prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

profesorka v odbore masmediálne štúdiá

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 316

utorok 8.30 - 10.00 hod. (vopred sa ohláste)

Profesorka Jarmila Šalgovičová  sa zaoberá výskumom a aplikáciou marketingových procesov v súlade s filozofiou a princípmi manažérstva kvality v jednotlivých oblastiach podnikateľskej aj neziskovej sféry.

Vyštudovala Fakultu obchodu VŠE v Bratislave. Pôsobila v oblasti vzdelávania v odvetví obchodu a služieb. Titul docentka získala v odbore manažérstvo kvality, kde sa špecializovala na problematiku marketingu v manažérstve kvality a na problematiku normalizácie, certifikácie, akreditácie a posudzovania zhody. V roku 2011 dosiahla titul profesorky.

Na FMK UCM pôsobí od roku 2005.  Je garantkou študijného programu masmediálna komunikácia, riešiteľkou viacerých vedeckých projektov a autorkou monografických a časopiseckých publikácií, ktoré sa týkajú témy marketingu a marketingových procesov. Je školiteľkou doktorandského štúdia a vyučuje predmet marketingové postupy.

 

Publikácie

ŠALGOVIČOVÁ, J. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2011. Marketing processes. KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2011. ISBN 978-83-7729-119-1.

SVOBODA, J. – ŠALGOVIČOVÁ, J. 2012. Rozvoj online marketingu v oblasti hotelierstva. Ostrava : ÁMOS – Vzdělávací centrum a vydavatelství, 2012. 152 s. ISBN 978-80-87691-05-2..

ŠALGOVIČOVÁ, J. – HYRŠLOVÁ, J. – PODSKĽAN, A. Marketingová stratégia podniku orientujúceho sa na TQEM. Hnúšťa : AP SOLUTION, 215 s. ISBN 80-968734-5-8.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – PAULOVÁ, I. – MĹKVA, M. – KUČEROVÁ, M. 2006. Meranie spokojnosti zákazníka z pohľadu manažérstva kvality a marketingu. Trnava : Tripsoft, 2006. 214 s. ISBN 80-969390-6-8.

ŠALGOVIČOVÁ, J. 2007. Manažérstvo kvality v zdravotníctve. Plánovanie kvality. Trnava : Tripsoft, 2007. 144 s. ISBN 978-80-89291-03-8.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – SOBOŇ, T. 2009. Six Sigma : nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka a úspešnosti organizácie.Trnava : VIVAEDUCA, 2009. 126 s. ISBN 978-80-969827-6-9.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2012. Kvalita vzdelávania na vysokých školách. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-348-1.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2012. Procesný prístup v marketingu. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-276-7.

ŠALGOVIČOVÁ, J. Marketing v manažérstve kvality. Bratislava : STU, 202 s. ISBN 80-227-2288-X.

ŠALGOVIČOVÁ, J. Ochrana spotrebiteľa v manažérstve reklamácií. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 139 s. ISBN 978-80-227-3732-6.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – SVOBODA, J. – POLAKOVIČ, A. 2013. Religion and tourism in Slovakia. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

KLINČEKOVÁ, S. – ŠALGOVIČOVÁ, J. 2014. The position of information security from marketing point of view. In International Journal of Science Commerce and Humanities. ISSN 2052-6164, 2014.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – PRAJOVá, V. Marketing communications in the twenty-first century. In Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium. roč. 20, č. 1, ISBN 1726-9679.

KLINČEKOVÁ, S. – ŠALGOVIČOVÁ, J. 2013. Vplyv inovačného potenciálu na hodnotové inovácie ako výsledok konkurencieschopnosti podniku. In Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. Brno : Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3.

SVOBODA, J. – ŠALGOVIČOVÁ, J. 2010. Kvalita = spokojnosť zákazníka. Politika ISO v oblasti normalizačného zabezpečovania spokojnosti zákazníka. In Periodica Academica. ISSN 1802-2626, Brno : Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2010. ISBN 978-80-86710-22-8.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – SVOBODA, J. 2011. Mutual relationships of quality management and marketing business as a part of university education. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – SVOBODA, J. 2011. People involvement and their competence in quality management systems. In RIM 2011 – Development and Modernization of Production. Bihać : University of Bihać, Technical Faculty, 2011. ISBN 978-9958-624-34-6.

PRAJOVÁ, V. – ŠALGOVIČOVÁ, J. 2010. Internet a integrovaná marketingová komunikácia. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-209-5.

ŠALGOVIČOVÁ, J. 2011. Príspevok revidovanej normy ISO 19011 k zlepšovaniu procesu marketingového auditu. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-335-1.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – PRAJOVÁ, V. 2011. The interactive media. In Digitálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – PRAJOVÁ, V. 2012. Filozofia TQEM – komplexné environmentálne manažérstvo kvality. In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

ŠALGOVIČOVÁ, J. 2012. Vybrané aspekty kvality života v podmienkach globalizovanej ekonomiky. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – KLINČEKOVÁ, S. 2013. The importance of linking corporate social responsibility with marketing based on customer value. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – PRAJOVÁ, V. 2010. Contemporary trends of marketing communications. KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2010. ISBN 978-83-7729-057-6.

ŠALGOVIČOVÁ, J. 2010. Aplikácia princípov manažérstva kvality pre podnikateľský úspech. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-205-7.

ŠALGOVIČOVÁ, J. 2013. Malý lexikón marketingu. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

KLINČEKOVÁ, S. – ŠALGOVIČOVÁ, J. 2014. The role of marketing audit and value of information. In International Journal for Innovation Education and Research. Newcastle, 2014.

ŠALGOVIČOVÁ, J. – PRAJOVÁ, V.  2014. Analýza súčasného stavu integrovanej marketingovej komunikácie v podmienkach podnikateľskej praxe na Slovensku. In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-633-9.

ŠALGOVIČOVÁ, J. - BÍLÝ, M. 2014. Bezpečnosť informácií v Európskej únii v duch zásad procesného manažérstva. In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-636-9.

ŠALGOVIČOVÁ, J. - KLINČEKOVÁ, S. 2014. Selected charters of integrated marketing communication in the era of information society. Lodž: Ksiežy Mlyn Dom Wydavniczy Michal Kolinski, 2014. ISBN 978-83-7729-242-6.

ŠALGOVIČOVÁ, J. - KLINČEKOVÁ, S. 2014. Vplyv globalizácie na otváraní hodnôt v informačnej spoločnosti. In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-585-0.

ŠALGOVIČOVÁ, J. - BLIŠÁK, Ľ. 2014. Zlepšovanie politiky bezpečnosti informácií organizácie so zreteľom na marketingovú komunikáciu. In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-636-9.

Predmety

  • Marketingové postupy I., II. - 1. ročník Mgr.

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

KEGA: Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení.

VEGA: Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunik

VEGA: Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

VEGA: Monitoring spokojnosti zákazníka v malých a stredných firmách.

VEGA: Kvalita komunikačného systému ako činiteľ ovplyvňujúci konkurencieschopnosť malých a stredných firie

Pobyty

Iné: Fachhochschule Braunschweig Wolfenbüttel, Braunschweig, 09.05.1994 - 09.06.1994

Iné: Prednáškový pobyt na Sheffield Hallam University, Business School, Sheffield, 02.12.2000 - 15.12.2000

Oznamy