prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

profesor v odbore masmediálna komunikácia

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Jama zborovňa č. 1

v utorok, nepárny týždeň: 41., 43., 45., 47., 49., 51., 53. / 2018 Hodina od 12,30 – 14,00

Profesor Dušan Pavlů sa vo výskumnej sfére venuje najmä globálnym otázkam vzniku a vplyvu systému marketingovej komunikácie v komerčnej i nekomerčnej sfére na životný štýl spoločnosti, pričom sa sústreďuje na historické aspekty tejto oblasti a jej širšie väzby na ekonomiku a kultúru. Špecifický záujem venuje multimediálnemu pôsobeniu veľtrhov a výstav. Je oficálnym audítorom s akreditáciou Globálnej výstavníckej asociácie (UFI) pre ČR a SR, od roku 1996 je autorem každoročných Analýz českého veletržního a výstavního trhu, ktoré prinášajú rozbor výstavnej a veľtrhovej aktivity v ČR. Pôsobil ako člen redakčnej rady časopisu Propagace, Marketing a Komunikace, ako hovorca niekoľkých výstav a veľtrhov doma i v zahraničí, ako predseda odborných hodnotiacich komisií (napr. Střechy, Holiday World) a je predsedom dozornej rady Spoločenstva organizátorov veľtrhov a výstav v ČR.

Je absolventom FSVP UK v Prahe. Titul profesora získal v roku 2011. Na Fakulte žurnalistiky UK v Prahe inicioval a založil študijný odbor propagácia a odbor marketingová komunikácia na Fakulte multimediálnych štúdií UTB v Zlíne. Pôsobil ako pedagóg na FMK UTB v Zlíne a na VŠFS v Prahe. Od roku 2014 je členom Katedry marketingovej komunikácie na FMK UCM.

V súčasnosti pôsobí v redakčných radách viacerých vedeckých časopisov, je aktívnym organizátorom mezinárodných vedeckých konferencií s tematikou marketingovej komunikácie, autorom mnohých publikácií, riešiteľ a spoluriešiteľ projektov a podieľa sa na výskumných aktivitách zameraných na vstup firiem na českých trh, spokojnosť návštevníkov a vystavovateľov na výstavách a veľtrhoch v ČR a SR.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, veľtrhy a výstavy.

 

Publikácie

AAB Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedialita, marketing. (Fairs and exhibitions – culture, communication, multimedia, marketing) / Dušan Pavlů 2009 / Praha Professional Publishing, ISBN 978-80-86946-38-2, pp. 380.

ABD Výzkum trhu – determinant rozvoje obchodu v Československu počátkem 20. Století / Dušan Pavlů 2012. / In: Hes, A., Pavlů, D. 2012. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. (Determinants of the domestic trade development) Praha: Powerpoint, ISBN 978-80-87415-58-0, Str. 56-65.

ADE Position and Function of Marketing Communications in Industrial Enterprises / Dušan Pavlů 2012 / UPDATE International, University of Aplied Science, Mainz, BRD, Speciál Edition march, ISSN 1861-3152. Str. 14-18

ADF Pavlů, D.: Kde je ukryta komunikační specifika veletrhů a výstav, a proč ji hledá jen tak málo marketérů? / Dušan Pavlů, 2013 / In: Dot.comm, 1-2/2013. ISSN 1339-5181, Bratislava:  EAMMM – Europská akadémia manažmentu, marketingu a médií. Str. 7-18.

ADF  Interkulturní vlivy v prostředí české reklamy 1. poloviny 20. století / Dušan Pavlů, 2014 / In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách. Sborník z mezinárodní konference,  ISBN 978-80-8105-585-0, Str. 177-189

AED Pavlů, D.: Masová média a reklama – minulost, současnost a budoucnost / Mass media and advertising – past, contemporary, future / Dušan Pavlů 2008 / In:  Bratislava: Veda Sborník príspevkov z konferencie VEDA, MÉDIA A POLITIKA, UKF Nitra, ISBN 978-80-224-1001-4. Str. 232-238.

AFB  COMPLEX PROMOTIONAL - ADVERTISING ACTION: A BEGINNING OF THE INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (HISTORIC LOOKING BACK AT

INNOVATION OF THE CZECH ADVERTISING THEORY AND PRACTICE IN THE 70S AND 80S OF THE 20TH CENTURY) /Dušan Pavlů 2014. In: Conference: International Scientific Conference on Marketing Identity: Explosion of Innovations Location: Slovak Acad Sci, Smolenice, SLOVAKIA Date: NOV 04-05, 2014 Sponsor(s): Univ Ss Cyril & Methodius Trnava, Fac Mass Media Commun. Str. 158 -

AFD Média v reflexi Reklamního klubu Československého 1927-1940 / Dušan Pavlů 2012. In: VĚDECKÝ SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KOMÉDIA. Praha: VŠFS 2012, ISBN 978-80-7408-067-8, 10 stran.

AFD Princip odpovědnosti za reklamní profesi v pojetí Reklubu / Dušan Pavlů 2014 / In: Sborník z konference: Nové trendy v marketingu – spoľočenská zodpovednosť. FMK UCM Trnava: ISBN 978-80-8105-438-9

AFD 1927 – významný rok ve vývoji české reklamy/ Dušan Pavlů 2012. / In: Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Praha: Professional Publishing 2012, ISBN 978-80-7431-090-4, strany 215-221 – Kniha vědeckých statí na CD

AEE Specifické podmínky marketingové komunikace se seniory / Dušan Pavlů, 2014 In:   MLÁDÍ A ZRALOST V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI / Radim Bačuvčík a kol. - 1. vydání, Zlín: VeRBuM, ISBN 978-80-87500-50-7. Str. 141-149

EDJ Zygmunt Bauman – dr. hc. UCM v Trnavě / Dušan Pavlů, 2014. In:. Sociologický časopis Vol. 50 (2014): 1, ISSN – 0038-0288. S. 153-155

GAI ANALÝZA ČESKÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU 2014, odborná expertiza pro potřeby prezentace a práci s novináři pro SOVA ČR: SOVA – SPOLEČENSTVO ORGANIZÁTORŮ VELETRHŮ A VÝSTAV V ČR, červen 2015, Praha – AMASIA EXPO. Stran 16

BDF  Veletrhy zůstávají jedním z mála kontaktů s realitou / Dušan Pavlů 2014. In:  TRADE NEWS 1/2014, ISSN 1805-5397. Str. 58/59

EDI Fundraising pro neziskové organizace / Dušan Pavlů 2014. In: COMMUNICATION TODAY, Vol 5. No. 1, April 2014, ISSN 1338-130X  Str. 108-109

EDJ  75 let knihy o reklamě / Dušan Pavlů, 2015. In: Marketing & Komunikace, XXV., Č. 1/2015, ISSN 1211-5622. Str. 18 - 19

EDJ Značka v pohledu Reklamního klubu Československého/ Dušan Pavlů 2012/ Praha: Brands & Stories 06/2012. ISSN 1804-2708. Str. 34 – 35

Predmety

  • Marketingové komunikačné stratégie I. - 1. ročník Mgr. MARK
  • Marketingové komunikačné stratégie III. - 2. ročník Mgr. MARK

Oznamy