doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

docent, fakultný koordinátor pre zahraničné mobility

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 103 b

utorok, 12.00 - 13.30 hod.

streda, 10.00 - 11.00 hod. (študenti Erasmu)

Docent Ján Višňovský sa vo výskume zaoberá históriou televízie vo svete, problematikou štruktúry a kompozície periodickej tlače a aktuálnymi otázkami žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií. Je autorom publikácií venovaných histórii a vývoju televízie v anglicky hovoriacich krajinách (Veľká Británia a Spojené štáty americké), učebníc a početných štúdií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch.

Je absolventom Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v študijnom programe masmediálna komunikácia. Na našej fakulte absolvoval aj rigorózne konanie a doktorandské štúdium. V novembri 2015 ukončil habilitačné konanie v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá. Je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti mediátora na území Slovenskej republiky,  členom redakčnej rady časopisu Communication Today, Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov.

Na FMK UCM v súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre masmediálnej komunikácie a ako fakultný ECTS koordinátor zahraničných mobilít.

Oblasti záujmu: teória a dejiny novinárstva, aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v kontexte nových informačných a komunikačných technológií, história televízie vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.

 

Publikácie

RADOŠINSKÁ, J. – VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-516-4.

SOLÍK, M. – VIŠŇOVSKÝ, J. – LALUHOVÁ, J. 2013. Media as a tool for fostering values in the contemporary society. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

VÁRYOVÁ, M. – VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Infotainment v periodickej tlači. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

VIŠŇOVSKÝ, J. – BALÁŽ, M. 2012. Nastoľovanie tém a vplyv lokálnych médií na formovanie verejnej agendy prípadová štúdia. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

Višňovský, J. – JENČA, I. – Vojtek, J. 2010. Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Trnava : FMK UCM v Trnave, 2010. 448 s. ISBN 978-80-8105-199-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. – PAKŠIOVÁ, A. 2012. The online journalism in the context of intercultural communication and cultural dimensions. In Web 2.0.. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-48-7.

VIŠŇOVSKÝ, J. – VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. “Reflexia teoretických postulátov Umberta Eca v intenciách románu “”Meno ruže”"”. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. – VOJTEK, J. 2011. Štruktúra a kompozícia denníka Sme. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2008. Človek a kultúra v diele Dominika Tatarku I.: reflexia teoreticko-filozofickej …. In Zrkadlenie-Zrcadlení. Česko-slovenská revue. 2008, roč. 5, č. 3, s. 215-221.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2008. K otázke interpretačných možností textu. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2008. Onlinový časopis ako nástroj efektívnej marketingovej komunikácie strednej školy v kontexte výučby mediálnej výchovy. In MARVI. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2008. ISBN 978-80-8070-921-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2008. Príručka k mediálnej výchove. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2008.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Človek a kultúra v diele Dominika Tatarku II.: reflexia filozofického uvažovania spisovateľa …. In Zrkadlenie- Zrcadlení. Česko-slovenská revue. 2009, roč. 6, č. 1-2, s. 199-208. 9 s.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. IV. Noviny – minulosť a súčasnosť. In Mediální pedagogika. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-7394-190-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. K problematike štruktúry a kompozície novinárskeho celku. In Sborník příspěvků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská, 2009. ISBN 978-80-7248-553-6.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Komunikát – súčasť masovokomunikačného poľa a jeho špecifiká z pohľadu novinárstva. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Kultúrnofilozofická koncepcia Dominika Tatarku v kontexte kultúrneho života Slovenska v rokoch 1939 – 1944. In Quo vadis Mass Media. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-123-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. PAVLIČÍKOVÁ, Elena; ŠEBEŠ, Marek; ŠIMŮNEK, Michal (eds.): mediální pedagogika: média a komunikace. In IV. Noviny – minulosť a súčasnosť.. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. s. 41-63. 22 s. ISBN 978-80-7394-190-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Propedeutika masmediálnej informatiky. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2009.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Quo Vadis Mass Media – Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2009.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Quo vadis Mass Media alebo kam smerujú masové médiá. In Quo vadis Mass Media. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-123-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Redakčný marketing a uplatňovanie marketingového prístupu v novinárskej tvorbe. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-090-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Reflexia vybraných kultúrnych a komunikačných aspektov filozofického myslenia Dominika Tatarku v rokoch 1968 – 1970. In Masmediálna komunikácia a realita I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Tvorivosť a kreatívne myslenie v novinárstve. In Quo vadis Mass Media. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-123-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. XIV. Kalendárium významných udalostí svetových a slovenských dejín. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2009. Život a dielo Dominika Tatarku. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-121-0.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. Elementy teórie novinárstva podľa Pierra Bourdieuho. In MMK 2010. Hradec Králové : Olga Čermáková, grafické a reklamní studio, 2010. ISBN 978-80-86703-41-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. Grafický dizajn ako vonkajšia forma novinárskeho celku. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-161-6.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. K 97. výročiu narodenia Dominika Tatarku: Formovanie tvorivého statusu spisovateľa a filozofa. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. K sociologicky orientovanému výskumu novinárstva: Pierre Bourdieu a teória novinárstva. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-209-5.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. K vybraným štrukturálno-kompozičným otázkam novinárskeho celku: prílohy v žurnalistickej teórii a praxi. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. Kompetentná sonda do histórie rozhlasového vysielania na Slovensku. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2010.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. Perspektívy sociologicky orientovaného výskumu novinárstva. In Sborník příspěvků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. Sociálno-antropologická reflexia človeka v kontexte masového rozmeru komunikovania. In Personalizmus a súčasnosť I.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka te, 2010. ISBN 978-80-555-0135-2.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. VI. Významné udalosti svetových a slovenských dejín. In Príručka masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-152-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2010. Z vedeckého života Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2010.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Ako sa formuje tvár novín. Prípad denníka Sme. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-253-8.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Inovačný potenciál reflexívnej sociológie pre rozvoj teórie novinárstva a reflexiu novinárskej praxe v európskom žurnalistickom výskume. In Teória Pierra Bourdieua The Theory of Pierre Bourdieu in Sociological Research. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. ISBN [nie je].

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Mimoriadne udalosti a ich vplyv na štruktúru novín. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Pôsobenie a vplyv médií na spoločnosť. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Prvé centrum mediálnej gramotnosti na Slovensku. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2011.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Quo vadis tlačené noviny?. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Repetitórium dejín anglického a amerického novinárstva. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2011.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Trendy v stvárňovaní obsahu novín. In MMK 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. VII. Chronológia významných udalostí svetových a slovenských dejín. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Základné druhy médií a ich význam. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Životné osudy a tvorba Dominika Tatarku v rokoch 1963-1968, v postaugustovom období a v disente. In Sloboda v neslobode. Ružomberok : VERBUM, 2011. ISBN 978-80-8084-692-3.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. “Transformation of the journalistic profile of newspapers: from the “”Chronicler”" to the navigator in a wide range of information”. In CEECOM Prague 2012. Prague : [Faculty of Social Sciences Charles University in , 2012. ISBN [nie je].

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. I. Teória a prax modernej žurnalistiky v printových médiách. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Informačný list pre študentov LP Erasmus. 2012.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. New Media and Their Impact on the Quality of Human Life. In Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-396-2.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Premeny žurnalistického profilu novín. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-391-7.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-398-6.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Profesor Juraj Vojtek – laureát čestného titulu Doctor Honoris Causa. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2012.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Učme sa zodpovednosti alebo niekoľko poznámok k uplatňovaniu mediálnej výchovy na Slovensku. In Zodpovednosť v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. VII. Svetové a slovenské dejiny v historických faktoch. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2012. Žánre anglicky písaného novinárstva. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Ako sa formovala súčasná štruktúra britských novín. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2013.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. K problematike štruktúry a kompozície novín: teoreticky a prakticky o prílohách. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2013.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Nové technológie a tlačené noviny: evolúcia alebo revolúcia?. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. O dizajne a identite v marketingu. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2013.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Študijný odbor masmediálne štúdia a vedomostná spoločnosť: 15 rokov skúseností Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. In Perspektívy žurnalistického vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0096-7.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Televízia vo Veľkej Británii. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2013. ISBN 978-80-8105-508-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Univerzálny dizajn ako platforma nových komunikačných technológií a ich uplatnenie v novinárstve. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-553-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Úvod. In Zborník príspevkov z medziuniverzitnej študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 2. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2013. ISBN 978-80-8105-537-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. VII. Svetové a slovenské dejiny v kocke. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2013. Zborník príspevkov z medziuniverzitnej študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 2. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2013. ISBN 978-80-8105-537-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Editorial. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Fight for freedom on the pages of samizdat. Case of Dominik Tatarka. In: Poczucie bezpieczenstwa Polakow w dekadzie Gierkowskiej: bezsilnosci zmeczenie. Poznan: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezpeczenstwa, 2014. ISBN 978-83-61304-66-1.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2011. Inovačný potenciál reflexívnej sociológie pre rozvoj teórie novinárstva a reflexiu novinárskej praxe v európskom žurnalistickom výskume.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Na Smolenickom zámku sa opäť diskutovalo o médiách. In: Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Newspapers Today: Problems and Perspectives. In: Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle: Cambridge Schoolars Publishing, 2014. ISBN 978-1-4438-6396-4.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. O inováciách v marketingu na Smolenickom zámku. In: otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. O spravodajských a iných hodnotách súčasnej ostrovnej tlače. In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-584-3.

VIŠŇOVSKÝ, J. - LALUHOVÁ, J. 2014. Public television as a provider of human values. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Spravodajské hodnoty britských elitných, mid-marketových a masových denníkov. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-582-9.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Spravodajské hodnoty súčasnej britskej elitnej, mid-marketovej a masovej tlače. In: Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049.

VIŠŇOVSKÝ, J. 2014. Televízia v Spojených štátoch amerických: história, fakty, súvislosti. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-608-6.

 

Predmety

  • Dejiny žurnalistiky I., II. - 1. ročník Bc. KOMU
  • Mediácia a probácia I., II. - 1. ročník Mgr. KOMU, MARK

Projekty

Projekt ESF: Tvorba a aplikácia elearningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2010-2012.

Projekt ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK, v Trnave, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2012 – 2013.

Projekt FAGA č. 2/2010 Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického), člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2010.

Projekt FPVV: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre,  člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2013.

Projekt KEGA: 023UCM-4/2014 Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva, zástupca vedúceho projektu. Doba riešenia projektu: 2014 – 2015.

Výskumná úloha  7. RP Európskej komisie MYWEB (measuring youth well-being): Longitudinálna metodológia pri meraní detského a mládežníckeho blahobytu, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2014 – 2015.

Projekt VEGA: 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2015 – 2017.

Projekt VEGA: 1/0611/16  Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky. Doba riešenia projektu: 2016 – 2017.

Členstvá

Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today

Člen redakčnej rady časopisu QTV (vydáva FSV UK Praha)

Člen Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov (od januára 2015 – do súčasnosti).

Člen organizácie ECREA

Pobyty

CEEPUS: Študijný pobyt zameraný na dopracovanie dizertačnej práce, Universität Wien, Institut fuer Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Rakúsko, 01.03.2010 - 30.03.2010

Erasmus: Pedagogická mobilita, Univerzita J. A. Komenského Praha, s. r. o., 23.04.2012 - 27.04.2012

Erasmus: Pedagogická mobilita, Fakulta sociálnych vied UK Praha, 26.05.2014 - 30.05.2014

Erasmus: Prednáškový pobyt, Ekonomická univerzita v Katoviciach, Katovice, Poľsko, 04.05.2015 - 07.05.2015

CEEPUS: Prednáškový pobyt, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 21.03.2016 - 25.03.2016

Pedagogická mobilita, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

Ocenenia

Cena rektora UCM za diplomovú prácu Novinárske dielo Dominika Tatarku (najmä po roku 1968), 2007

Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za dielo Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu, 2016

Oznamy