Oblasti záujmu: dejiny žurnalistiky, tlačové médiá vo vyspelých demokraciách, prekladateľstvo anglicky písanej literatúry

 

Súvisiace články:

 

Publikácie

VOJTEK, Juraj (+ ed,) – VIŠŇOVSKÝ, Ján – MIRVAJOVÁ, Viktória – SCHMIDTOVÁ, Mariana – PREDMERSKÁ, Anna – HROTKOVÁ, Stanislava. 2014. Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2014. ISBN 978-80-8105-582-9.

VOJTEK, J. 2005. Miltonova areopagitika. FMK UCM v Trnave, 2005. ISBN 80-89034-93-4.

VOJTEK, J. – KOMLOŠ, R. 2013. Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-503-4.

VOJTEK, J. 1995. Úvod do organizácie redakčnej práce a redigovania. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1995. 172 s. ISBN 80-223 0932-X.

VOJTEK, J. 2000. Úvod do organizácie redakčnej práce a redigovania. (2. rozšírené a prepracované vydanie). Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2000. 132 s. ISBN 80-223-1397-1.

VOJTEK, J. 2005. Dejiny svetového novinárstva 3. Dejiny amerického novinárstva. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. 177 s. ISBN 80-223-1703-9.

VOJTEK, J. 2005. Miltonova Areopagitika. Trnava : FMK UCM, 2005. 88 s. ISBN 80-89034-93-4.

VOJTEK, J. 2005. Náčrt dejín svetovej žurnalistiky. Ružomberok : Katolícka jednota, 2005. 339 s. ISBN 80-8084-047-4.

VOJTEK, J. 2006. Prehľad dejín anglického a amerického novinárstva (1622, resp. 1690 – 2000). Trnava : FMK UCM, 2006. 267 s. ISBN 80 – 89220 – 08 – 8.

VOJTEK, J. 2006. Prehľad dejín anglického a amerického novinárstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-08-8.

VOJTEK, J. 2008. Miltonova Areopagitika na Slovensku. Trnava : FMK UCM, 2008. 107 s. ISBN 978-80-8105-062-6.

VOJTEK, J. 2008. Miltonova areopagitika na Slovensku. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. C, 2008. ISBN 978-80-8105-062-6.

JENČA, I. – VOJTEK, J. – LALUHOVÁ, J. 2009. Metodiky novinárskej tvorby. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009. ISBN 978-80-8105-117-6.

VIŠŇOVSKÝ, J. – JENČA, I. – VOJTEK, J. 2010. Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Trnava : FMK UCM v Trnave, 2010. 448 s. ISBN 978-80-8105-199-9.

VOJTEK, J. 2011. Repetitórium dejín anglického a amerického novinárstva. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-215-6.

VOJTEK, J. 2012. Žánre anglicky písaného novinárstva (s ukážkami). Trnava : FMK UCM, 2012. 112 s. ISBN 978-80-8105-342-9.

VOJTEK, J. 2011. History of journalism. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

VOJTEK, J. 2011. System of work in print media. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

VOJTEK, J. 2004. Ako sa z novín rodí inštitúcia. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2004.

VOJTEK, J. 2005. Éra amerického osobnostného novinárstva (1835 – 1920). In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2005.

VOJTEK, J. 2008. Náš Milton alebo nielen listovanie v archíve Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2008.

VOJTEK, J. 2010. A Piece of Political Writing that has Survived Centuries. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2010.

VOJTEK, J. 2011. Na okraji pojmov noviny a časopis a ich diferenčných znakov. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VOJTEK, J. 2006. K systémovej charakterizácii novinárskeho celku. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

VOJTEK, J. 2007. K problému tvorby špecializovaných slovníkov masmediálnej a marketingovej komunikácie. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

VOJTEK, J. 2008. Z historických pohľadov na kompetencie v novinárstve, alebo Charles Anderson Dana a jeho umenie robiť noviny. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

VOJTEK, J. 2009. (Ne) poučenie z formátov. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

VOJTEK, J. 2011. Stalo sa už novinárstvo príveskom obchodu? (Na príklade britskej tlače). In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

VOJTEK, J. 2012. Pri jednom zo žriedel cyrilo-metodskej tradície v slovenskom novinárstve alebo na okraj časopisu Cyrill a Method, 1850 – 1870. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

VOJTEK, J. 2012. Umelecký preklad ako komunikát. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

VOJTEK, J. 2005. Náčrt dejín svetovej žurnalistiky. Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fak, 2005. ISBN 80-8084-047-4.

MATÚŠ, J. – MAGÁL, S. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. – MISTRÍK, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – VALENTOVIČOVÁ, D. – LEHOCZKÁ, V. – KOLLÁROVÁ, D. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 329 s. ISBN 978-80-8105-051-0.

MATÚŠ, J. – PLENCNER, A. – VOJTEK, J. – PETRANOVÁ, D. – MISTRÍK, M. – PRAVDOVÁ, H. – POLÁKOVÁ, E. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach Slovenskej republ. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-051-0.

VOJTEK, J. 2012. Žánre. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-342-9.

VOJTEK, J. 2008. II. Od masmédií k novinárstvu a novinám. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

VOJTEK, J. 1999. [Heslá] Abell, Arunah S.; Addison, Joseph; Astor, John Jacob; Barnes, Thomas; Bartholomew, Guy; Beaverbrook, William Maxwell Aitken. In Encyclopaedia Beliana. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV a Veda, 1999. ISBN 80-224-0554-X.

VOJTEK, J. 2001. [Heslá] Bell, John; Bennet, James Gordon; Berry, William Evert; Blumenfeld, Ralph David; Brisbane, Arthur; Carlile, Richard; Cobb, Frank Irving; Cobbett, William; Curtis, Cyrus Hermann Kotzschmar. In Encyclopaedia Beliana. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV a Veda, 2001. ISBN 80-224-0671-6.

VOJTEK, J. 2003. [Heslá] Daily Courant; Daily Express; Daily Herlad; Daily Mail; Daily Mirror; Daily Telegraph; Dana, Charles Anderson; Daniels, Josephus; Davis, Richard Harding; Dawson, George Geoffrey; Day, Benjamin Henry; Delane, John Thadeus. In Encyclopaedia Beliana. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV a Veda, 2003. ISBN 80-224-0761-5.

VOJTEK, J. 2005. [Heslá] Fenno, John; Financial Times, The; Forbes, Archibald; Franklin, Benjamin; Franklin, James; Freneau, Philip; Fullerová, Sarah Margaret; Fyfe, Henry Hamilton. In Encyclopaedia Beliana. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005. ISBN 80-224-0847-6.

VOJTEK, J. 2006. [Heslá] aktuálnosť; alternatívna tlač; bulvárna tlač; digest; hlavička; jazykový lektor; kolportáž; komiks v žurnalistike; korešpondent; magazín; maketa; mid-market; nežurnalistický prejav; novinárska kačica; novinoveda; periodicita, periodickosť; periodi. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VOJTEK, J. 2007. Od masovej po novinársku komunikáciu. In Vybrané kapitoly z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. ISBN 978-80-89220-61-8.

VOJTEK, J. 2009. Esejistické dielo Vladimíra Mináča so špeciálnym zreteľom na Vybrané spory. In Zborník masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-130-2.

VOJTEK, J. 2009. II. Od masmédií k novinárstvu a novinám. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

VOJTEK, J. 2009. Ján Smrek a jeho pôsobenie v Národných novinách. In Zborník bakalárskych prác študentOVÁmasmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

VOJTEK, J. 2009. Novinárske dielo Mila Urbana. In Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

VOJTEK, J. 2009. Vznik a vývoj masovej tlače, jej smerovanie a význam pre dnešnú spoločnosť (na príklade komparácie britských a slovenských denníkov). In Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

VOJTEK, J. 2011. Charakteristika a špecifikácia printových médií. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VOJTEK, J. 2011. I. Od masmédií k novinárstvu a novinám. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

FEDORÁKOVÁ, K. – VOJTEK, J. 2011. Novinárske dielo Martina Kukučína. In ŠVOUK 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

VOJTEK, J. 2012. I. Masmédium noviny vo svete a u nás. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

VOJTEK, J. 2013. I. Masmédium noviny vo svete a u nás. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

VOJTEK, J. 2001. 1984. SLOVART, 2001. ISBN 80-7145-571-7.

VOJTEK, J. 2005. 1984. Petit Press, 2005. ISBN 80-85585-62-6.

VOJTEK, J. 2005. Volajú ma Aram. Petit Press, 2005. ISBN 80-85585-59-6.

VIŠŇOVSKÝ, J. – VOJTEK, J. 2011. Štruktúra a kompozícia denníka Sme. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011.

VOJTEK, J. 2007. Ako sa formuje novinár. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2007.

VOJTEK, J. 2006. Moderné americké noviny. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2006.

VOJTEK, J. 2006. Novinárska profesia. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2006.

VOJTEK, J. 2008. Vznik a distribúcia novín a časopisov. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-035-0.

PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. 2012. Dlhá-predlhá cesta za čestným doktorátom. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

VOJTEK, J. 2012. History of Journalism. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-310-8.

VOJTEK, J. 2012. System of Work in Print Media. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-311-5.

VOJTEK, J. 2013. Žili sme aspoň dva časy. In Kroky slov. Žilina : Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-024-9.

VOJTEK, J. 2014. Teoreticko-historické východiská žánrov v anglicky písaného novinárstva. In: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-582-9.

Predmety

  • Dejiny žurnalistiky – 1. ročník Bc. KOMU
  • Dejiny žurnalistiky – 1. ročník Bc. MARK
  • History of Journalism – 1. ročník Bc. VZME

Projekty

FAGA: Dejiny svetových novinárstiev

Ocenenia

Získanie národnej vedeckej ceny: Držiteľ striebornej medaily Univerzity Komenského v Bratislave (1999)

Získanie národnej vedeckej ceny: Držiteľ zlatej medaily Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave (2007)

Získanie národnej vedeckej ceny: Doctor honoris causa Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave (2012)

Oznamy