prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, profesorka

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m. č. 119c

streda, 12.00 - 13.30 hod.

Vyštudovala kulturológiu na FiF UK v Bratislave, neskôr na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi a na Medzinárodnom inštitúte manažmentu kultúry v Salzburgu. Pracovala ako redaktorka a vedúca oddelenia kultúry v spravodajstve STV. Bola šéfredaktorkou denníka Nový deň.

 

Publikácie

PRAVDOVÁ, H. 2003. Mediálna kultúra v procese globalizácie. Peter Mačura-PEEM, 2003. ISBN 80-88901-73-1.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. 359 s. ISBN 978-80-8105-113-5.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7121-314-7.

PRAVDOVÁ, H. 2009. CHYBA ZÁZNAMU. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-113-5.

PRAVDOVÁ, H. 2004. Systém a organizácia práce v tlačovom médiu. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004. 123 s. ISBN 80-89034-74-8.

PRAVDOVÁ, H. 2004. Systém a organizácia práce v tlačovom médiu. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2004. ISBN 80-89034-74-8.

PRAVDOVÁ, H. – KOLTAIOVÁ, A. 2007. Problematika periodickej tlače. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. 111 s. ISBN 978-80-89220-95-3.

PRAVDOVÁ, H. – KOLTAIOVÁ, A. 2007. Problematika periodickej tlače. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-95-3.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Manažment, marketing a redigovanie v redakčnej praxi. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. 140 s. ISBN 978-80-8105-177-7.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Creation of journalistic messages I.. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Production of journalistic messages II.. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

PRAVDOVÁ, H. – RADOŠINSKÁ, J. 2013. Media culture in the context of transformation of contemporary spiritual values and spirituality. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Coordinates of interests of media, political subjects and recipients. In Political Preferences. ISSN 2083-327X, Katowice : University of Silesia, 2013.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Fenomén zábavy a úloha stereotypov a v produkcii a recepcii mediálnej kultúry. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Quo vadis médium verejnej služby v podmienkach dominancie komerčných médií. In Dot.comm. ISSN 1339-5181, Bratislava : Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií, 2013.

PRAVDOVÁ, H. – HABIŇÁKOVÁ, E. 2014. Secularization process of homo medialis. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

PRAVDOVÁ, H. 2005. Kritické pohľady na pôsobenie médií. In Marketingové komunikace a média. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimedi, 2005. ISBN 80-7318-306-4.

PRAVDOVÁ, H. 2006. CRITERIA OF SHOW BUSINESS PRODUCTION IN TELEVISION BROADCASTING. In Globalisation Trends in Media. Cambridge : Cambridge Scholars Press, 2006. s. 164-172. ISBN 1-84718-058-2.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Kultúrny kontext vytvárania a pôsobenia imagu. In Marketingové komunikace a image. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. s. 14-23. ISBN 80-7318-394-3.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Kultúrny kontext vytvárania a pôsobenia imagu. In Marketingové komunikace a image. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimedi, 2006. ISBN 80-7318-394-3.

PRAVDOVÁ, H. 2012. “Mentálny “”koridor”" mediálnej spoločnosti: fascinácia zábavou”. In Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. ISSN 2083-1765, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Multicultural dimensions of media production. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

PRAVDOVÁ, H. 1999. Mediálna kultúra v procese globalizácie. In Rozmanitosť kultúry. Bratislava : Peter Mačura, 1999. ISBN 80-889013-32.

PRAVDOVÁ, H. 2003. Diktát IN a diktatúra OUT syndróm postmoderného životného štýlu. In Estetika – filozofia – umenie II.. PrešOVÁ: Prešovská univerzita, 2003. ISBN 80-8068-247-X.

PRAVDOVÁ, H. 2005. Globalizácia a reflexia procesov a aktuálnych sociokultúrnych zmien. In Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. Bratislava : Peter Mačura – PEEM, 2005. ISBN 80-89197-41-8.

PRAVDOVÁ, H. 2005. Mediálna kultúra. In Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. Bratislava : Peter Mačura – PEEM, 2005. ISBN 80-89197-41-8.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Paradoxy globalizačných procesov. In Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. Trnava : Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2006. s. 8-29. ISBN 80-89220-46-0.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Komunikácia ako integrovaný systém vzťahov a významov. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II.. Bratislava : Ekonóm, 2006. ISBN 80-225-2155-8.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Kritériá tvorby zábavného priemyslu v televíznom vysielaní. In Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. ISBN 80-8050-942-5.

PRAVDOVÁ, H. 2008. Mediokracia. In Globalizácia, médiá a politika. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2008. ISBN 978-80-224-1001-4.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Mediálna kultúra, kultúrna identita, multikulturalita. In MEDZIKULTÚRNY DIALÓG – NÁSTROJ STABILITY A ROZVOJA EURÓPSKEHO PRIESTORU. Bratislava : Ekonóm, 2009. s. 129-140. ISBN 978-80-225-2726-2.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Sociokultúrny kontext globálnej expanzie mediálnych korporácií. In Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách podnikov. Bratislava : Ekonóm, 2009. s. 185-208. ISBN 978-80-225-2791-0.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Mediálne stereotypy a proces infotainmentizácie televízneho spravodajstva. In (Ko)médiá. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozof, 2012. ISBN 978-80-558-0191-9.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Indikátory kultúrnych imperatívov: mediálny hedonizmus a eskapizmus. In Studia Theologica Scepusiensia XIII. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. ISBN 978-80-89170-40-1.

PRAVDOVÁ, H. 2004. Mediacracy – The Truth of Globalised Societies. In Globalisation. Ostrava : University of Ostrava, 2004. ISBN 80-7368-022-X.

PRAVDOVÁ, H. 2007. “Kultúrne imperatívy – “”In”" a “”Out”"”. In Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-741-6.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Interdisciplinarity and anticipation of trends-points of intersection between marketing and culturology. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Discrepancies of globalization processes and multiculturalism in media culture. In Médias et sociétés interculturelles. Paris : L, 2013. ISBN 978-2-343-01216-2.

PRAVDOVÁ, H. 2001. Politicko-ekonomické činitele v procese globalizácie kultúry. In Multikulturalita – interkulturalita – transkulturalita. Bratislava : ASCO art & science, 2001. ISBN 80-88820-19-7.

PRAVDOVÁ, H. 2004. Marketing v kontexte komercionalizácie kultúry. In Marketing a médiá, regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004. ISBN 80-89034-82-9.

PRAVDOVÁ, H. 2005. Mediálna kultúra a kulturológia. In Kulturológia ako akademická disciplína. Bratislava : Národné osvetové centrum v Bratislave, 2005. ISBN 80-7121-258-X.

PRAVDOVÁ, H. 2005. Priemysel zábavy v televíznej tvorbe. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia. PrešOVÁ: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. ISBN 80-8068-354-9.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Mediálna kultúra v kontexte interdisciplinárnych prístupov. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. s. 126-130. ISBN 80-89220-48-7.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Mediálna kultúra v kontexte interdisciplinárnych prístupov. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Mediálne kompetencie v procese celoživotného vzdelávania dospelých. In Vzdelávanie v zrkadle doby. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Padagogic, 2006. ISBN 80-8050-995-6.

PRAVDOVÁ, H. 2006. Mediokultúra za horizontom infoveku. In Médiá na prahu tretieho tisícročia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 8089220-07-X.

PRAVDOVÁ, H. 2007. Aktuálne otázky mediálnej výchovy. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

PRAVDOVÁ, H. 2007. Úskalia public relations v masmédiách. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-55-7.

PRAVDOVÁ, H. 2008. Feminné kontra maskulínne v mediálnej kultúre. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

PRAVDOVÁ, H. 2008. Interpretácie deviácií demokracie. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

PRAVDOVÁ, H. 2008. Kultúrne imperatívy v mediálnej praxi. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Koncepcie industrializácie a informatizácie v teoretickej reflexii. In Psychologické, sociologické a etické aspekty marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-093-0.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Manipulácia v mediálnej praxi. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Reflexia imaginárneho v mediálnej realite. In Masmediálna komunikácia a realita I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Problematika aktivity a pasivity recipientov mediálnych obsahov a posolstiev. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

MAJIROŠOVÁ, M. – PRAVDOVÁ, H. 2010. Publicistické žánre emocionálneho typu. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Publicistika racionálneho typu v printovom médiu. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Kultúra a symbolický jazyk v procese masovej komunikácie. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Mediálna propaganda a cenzúra v postdemokratickom svete. In Médiá a politika – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-251-4.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Communication tools in marketing of publishing house of corporate periodical. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Nová paradigma: kreatívne priemysly v mediálnej sfére. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Relácie medzi mediokraciou, politickou agendou a eskapizmom. In Demokracia verzus mediokracia – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-394-8.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Vplyv súdobej mediálnej agendy na sociokultúrne zmeny. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Limity kreativity v mediálnej produkcii. In Kultúrny a kreatívny priemysel. Aktuálne otázky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3574-4.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Identity of socio-cultural environment: taboo of technocratic marketers. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Karnevalizácia mediálnej kultúry. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

PRAVDOVÁ, H. 2005. Interakcie spotrebnej kultúry a reklamy. In Mezinárodní Baťova Doktorandská Konference. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2005. ISBN 80-7318-257-2.

MATÚŠ, J. – PLENCNER, A. – VOJTEK, J. – PETRANOVÁ, D. – MISTRÍK, M. – PRAVDOVÁ, H. – POLÁKOVÁ, E. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach Slovenskej republ. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-051-0.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Manažment a marketing vo vydavateľstve. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. 64 s. ISBN 978-80-8105-178-4.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Tvorba a manažment redakčnej práce. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. 65 s. ISBN 978-808105-176-0.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Vybrané aspekty tvorby marketingu vo vydavateľstve periodickej tlače. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Genderizácia médií: Príčiny a dôsledky. In Zborník masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-130-2.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Násilie v spravodajstve verejnoprávnej a komerčnej televízie. In Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

PRAVDOVÁ, H. 2009. Sexizmus v televíznom spravodajstve. In Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Médiá ako metafora metamorfózy ich technicko-technologickej platformy. In Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-206-4.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Bulvárne médiá a ich účinky ma mediálne publikum. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Ekonomické, organizačné a profesijné aspekty fungovania médií. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Globalizácia médií a mediálny priemysel. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PRAVDOVÁ, H. 2011. III. Žurnalistické žánre. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Mienkotvorné médiá a ich význam. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MIZEREOVÁ, N. – PRAVDOVÁ, H. 2011. Sexizmus a násilie ako produkt zábavného priemyslu. In ŠVOUK 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

PRAVDOVÁ, H. 2011. Základy žurnalistiky pre tvorcov študentských médií. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PRAVDOVÁ, H. 2012. III. Prehľad žurnalistických žánrov v jednotlivých typoch médií. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

PRAVDOVÁ, H. 2013. Problemes discursifs. Colonisation et décolonisation de la culture médiatique. In L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. ISSN 1782-3358, Bruxelles : Éditions Bruylant, 2013. ISBN 978-2-8027-3801-5.

PRAVDOVÁ, H. 2013. III. Žurnalistické žánre v periodickej tlači a v elektronických médiách. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

PRAVDOVÁ, H. 2014. O novinárstve. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

PRAVDOVÁ, H. 2010. Zborník prác z Medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-175-3.

NOVÁKOVÁ, R. – PETRANOVÁ, D. – Pravdová, H. 2011. Quo vadis massmedia / Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. 275 s. ISBN 978-80-8105-256-9.

PRAVDOVÁ, H. 2008. Ako sa stať mediálnou hviezdou?. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-044-2.

PRAVDOVÁ, H. 2008. Televízia ako najmasovejšie médium a prostriedok trávenia voľného času. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-018-3.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Creation of Journalistic Messages I.. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-301-6.

PRAVDOVÁ, H. 2012. Production of Journalistic Messages II.. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-302-3.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Acta Culturolofica-periodikum Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. In: Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3616-1.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Aktuálne otázky politického marketingu v kontexte media relations. In: Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Cult and paradoxicality of creative economy in mediaculture context. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

PRAVDOVÁ, H. - PANASENKO, N. 2014. Designation of poisonous medicinal plants (frame analysis). In: Conceptul Scructure, Discourse, and Language 12. 2014.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Kríza mediálnej logiky- kríza demokracie. In: Bezpieczenstwo wspolczesnego swiata: rozne wymiary bezpieczenstwa. Poznaň: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Handlu i Uslug, 2014. ISBN 978-83-61449-49-2.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Post-democratic and post-jounalistic tendencies in post-millenium era. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Sociokultúrne dimenzie hier v kybernetickom priestore. In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Lodž: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinki, 2014. ISBN 978-83-7729-250-1.

PRAVDOVÁ, H. 2014. Stigma of post-millennium era: carnivalization of media production. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

PRAVDOVÁ, H. - KOLTAIOVÁ, A. 2014. Typologická štruktúra mediálnych hrdinov adolescentov. In: (Ko)media: konteksty dyskursu medialnego. Warszawa: CeDeWu, 2014. ISBN 978-83-7556-660-4.

 

Predmety

  • Masová kultúra - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Masová a mediálna kultúra - 1. ročník Mgr. TEDI
  • Teoreticko-metodologické východiská masmediálnej komunikácie - 1. a 2. ročník PhD. štúdia
  • Žurnalistické žánre I. - 2. ročník Bc. KOMU
  • Hry v dejinách kultúry - 1. ročník Bc. TEDI

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre

Oznamy