Ing. Jana Černá, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Zborovňa 1 Jama

štvrtok, 8.30 - 10.00 hod.

Inžinierka Jana Černá sa vo vede a výskume zaoberá cestovným ruchom, marketingovými postupmi a marketingom vzdelávacích inštitúcií.

Vyštudovala odbor verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárkej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde obhájila v roku 2008 dizertačnú prácu na tému Dynamika znalostí v regionálnej ekonomike. Pôsobila v praxi v oblasti cestovného ruchu.

Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je garantkou predmetu marketing cestovného ruchu, vyučuje tiež marketingové postupy a marketing vzdelávacích inštitúcií.

Oblasti záujmu: marketing, cestovný ruch, marketing vzdelávacích inštitúcií, marketingové postupy.

 

Publikácie

ČERNÁ, J. 2012. I. Úvod do metodológie vedy. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

ČERNÁ, J. 2013. Universities and firms in the Trnava self-governing region: aspects of co-operation. In Review of Applied Socio-Economic Research. ISSN 2247-6172, Bucharest : Pro Global Science Association, 2013.

ČERNÁ, J. 2009. Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov. In Region Direct. ISSN 1337-8473, Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum, 2009.

ČERNÁ, J. 2013. Univerzity a firmy v Trnavskom samosprávnom kraji – aspekty spolupráce. In Fórum manažéra. ISSN 1336-7773, Bratislava : LÚČ, 2013.

ČERNÁ, J. 2012. Klastrová organizácia v cestovnom ruch v Trnavskom regióne. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČERNÁ, J. 2012. Mechanizmus prepojenia univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČERNÁ, J. 2012. Nové prístupy v marketingu vzdelávacích inštitúcií na úrovni produktu. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČERNÁ, J. – VICENOVÁ, E. 2012. Spolupráca podnikov s univerzitami v Trnavskom regióne – analýza výsledkov prieskumu. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČERNÁ, J. – VICENOVÁ, E. 2012. Zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov prostredníctvom spolupráce s univerzitami. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

ČERNÁ, J. 2008. Regionálna konkurencieschopnosť založená na inováciách a nových poznatkoch. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5.

ČERNÁ, J. 2009. Univerzity v metropolitných regiónoch. In Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií. Bratislava : Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2897-9.

ČERNÁ, J. 2010. Postavenie žien v oblasti informačných a komunikačných technológií. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

ČERNÁ, J. 2010. Znalostné aspekty cestovného ruchu. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-217-0.

TURZONOVOVÁ, B. – ČERNÁ, J. – ĎURKOVÁ, K. – MEŠŤÁNKOVÁ, M. – ĎURIŠOVÁ, D. 2011. Posolstvo sv. Cyrila a Metoda v Trnavskom regióne (náboženský turizmus). In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

ČERNÁ, J. 2012. Cyrilo-metodské posolstvo pamiatok a podujatí v Trnave. In Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-365-8.

ČERNÁ, J. 2012. The knowledge economy interactions. In CO-MAT-TECH 2012. Trnava : AlumniPress, 2012. ISBN 978-80-8096-180-0.

ČERNÁ, J. 2013. Nová identita produktov cestovného ruchu. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-553-9.

ČERNÁ, J. 2012. Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-437-2.

ČERNÁ, J. 2012. Prepojenie univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-437-2.

ČERNÁ, J. – VICENOVÁ, E. 2012. Spolupráca podnikov a univerzít ako determinant inovačnej schopnosti. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-437-2.

ČERNÁ, J. – VICENOVÁ, E. 2012. Výsledky prieskumu o spolupráci univerzít a podnikov v TTSK. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-437-2.

ČERNÁ, J. 2011. Regionálny rozvoj. Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3175-7.

ČERNÁ, J. 2014. Impact of religious tourism local development. In: Political sciences, law, finance, economics and tourism. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-27-8.

ČERNÁ, J. 2014. Religiousness and religious tourism in Slovakia. In: European Journal of Science and Theology, 2014. ISSN  1841-0464.

ČERNÁ, J. - SMREČKOVÁ,J. 2014. Vzdelávanie obyvateľov Turca v oblasti cestovného ruchu. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

Predmety

  • Marketing služieb a cestovného ruchu I., II. - 3. ročník Bc. KOMU
  • Marketignové postupy I., II. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Marketing vzdelávajúcich inštitúcií - 2. ročník Mgr. VZME

Projekty

APVV: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE)

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

Pobyty

Erasmus: Pedagogická mobilita, Záhreb, Chorvátsko, 03.06.2014 - 06.06.2014

Ocenenia

Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji katolíckeho škostva a duchovnej formácie mládeže

Oznamy