doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

docentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: č. 208 (Skladová)

utorok, 10.00 - 11.30 hod.

Docentka Denisa Jánošová sa v rámci vedecko-výskumného zamerania venuje problematike regionálneho marketingu a marketingu neziskových organizácií.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM, kde v roku 2010 obhájila aj dizertačnú prácu na tému Regionálny marketing ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja územia. Po doktorandskom štúdiu nastúpila na Katedru marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. Vedie prednášky k predmetu teória a prax marketingového výskumu.

Oblasti záujmu: marketing regiónu, neziskové organizácie, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie,  aplikácia marketingového výskumu, obchod, informačné technológie.

 

Publikácie

BOTÍK, M. – JÁNOŠOVÁ, D. – JENČA, I. 2012. Verejnoprávnosť v mediálnom prostredí Slovenskej republiky. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-456-3.

JÁNOŠOVÁ, D. 2012. Uplatňovanie marketingových aktivít v prospech regionálneho rozvoja. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-426-6.

BEDNÁRIK, J. – JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Necessity of human resources preparation in sphere of crisis management and in the area of corporate social responsibility. In Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem. Ufa : ISEI UNC RAN, 2011. ISBN 978-5-904122-62-1.

JÁNOŠOVÁ, D. – MÁLIKOVÁ, I. 2011. Regionálny rozvoj – nástroj rozvoja územia. In Sborník příspěvků. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-711-0.

JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Regionálny rozvoj – nástroj rozvoja územia. In INPROFORUM 2011. České Budějovice : Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých, 2011. ISBN 978-80-7394-315-8.

Jánošová, D. 2013. Ciele regionálneho marketingu. In QUAERE 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. s. 449-457. ISBN 978-80-905243-7-8.

JÁNOŠOVÁ, D. 2008. Práva a povinnosti médií v právnom systéme Slovenskej republiky. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

JÁNOŠOVÁ, D. 2009. Regionálny marketing – nástroj rozvoja územia. In Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-101-2.

JÁNOŠOVÁ, D. 2010. Marketingový informačný systém podniku v čase krízy. In K problémom mediálnej komunikácie III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-189-0.

JÁNOŠOVÁ, D. 2010. Realizácia marketingovej komunikácie v prostredí úradov práce. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-161-6.

MUSIL, J. – NOVÁKOVÁ, R. – JÁNOŠOVÁ, D. 2010. Segmentácia trhu a tvorba trhovej pozície. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

BOTÍK, M. – JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Kyberšikana ako aktuálny problém. In Limity mediálnej internetovej komunikácie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-254-5.

JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Regionálne rozdiely na Slovensku. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

Botík, M. – Jánošová, D. 2012. Regionálny rozvoj – nové teoretické koncepcie. In Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkOVÁz medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. s. 53-59. ISBN 978-80-8105-431-0.

Botík, M. – Jánošová, D. 2012. Sloboda prejavu a ochrana pred jej zneužitím. In Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. s. 6-12. ISBN 978-80-8105-444-0.

BEDNÁRIK, J. – JÁNOŠOVÁ, D. 2012. Education in Area of Crisis Management and Corporate Social Responsibility. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakult, 2012. ISBN 978-80-8122-025-8.

JÁNOŠOVÁ, D. – BOTÍK, M. 2012. Uplatňovanie marketingu na univerzitách. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

Botík, M. – Jenča, I. – Jánošová, D. 2013. Verejnoprávnosť ako programový prvok. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. s. 82-89. ISBN 978-80-8105-479-2.

JÁNOŠOVÁ, D. 2013. Aspekty spoločensky zodpovedného správania sa firiem. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-554-6.

JÁNOŠOVÁ, D. 2013. Nástrahy nových médií. In Súmrak médií. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISBN 978-80-554-0759-3.

JENČA, I. – BOTÍK, M. – JÁNOŠOVÁ, D. 2013. Verejnoprávnosť ako programový prvok. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

JÁNOŠOVÁ, D. 2010. Regionálny rozvoj ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja územia. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8.

JÁNOŠOVÁ, D. 2010. Špecifiká regionálneho marketingu. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-217-0.

KYSELICA, P. – ROHÁČ, M. – HUDÁK, P. – PTAČIN, J. – RYBANSKÝ, R. – JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Marketingová komunikácia v športe. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

MANČUŠKOVÁ, Ľ. – GAVALCOVÁ, M. – JÁNOŠOVÁ, D. 2013. Vnímanie FMK zo strany študentov. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

Jánošová, D. 2012. Krízový manažment (recenzia publikácie). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012, roč. 3, č. 2, s. 131.

POLÁKOVÁ, E. – BLAHÚT, D. – JÁNOŠOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. – MATÚŠ, J. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2008. Tvorba nového študijného programu masmediálna informatika. UCM v Trnave, 2008.

JÁNOŠOVÁ, D. 2014. Cyrilometodská misia= Cyril and Methodius mission. In: Cyrilometodský nasledovníci. Trnava : Ivona Matúšová, 2014. ISBN 978-80-89413-34-8.

JÁNOŠOVÁ, D. - LÁBAJOVÁ, L. - SEMKO, J. - VALOVÁ, B. 2014. (Ne)účasť študentov na vzdelávacích podujatiach FMK. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

JÁNOŠOVÁ, D. 2013. Kreatívny priemysel ako zdroj ekonomického rastu a pracovných miest. In: Kultúrny a kreatívny priemysel. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3574-4.

JÁNOŠOVÁ, D. 2014. Marketing a regionálny rozvoj. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

JÁNOŠOVÁ, D. - DUDÁŠOVÁ, K. - GOJDIČOVÁ, Š. - KÓSOVÁ, S. 2014. Marketingová gramotnosť obyvateľov Trnavského kraja. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

JÁNOŠOVÁ, D. - HALMEŠOVÁ, L. - LUŽÁKOVÁ, D. 2014. Najčastejšie investície študentov VŠ. In:  Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

HOŠTÁK, L. - LEHOTSKÝ, F. - ĎURKOVIČOVÁ, L. - JÁNOŠOVÁ, D. 2014. Očakávania študentov od FMK. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

DZURILLOVÁ, B. - KEPIČOVÁ, M. - KĽUSKOVÁ, L. - JÁNOŠOVÁ, D. 2014. Postoje spotrebiteľov na zobrazovanie nahých tiel v reklame. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

JÁNOŠOVÁ, D. 2014. Ochrana duševného vlastníctva na internete. In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá, 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4.

JÁNOŠOVÁ, D. 2014. Zvyšovanie právneho vedomia. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických štúdijných odboroch. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-583-6.

JÁNOŠOVÁ, D. - KOPUNEC, S. - PIATROV, I. 2014. Využívanie online objednávkových systémov jedla študentmi FMK. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-600-0.

 

Predmety

  • Teória a prax marketingového výskumu I. II. – 3. ročník Bc. MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy