prof. Iwona Hofman, PhD.

profesor

prof. Iwona Hofman, PhD.

Konzultačné hodiny:

Kancelária:

Od roku 2005 pracuje ako fakultná koordinátorka Lubelského festivalu vied a zároveň je tútorom Novinárskeho krúžku a recenzentom časopisov vydávaných študentmi Katedry politológie UMCS.
V rokoch 2006 – 2011 predsedala náborovým komisiám na Fakulte aj Európskemu kolégiu poľských a ukrajinských univerzít v Lubline. Viedla pracovné skupiny, ktoré pripravovali program výučby pre prvý a druhý stupeň odboru žurnalistika a sociálna komunikácia. Pracovala ako členka skupiny expertov Ministerstva vedy a vysokého školstva, ktorá vyvíja štandardy pre vyššie uvedené projekty. Je koordinátorka výskumných výborov a členka predstavenstva Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Od roku 2008 je vedúcou Katedry žurnalistiky a od roku 2010 vedúcou Medzinárodného centra výskumu Literárneho inštitútu v Paríži.

Dosiahnuté vzdelanie

2010: profesor

2004: docent
Fakulta sociálnych vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani
Téma: Ukrajina, Litva, Bielorusko v publicistike parížskej kultúry

1999: Doktor filozofie (PhD.)
Fakulta sociálnych vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani
Téma dizertačnéj práce: Dvojhlas o Poľskej ľudovej republike. Politické denníky Stefana Kisielewského a Mariana Brandysa

1987: Magister
Univerzita Marie-Curie Sklodowskej v Lubline, Fakulta humanitných štúdií

Oblasť záujmu

  • Súčasné politické myslenie a žurnalistika s osobitným dôrazom na výsledky prác poľskej emigrácie po roku 1945
  • mediálne pokrytie politiky v kontexte sociálnej komunikácie
  • mediálne štúdiá
  • genealógia žurnalistiky
 

Publikácie

HOFMAN, I. 2012. Dziennikarstwo poważne – wartość w mediach na przykładzie polski. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

Predmety

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

Členstvá

Členka predstavenstva Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Predsedníčka rady vydavateľov Wydawnictwa Adam Marszałek - Obrazy médií

Členka rady vedeckého časopisu Central European Journal of Communication

Členka predstavenstva - Towarzystwo im. H. Sienkiewicza

Členka - Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie

Členka Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka"

Oznamy