doc. Dr.h.c. Ing. Jozef Matúš, CSc.

docent, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu 2, rektorát

Docent Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, sa profesionálne orientuje na oblasť marketingu, nových technológií v marketingu, interakciu marketingu a vzdelanostnej spoločnosti. Zaujíma sa aj o oblasť verejných financií a daňových systémov.

Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave a habilitoval v roku 2007 na MTF STU v Trnave. Od roku 1997 pôsobí na FMK UCM ako externý pedagóg, roku 2000 ako interný pedagóg. Pôsobil ako vedúci Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a ako dekan fakulty. Od roku 2010 je rektorom univerzity.

Je členom vedeckých rád, redakčných rád a iných významných inštitúcií a držiteľom rôznych ocenení.  Vedecká činnosť zahŕňa viacero významných vedeckých projektov a je autorom monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sa odborne dotýkajú oblasti jeho pôsobnosti.

Oblasti záujmu: ekonómia, marketing, verejné financie a daňové systémy.

 

Publikácie

Prehľad najvýznamnejších publikácií

AAA Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo voľbách do Európskeho parlamentu / Mária Mešťánková, Jozef Matúš; recenzenti: Samuel Brečka, Anna Zaušková, Rudof Rybanský. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Unikat2, 2015. - 150 s. [6,9 AH]. - ISBN 978-83-62314-92-8.

ADM Media and culture / Jozef Matúš. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 93-98.

ADC Social teaching as one of the sources of forming socially responsible business / Jozef Matúš, Ina Mruškovičová, Tatiana Blahútová. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 9, č. 4 (2013), s. 87-99.

ACA Moderný marketing / Jozef Matúš, Katarína Ďurková, Ľudmila Čábyová; recenzenti: Ivana Šindleryová, Daniela Kollárová - [1. vyd.]. - [Łódź] : [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. - 272 s. - ISBN 978-83-7729-184-9.

ACB Ekonómia / Jozef Matúš, Jaroslav Bednárik. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 186 s. - ISBN 978-80-8105-203-3.

ACB Marketing - základy a nástroje / Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. - 284 s. - ISBN 978-80-8105-074-9.

AAB Vplyv externej a internej komunikácie na rozvoj podniku / Jozef Matúš. - Bratislava : Procom, 2008. - 152 s. - ISBN 978-80-85717-21-1.

AAB Vybrané problémy súčasného marketingu / Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. - 111 s. - ISBN 978-80-89220-78-6.

Predmety

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Členstvá

predseda Vedeckej rady FMK UCM v Trnave

člen Vedeckej rady UCM v Trnave

člen redakčnej rady odborného časopisu Slovenskej marketingovej spoločnosti Marketingová panoráma

člen redakčne rady vedeckého zborníka príspevkov Marketing vzdelávacích inštitúcií v roku 2007

člen vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu od roku 2005 po súčasnosť

člen vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej odbornej konferencie Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií v roku 2006

člen organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

člen komisie pre dizertačnú skúšku na MTF STU v Trnave

člen komisie pre habilitačné a inauguračné konanie na MTF STU v Trnava

Oznamy