Mgr. Iveta Máliková, PhD.

odborná asistentka

Mgr. Iveta Máliková, PhD.

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

Doktorka Iveta Máliková sa profesionálne zaoberá psychológiou a sociológiou trhu a personálnym marketingom.

Vyštudovala učiteľstvo akademických predmetov na FF UCM v Trnave a svoje ďalšiu štúdium zamerala sústredila na marketingovú komunikáciu. V roku 2012 jej bol udelený titul PhD.

Na FMK UCM pôsobí ako odborná asistentka od roku 2012. Spolupracuje na vedeckých projektoch a  je autorkou monografie.

Oblasti záujmu: personálny marketing, psychológia trhu, sociológia trhu.

 

Publikácie

ĎURKOVÁ, K. – RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. – ŠČASNOVIČOVÁ, I. – NEMETZOVÁ, E. 2011. Vyššie územné celky a ich interná komunikácia. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2011. ISBN 978-80-8105-329-0.

MÁLIKOVÁ, I. – KLEMENTIS, M. – JURIK, M. 2012. Vybrané problémy marketingu v podnikateľskej praxi. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-464-8.

MÁLIKOVÁ, I. 2010. Time-driven product development. In Intercathedra. ISSN 1640-3622, Poznań : Department of Economic and Wood Industry Managemen, 2010.

JÁNOŠOVÁ, D. – MÁLIKOVÁ, I. 2011. Regionálny rozvoj – nástroj rozvoja územia. In Sborník příspěvků. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-711-0.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2010. Marketingová komunikácia a jej trendy vývoja. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-161-6.

MÁLIKOVÁ, I. 2011. Vzdelávanie a príprava pre trh práce prostredníctvom úradu práce. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie FMK, 2011. s. 231-242. 433 s. ISBN 978-80-8105-334-4.

MÁLIKOVÁ, I. 2012. Zodpovedné podnikanie spoločností voči svojim zamestnancom. In Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-451-8.

MÁLIKOVÁ, I. 2012. Personálny marketing a riadenie ľudských zdrojov v praxi. In Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. s. 135-141. 367 s. ISBN 978-80-8105-384-9.

MÁLIKOVÁ, I. 2013. Nákupné správanie spotrebiteľov pri kúpe slovenských výrobkov. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-553-9.

MÁLIKOVÁ, I. – RYBANSKÝ, R. 2013. Využitie personálneho marketingu v malých a stredných podnikoch na Slovensku. In Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality. Trnava : KON-PRESS, 2013. ISBN 978-80-85413-77-9.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2010. Finančný manažment. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-190-6.

MÁLIKOVÁ, I. 2010. Motivácia zamestnancov v procese riadenia ľudských zdrojov. In K problémom mediálnej komunikácie III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-189-0.

MÁLIKOVÁ, I. 2010. Plánovanie ľudských zdrojov. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-209-5.

Máliková, I. 2010. Komunikácia v organizácii a jej riadení. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. s. 371-379. 579 s. ISBN 978-80-8105-183-8.

Máliková, I. 2011. Hodnotenie zamestnancov. In Quo vadis massmedia / Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. s. 141-145. 275 s. ISBN 978-80-8105-256-9.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2014. The influence of media on consumer buying behaviour. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2014. Vplyv globalizácie médií na nákupné správanie spotrebiteľov. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0927-6.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2014. Využitie inovácií v oblasti získavania zamestnancov v on-line prostredí. In: Otvorený inovačný proces. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

MÁLIKOVÁ, I. 2014. Vplyv značky na nákupné správanie spotrebiteľov. In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 98-80-8105-585-0.

Predmety

  • Psychológia a sociológia trhu -
  • Personálny marketing -

Projekty

FAGA: Nové trendy budovania imidžu obchodného subjektu v oblasti automobilového priemyslu

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Oznamy