doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.

docentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 2

utorok, 10.00 - 12.00 hod.

Docentka Eva Odlerová sa profesionálne venuje problematike etiky v médiách, významu médií v súčasnom globalizačnom procese, formovania environmentálneho povedomia, ekofilozofie, biocentrizmu, antropocentrizmu, riešenia problémov existencie ľudstva s akcentom na úlohu médií, etiky v masmediálnej komunikácii, filozofie a dejín európskej kultúry.

V oblasti výskumu a praxe participovala na viacerých projektoch (Teoreticko-metodologické otázky formovania ekologického vedomia (FF UK Bratislava), Vplyv nových procesov v sociálnej a ekonomickej oblasti na zdravotný stav populácie, Hľadanie optimálneho riešenia zdravotno-sociálnych problémov v súčasných sociálnych podmienkach (LF UK Bratislava), Tvorba modelu vzdelávania spoločensko – vedných predmetov na vysokých školách v kontexte modelu vzdelávania a humanizácie vzdelávania krajín EU (MTF STU Trnava), Výchova rómskeho etnika k ochrane životného prostredia (UKF Nitra), Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (MTF STU Trnava), Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika prostredníctvom systémov vzdelávania asistenta učiteľa a misijného pracovníka (štátna objednávka Ministerstva školstva; FSV UKF Nitra).

Absolvovala FF UK v Bratislave, pedagogickú aprobáciu filozofia – biológia. Titul CSc. získala na tej istej fakulte z problematiky ekofilozofie. Habilitovala na UKF v Nitre z dejín filozofie. V súčasnosti pôsobí na Katedre mediálnej výchovy FMK UCM.

Oblasti záujmu: filozofia, etika médií, ekofilozofia.

 

Publikácie

ODLEROVÁ, E. 2006. Identita v procese socializácie a personalizácie rómskeho etnika. Nitra : Univerzita Konštntína Filozofa v Nitre, 2006. 90 s. ISBN 80-8050-971-9.

ODLEROVÁ, E. 2007. Ekofilozofia v dejinách filozofického myslenia. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2007. 118 s. ISBN ISBN 978-80-227-2619-1.

ODLEROVÁ, E. 2007. Humanizácia a životné prostredie. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2007. 165 s. ISBN 978-80-227-2591-0.

ODLEROVÁ, E. 2007. Ekofilozofia v dejinách filozofického myslenia. Vydavateľstvo STU, 2007. ISBN 978-80-227-2619-1.

ODLEROVÁ, E. 2007. Humanizácia a životné prostredie. Vydavateľstvo STU, 2007. ISBN 978-80-227-2591-0.

ODLEROVÁ, E. 2010. Človek a životné prostredie : sociologické a ekofilozofické reflexie. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. 94 s. ISBN 978-80-227-3265-9.

ODLEROVÁ, E. 2008. Etika v procese utvárania osobnosti. In Pedagogicko-psychologické aspekty utvárania osobnosti. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2891-1.

ODLEROVÁ, E. 2008. Etika ľudského času a ekológia. In Sociaľno-ekonomičeskoe upravlenie : teorija i praktika. ISSN 1813-7946, 2008, roč. 1, č. 13, s. 163-168.

ODLEROVÁ, E. 2013. Význam etiky pri výkone profesie verejného žalobcu. In Karlovarská právní revue. ISSN 1801-2191, Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2013.

SZABÓ, P. – ODLEROVÁ, E. 2007. Tvorba osobnej kariéry. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-1589, 2007, č. 22, s. 109-115.

ODLEROVÁ, E. – SZABÓ, P. 2007. Tvorba osobnej kariéry. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so síd. ISSN 1336-1589, Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007.

ODLEROVÁ, E. 2007. Význam enviromentálnej gramotnosti pri axiologizácii vedomia študentov. In SCHOLA 2007. Trnava : AlumniPress, 2007. ISBN 978-80-8096-038-4.

SZABÓ, P. – ODLEROVÁ, E. 2009. The importance of employees´ progress in industrial companies in the view of multicultural structure of human resources. In Radioelektronika, elektrotechnika i energetika. Moskva : Izdateľskij dom MEI, 2009. ISBN 978-5-383-00348-0.

ODLEROVÁ, E. 2011. Ecological crisis and the need of its philosophical reflection. In Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem. Ufa : ISEI UNC RAN, 2011. ISBN 978-5-904122-62-1.

ODLEROVÁ, E. 2010. Ecological rationality and the priorities of an environmental politics in the period of globalization. In Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010. Brussels : SEFI – Société Européenne pour la Formation des In, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8.

ODLEROVÁ, E. 2010. The problem of evaluating approaches of university students in the study of ecophilosophy and in guiding towards critical thinking. In Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010. Brussels : SEFI – Société Européenne pour la Formation des In, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8.

ODLEROVÁ, E. 2011. Udržateľná výstavba budov a ich certifikácia. In Sustainability – Environment – Safety. Žilina : STRIX n. f., 2011. ISBN 978-80-89281-77-0.

ODLEROVÁ, E. 2012. Environmental ethics versus legal aspects of environmental protection. In CO-MAT-TECH 2012. Trnava : AlumniPress, 2012. ISBN 978-80-8096-180-0.

ODLEROVÁ, E. 2012. Environmentalizácia ekonomiky v globalizačnom prostredí. In Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3827-9.

ODLEROVÁ, E. 2012. Etické súvislosti v masmediálnych aktivitách. In Zodpovednosť v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

ODLEROVÁ, E. 2013. Biometrická identifikácia človeka pomocou modernej prístrojovej a počítačovej techniky. In Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013. Prešov : FHPV PU v Prešove, 2013. ISBN 978-80-555-0745-3.

ODLEROVÁ, E. 2013. Vedecko-technický pokrok, etika a médiá. In Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013. ISBN 978-80-227-3967-2.

ODLEROVÁ, E. 1997. Etický rozmer v procese starostlivosti o životné prostredie. Bratislava : ASPEK, 1997. 61 s. ISBN 80-967713-5-3.

ODLEROVÁ, E. 1998. Humánna ekológia a etika životného prostredia : Ekofilozofické reflexie enviromentálnej výchovy. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 1998. 155 s. ISBN 80-227-1149-7.

ODLEROVÁ, E. 2007. Základy komunikácie. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. 128 s. ISBN 978-80-227-2594-1.

ODLEROVÁ, E. 2014. Etické aspekty intelektualizácie práce v znalostnej spoločnosti. In: Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4277-1.

ODLEROVÁ, E. 2014. Globalizácia- médiá- výchova ekologického subjektu. In: Perspektívy ochrany mediálneho publika- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4

ODLEROVÁ, E. - KUSIN, V. 2014. Vplyv intelektualizácie práce na životné prostredie a ich masmediálna interpretácia. In: Spoločensko- vedné aspekty znalostnej spoločnosti. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4191-0.

 

 

Predmety

  • Etika v masmediálnej komunikácii - 1. ročník Bc.
  • Etické aspekty médii a masovej komunikácie - 1. ročník Bc. AMES
  • Dejiny európskej kultúry I., II. - 1. ročník Bc.
  • Estetické a etické východiská v masmediálnej komunikácii - 1. ročník Bc. MARK
  • Etika v médiách - 3. ročník Bc. MARK
  • Etika vedeckej práce - 1., 2. ročník PhD.

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

Oznamy