prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

profesor

prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 2

utorok, 12.00 - 13.30 hod.

 

Publikácie

CHOVANEC, J. 1978. Československá socialistická federácia. Pravda, 1978.

CHOVANEC, J. 1980. Revolučný a štátoprávny odkaz Slovenského národného povstania. Pravda, 1980.

CHOVANEC, J. 1994. Historické a štátoprávne korene samostatnej Slovenskej republiky. Procom, 1994. ISBN 80-85717-02-6.

CHOVANEC, J. 1996. Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky. ISSN 80-8048-171-7, Slovenská informačná agentúra, 1996.

CHOVANEC, J. 2001. Slovenská republika – budovanie suverénneho štátu. Procom, 2001. ISBN 80-85717-05-0.

CHOVANEC, J. 2002. Ústava Slovenskej republiky. Procom, 2002. ISBN 80-85717-06-9.

CHOVANEC, J. 2007. Úncistavné garae základných ľudských a občianskych práv a slobôd. Procom, 2007. ISBN 80-85717-10-7.

CHOVANEC, J. 2009. Moderná slovenská štátnosť. Procom, 2009. ISBN 978-80-85717-22-8.

CHOVANEC, J. 2013. Národnostné menšiny a etnické skupiny a ich identita, práva a ochrana v Slovenskej republike. In Karlovarská právní revue. ISSN 1801-2191, Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky. In Karlovarská právní revue. ISSN 1801-2191, Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2013.

CHOVANEC, J. 2003. Štátoprávny a ústavnoprávny vývoj po novembri 1989 až do roku 1992 v Česko-Slovensku. In Vojenská história. ISSN 1335-3314, Bratislava : Vojenský historický ústav, 2003.

CHOVANEC, J. 2003. Novelizácia Ústavy Slovenskej republiky. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov v spoločnosti Bra, 2003.

CHOVANEC, J. 2007. Ozbrojený boj Slovákov proti maďarskej revolúcii vo filozofii štátu Ľudovíta Štúra. In Vojenská história. ISSN 1335-3314, Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007.

CHOVANEC, J. 2011. Nadštandardné práva a ochrana národnostných menšín v SR. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2011.

CHOVANEC, J. 2011. Sloboda prejavu a právo na informácie verzus ochrana súkromia (I). In Literárny (dvoj)týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2011.

CHOVANEC, J. 2011. Sloboda prejavu a právo na informácie verzus ochrana súkromia (II). In Literárny (dvoj)týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2011.

CHOVANEC, J. 2011. Sloboda prejavu a právo na informácie verzus ochrana súkromia (III). In Literárny (dvoj)týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2011.

CHOVANEC, J. 2011. Ústavnoprávna úprava postavenia a ochrany národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike. In Verejná správa a spoločnosť. ISSN 1335-7182, Košice : Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach, 2011.

CHOVANEC, J. 2012. Národnostné menšiny a etnické skupiny vo svetle práva v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Národnostné menšiny a etnické skupiny vo svetle práva v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Tvorba regiónov – významný činiteľ zamestnanosti v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Ústavnoprávne postavenie národnostných menšín a etnických skupín a právny štát. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, Bratislava : Slovak Academic Press, 2012.

CHOVANEC, J. 2013. História a filozofia transformácie a zodpovednosti médií v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Predpoklady a podmienky vzniku samostatnej Slovenskej republiky. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Vznik a 20-ročné fungovanie SR. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Zodpovednosť médií vo svetle práva v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2013.

CHOVANEC, J. 2014. Transformácia médií na duálny systém v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2014.

CHOVANEC, J. 2014. Transformácia médií na duálny systém v Slovenskej republike. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2014.

CHOVANEC, J. 2004. Legislatívna úprava postavenia národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike. In Desaťročie Slovenskej republiky. Martin : Matica slovenská, 2004. ISBN 80-7090-763-0.

CHOVANEC, J. 2004. Orgány ochrany práva – záruka budovania právneho štátu v Slovenskej republike. In Notitiae novae Universitatis Matthei Beli Neosolii. Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004. ISBN 80-8083-183-1.

CHOVANEC, J. 2006. Politické a štátoprávne myslenie Ľudovíta Štúra a jeho odkaz pre dnešok. In Notitiae novae facultatis iuridicae. Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-261-7.

CHOVANEC, J. 2012. Retrospektívna deskripcia a rekonštrukcia ľudovodemokratického a socialistického politického systému v Československu a na Slovensku. In Acta iuridica Sladkoviciensia III.. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o., 2012.

CHOVANEC, J. 2013. Cesta k vzniku samostatnej Slovenskej republiky – rozhodujúce kroky (k 20. výročiu vzniku). In Acta Iuridica Sladkoviciensia IV. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2013. ISBN 978-80-89267-95-8.

CHOVANEC, J. 2007. Štát a riešenie slovenskej otázky podľa Ľudovíta Štúra. In Miles Semper Honesius. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007. ISBN 978-80-969375-3-0.

CHOVANEC, J. 2012. Vznik samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. In Almanach Nitra 2012. Nitra : Mesto Nitra a Nitrianska odbočka Spolku slovenských, 2012. ISBN 978-80-8061-689-2.

CHOVANEC, J. 2003. Verejná správa a jej reforma v Slovenskej republike. 2003.

CHOVANEC, J. 2004. Politické a ústavnoprávne aspekty legitimity a legality vzniku samostatnej Slovenskej republiky. In Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodárstva a jeho perspektívy. Bratislava : Nadácia prof. Karola Planka, 2004. ISBN 80-968898-1-8.

CHOVANEC, J. 2005. Suverenita Slovenskej republiky a Európska únia. In Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky. Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005. ISBN 80-968898-2-6.

CHOVANEC, J. 2013. Ústavnoprávne postavenie a ochrana národnostných menšín v Slovenskej republike. In Postavenie SlovákOVÁna jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám. Martin : Matica slovenská, 2013. ISBN 978-80-8128-103-7.

CHOVANEC, J. 2004. Používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku v obciach so zmiešaným obyvateľstvom v Slove. 2004.

CHOVANEC, J. 2007. Právna úprava mediálneho systému v Slovenskej republike. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

CHOVANEC, J. 2008. Nový tlačový zákon a jeho dopad na mediálny systém Slovenskej republiky. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

CHOVANEC, J. 2008. Územné členenie štátu – základňa pre budovanie regiónov a regionálnej politiky Slovenskej republiky. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

CHOVANEC, J. 2009. Politika – médiá – legislatíva. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

CHOVANEC, J. 2010. Kontrolné orgány médií v Slovenskej republike. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

CHOVANEC, J. 2011. Masmediálne právo – významný činiteľ komunikácie medzi médiami a občanmi. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

CHOVANEC, J. 2011. Sloboda prejavu a právo na informácie verzus ochrana súkromia. In Médiá a politika – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-251-4.

CHOVANEC, J. 2012. Demokracia, participácia občanov na štátnej moci a správe vecí verejných a médiá v Slovenskej republike. In Demokracia verzus mediokracia – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-394-8.

CHOVANEC, J. 2012. Filozofické a právne aspekty zodpovednosti médií za činnosť v Slovenskej republike. In Zodpovednosť v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

CHOVANEC, J. 2013. Nežná revolúcia v novembri 1989 a pád vlády komunistov v Česko-Slovensku a na Slovensku – rozhodujúci predpoklad transformácie médií na duálny systém. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

CHOVANEC, J. 2013. Samostatná slovenská cirkevná provincia a jej štátoprávny význam pre Slovenskú republiku. In Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

CHOVANEC, J. 1972. Dokumenty o československej federácii. Obzor, 1972.

CHOVANEC, J. 1972. Ústava Československej socialistickej republiky. Pravda, 1972.

CHOVANEC, J. 1978. Ústava (základný zákon) Zväzu sovietskych socialistických republík. Pravda, 1978.

CHOVANEC, J. 2004. Lexikón ústavného práva. Procom, s.r.o., 2004. ISBN 80-85717-13-1.

CHOVANEC, J. 2008. Ústavné právo Európskej únie a Slovenskej republiky. PrF UMB Banská Bystrica, 2008. ISBN 978-80-8083-428-9.

CHOVANEC, J. 2010. Politológia. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-89241-34-7.

CHOVANEC, J. 2012. Budovanie štátu Slovenskej republiky. Procom, 2012. ISBN 978-80-85717-29-7.

CHOVANEC, J. 2013. Orgány ochrany práva. In Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-31-0.

CHOVANEC, J. 2013. Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín vo svetle práva v Slovenskej republike. In Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-31-0.

CHOVANEC, J. 2013. Vznik a vývoj inštitútu základných ľudských a občianskych práv a slobôd. In Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-31-0.

CHOVANEC, J. 2013. Základné pojmy štátu a práva – občianska náuka. In Príručka. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-30-3.

CHOVANEC, J. 2008. VIII. Náuka o spoločnosti a štáte. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

CHOVANEC, J. 2005. Občianska náuka – štát a právo. In Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. Bratislava : Slovenský inštitút vzdelávania, 2005. ISBN 80-969289-0-2.

CHOVANEC, J. 2006. Občianska náuka. In Malá encyklopédia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-19-3.

CHOVANEC, J. 2008. Občianska náuka – štát a právo. In Vademékum k prijímacím skúškam na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : PrF UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-698-6.

CHOVANEC, J. 2012. Nadštandardné postavenie národností u nás. In Slovenské národné noviny. ISSN 0862-8823, Martin : Matica slovenská, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Právo – regulátor masmediálnej komunikácie. In Literárny (dvoj)týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2012.

CHOVANEC, J. 2007. Listina základných práv a slobôd. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Národná rada Slovenskej republiky. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Občianska náuka. In Vybrané kapitoly z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. ISBN 978-80-89220-61-8.

CHOVANEC, J. 2007. Ombudsman. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Právne vedomie. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Právny štát. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Ústava. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Ústava Slovenskej republiky. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Verejný ochranca práv. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2007. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-59-2.

CHOVANEC, J. 2009. IV. Náuka o spoločnosti a štáte. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

CHOVANEC, J. 2011. VI. Náuka o spoločnosti a štáte. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

CHOVANEC, J. 2012. Právnická fakulta UMB. In Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : TRIAN, spol. s r.o., 2012. ISBN 978-80-89371-13-6.

CHOVANEC, J. 2013. Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite – memorandum iniciatívy Zvrchované Slovensko. In Zlatá kniha Slovenska a jeho nového sebavedomia. Martin : Matica slovenská, 2013. ISBN 978-80-8128-067-2.

CHOVANEC, J. 2003. Politické systémy. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov v spoločnosti Bra, 2003.

CHOVANEC, J. 2011. Drgonec, J., Ochrana ústavnosti Ústavným súdom …. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, Bratislava : Slovak Academic Press, 2011.

CHOVANEC, J. 2011. Základy masmediálneho práva. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2011.

CHOVANEC, J. 2011. Základy masmediálneho práva. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

CHOVANEC, J. 2012. Hronský, M., Trianon …. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, Bratislava : Slovak Academic Press, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Aj ako učebnica. In Knižná revue. ISSN 1210-1982, Bratislava : Národné literárne centrum, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Autonómia: víťazstvo alebo prehra?. In Kultúra. ISSN 1335-3470, Bratislava : Factum bonum, spol. s r.o., 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Marián Hronský: Trianon – Vznik hraníc Slovenska …. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2012.

CHOVANEC, J. 2012. Vincent Šabík Homo aestheticus – človek estetický. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2012.

CHOVANEC, J. 2013. Aktuálna publikácia z oblasti histórie. In Dotyky. ISSN 1210-2210, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Košičiarová, Soňa: Princípy dobrej ….. In Vojenská história. ISSN 1335-3314, Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Mojmír Mamojka – Mojmír Mamojka ml. Teória a prax …. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Martin : Matica slovenská, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Zákon nie je nepriateľ. In Knižná revue. ISSN 1210-1982, Bratislava : Národné literárne centrum, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Dvadsať rokov existencie Literárneho týždenníka. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2013.

CHOVANEC, J. 2013. Výbor vraj nemá právo meniť stanovy. In Slovenské národné noviny. ISSN 0862-8823, Martin : Matica slovenská, 2013.

CHOVANEC, J. 1992. Ústava Slovenskej republiky. Remedium, 1992. ISBN 80-85352-06-0.

CHOVANEC, J. 2008. Vademékum k prijímacím skúškam na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela. PrF UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-698-6.

CHOVANEC, J. 2013. Príručka. Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-30-3.

CHOVANEC, J. 2010. Legitimita a legalita vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993). 2010.

CHOVANEC, J. 2013. Namiesto záveru. In Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-31-0.

CHOVANEC, J. 2013. Úvod. In Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-31-0.

CHOVANEC, J. 2013. Úvod. In Príručka. Bratislava : Procom, 2013. ISBN 978-80-85717-30-3.

CHOVANEC, J. 2011. Nadštandardné práva a ochrana národnostných menšín v SR. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

CHOVANEC, J. 2014. Vzťah práva a médií - významný fenomén regulácie funkcií médií a mediálnej komunikácie a ich uplatňovanie v demokratickom právnom štáte. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-583-6.

Predmety

Oznamy