PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Tajomníčka katedry masmediálnej komunikácie

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. JC 24
pondelok, 9.20 - 10.05 hod.

Jama, m.č. Zborovňa 1
streda, 10.05 - 10.50 hod.

Doktorka Jana Radošinská pôsobí ako odborná asistentka na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. V oblasti vedy a výskumu sa zaujíma predovšetkým o problematiku mediálnej kultúry, mediálneho priemyslu a zábavnej podstaty mediálnej komunikácie, ako aj o všeobecné okruhy problémov spojené s teóriou médií.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu na tému Fenomén zábavy v produkcii a recepcii mediálnej kultúry. Počas doktorandského štúdia bola (a dodnes je) koordinátorkou štúdia pre 1. ročník Bc. KOMU.

Na FMK prednáša predmety masová a mediálna kultúra, masová kultúra, mediálna kultúra, prípadové štúdie digitálnych hier, propedeutika mediálnych štúdií, propedeutika masmediálnych štúdií, teória a dejiny masovej komunikácie a teória masovej komunikácie. Vedie a recenzuje bakalárske a diplomové práce a spolupodieľa sa na riešení výskumných projektov, ako aj na organizovaní vedeckých podujatí. Publikuje v zborníkoch a v domácich i zahraničných indexovaných časopisoch a monografiách. Spoluautorsky sa podieľala na vedeckej monografii Aktuálne trendy v mediálnej kultúre (2013). Zároveň od roku 2013 pôsobí ako členka redakcie prestížneho vedeckého časopisu Communication Today (Web of Science), pričom sa podieľa na editovaní textov v anglickom jazyku a spravuje komunikáciu s medzinárodnými citačnými databázami.

Oblasti záujmu: mediálna kultúra, mediálne teórie, zábava a hra, mediálny priemysel, šoubiznis, počítačové hry

 

Publikácie

RADOŠINSKÁ, J. 2014. "Explosion of Innovations": Marketing Identity 2014. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

RADOŠINSKÁ, J. - VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-516-4.

RADOŠINSKÁ, J. 2014. Archetyp hrdinu v 21.storočí. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-578-2.

RADOŠINSKÁ, J. 2012. Fandom: Kultúra alebo kult? In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012. Tnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-391-7.

RADOŠINSKÁ, J. - HROTKOVÁ, S. 2014. Hedonic and eudaimonic aspects of media entertainment. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

RADOŠINSKÁ, J. 2011. Internetový mem ako forma zábavy a spôsob transmisie kultúrnych a sociálnych ideí. In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4.

RADOŠINSKÁ, J. 2012. Kultový televízny seriál v súčasnej mediálnej produkcii. In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách. Tnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-439-6.

RADOŠINSKÁ, J. - PRAVDOVÁ, H. 2013. Media culture in the context of transformation of contenporary spiritual values and spirituality. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

RADOŠINSKÁ, J. 2013. Obraz superhrdinu v súčasnej filmovej tvorbe. In: Vrtieť psom: metafora v médiách- Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Tnave, 2013. ISBN 978-80-8105-476-1.

RADOŠINSKÁ, J. - HROTKOVÁ, S. 2012. Onlinová participačná kultúra a jej využitie v procesoch vzdelávania. In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-439-6.

RADOŠINSKÁ, J. 2011. Počítačová hra na hra na hrdinu ako emocionálna skúsenosť. In: MMK 2011: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové. Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.

RADOŠINSKÁ, J. 2012. Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve. In: Communication Today. ISSN 1338-130X. (recenzia)

RADOŠINSKÁ, J. 2013. Psychologické aspekty mediálnej zábavy. In: QUAERE 2013. Hradec Králové:  Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8.

RADOŠINSKÁ, J. 2013. Publiká televíznych seriálov a ich aktivita. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-486-0.

RADOŠINSKÁ, J. 2012. Serialita v mediálnej produkcii. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-383-2.

RADOŠINSKÁ, J. 2014. Televízia vo Veľkej Británii: História, fakty, súvislosti. In: Communication Taday. ISSN 1338-130X. (recenzia).

RADOŠINSKÁ, J. 2014. The Structure and Comparison of Genres of the English- written Journalism. In: Communication Taday. ISSN 1338-130X. (recenzia).

RADOŠINSKÁ, J. 2014. Vývojové trendy americkej mainstreamovej filmovej produkcie. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

Predmety

  • Masová a mediálna kultúra - Mgr1 TEDI (D),)
  • Masová kultúra - Mgr1 KOMU (D, E)
  • Mediálna kultúra - Mgr1 KOMU (D)
  • Prípadové štúdie digitálnych hier - Bc1 TEDI (D,E)
  • Propedeutika mediálnych štúdií - Bc1 KOMU (D)
  • Propedeutika masmediálnych štúdií - Bc1 MARK (D)
  • Teória a dejiny masovej komunikácie I., II. - Bc1 MARK, KOMU (E)
  • Teória masovej komunikácie - Bc1 AMES, MARK (D)

Pobyty

CEEPUS: Krátky študijný pobyt súvisiaci s dokončením dizertačnej práce, Karlova Univerzita v Prahe, 27.05.2013 - 27.06.2013

Oznamy