PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

odborná asistentka, vedúca Kabinetu PR

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 2 (JAMA)

Doktorka Eva Habiňáková sa profesionálne zaoberá anglickým jazykom, osobitne anglickou literatúrou a integráciou interkultúrnych aspektov do výučby cudzieho jazyka.

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a nemecký jazyk a literatúru na PdF UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku absolvovala v oblasti anglickej literatúry (PdF TU v Trnave). V dizertačnej práci sa venovala integrácii kultúrneho obsahu vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka (PdF TU v Trnave).

Na FMK pôsobí od roku 2006. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre jazykovej komunikácie, vedúcou Kabinetu PR  a vyučuje predmet anglický jazyk. Popri pedagogickej práci sa venuje tlmočeniu a prekladom odborných štúdií a publikácií z/do anglického jazyka.

Oblasti záujmu: anglický jazyk, nemecký jazyk, literatúra, interkultúra.

 

 

Publikácie

HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 120 s. ISBN 978-80-8105-504-1.

PRAVDOVÁ, H. – HABIŇÁKOVÁ, E. 2014. Secularization process of homo medialis. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2009. Kultúrny obsah a Spoločný európsky referenčný rámec. In Jazykovedné a literárnovedné kolokvium I. : zborník vedeckých prác. Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. s. 87-93. ISBN 978-80-89328-33-8.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2012. Moderný učiteľ cudzieho jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. s. 134-140. ISBN 978-80-89328-74-1.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2012. Integrácia kultúrneho obsahu v pedagogických dokumentoch pre výučbu cudzieho jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-74-1.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Integrácia kultúrneho obsahu v pedagogických dokumentoch pre výučbu cudzieho jazyka. InJazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. s. 112-120. ISBN 978-80-89328-74-1.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Integrácia kultúrneho obsahu ako cieľ výučby cudzieho jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XX.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. s. 145-152. ISBN 978-80-89328-86-4.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Učiteľ ako mediátor kultúrneho obsahu vo výučbe anglického jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXI.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. ISBN 978-80-89328-87-1.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2011. Interkultúrne aspekty vo vybranej učebnici anglického jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [XI.]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-68-2.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2008. Výber vhodnej učebnice anglického jazyka: Ako učiť kultúru?. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. s. 80-84. ISBN 978-80-7414-074-7.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2008. Kultúrne štúdie a interkultúra ako súčasť výučby cudzieho jazyka. In Oborový cizí jazyk v bakalářském stupni strukturovaného studia. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 31-35. ISBN 978-80-7372-427-6.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2008. Postavenie literatúry vo výučbe cudzích jazykov. In Zborník príspevkOVÁ7. medzinárodnej konferencie Setkání mladých lingvistů. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2008. s. 87-91. ISBN 978-80-244-1984-8.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2012. Reflexia integrácie kultúrneho obsahu vo vybranej učebnici anglického jazyka pre stredné školy. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. ISBN 978-80-261-0187-1.

NOVÁKOVÁ, R. – TOMÁNKOVÁ, A. – HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Furniture fair and importance of marketing communication in the furniture industry. In Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa : International Association for Economics and Manage, 2013. ISBN 978-83-63978-05-1.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2008. Médiá ako prostriedok interkultúrneho dialógu. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. s. 51-53. ISBN 978-80-8105-072-5.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2009. Kultúra a komunikácia. In Masmediálna komunikácia a realita I. : masmédia a sociálna konštrukcia reality. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. s. 405-411. ISBN 978-80-8105-124-1.

NOVÁKOVÁ, R. – HABIŇÁKOVÁ, E. 2012. Process-oriented marketing activities in woodworking industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. s. 66-71. ISBN 978-80-8105-374-0.

NOVÁKOVÁ, R. – HABIŇÁKOVÁ, E. 2012. Process-oriented marketing activities in woodworking industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

HENČEKOVÁ, E. 2011. PaeDr. Eva Henčeková, PhD. - project co-ordinator, Department of Languages. In: Unplugget. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-8105-243-9.

NOVÁKOVÁ, R. – HABIŇÁKOVÁ, E. 2014. Products quality in the area of wood processing industry as part of eco-efficiency. In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy. Zagreb: International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. ISBN 978-953-57822-1-6.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2010. Učenie sa cudzieho jazyka - jazyk a kultúra. In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2010. Young people and radio. In: Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - IV. - 1. - 3. ročník Bc., 1. - 2. ročník Mgr. KOMU, MARK, AMES

Projekty

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

FPVV: Integrácia kultúrneho obsahu do výučby cudzieho jazyka

Oznamy