PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

utorok, 13.00 - 14.30 hod.

Doktorka Daniela Kollárová sa dlhodobo vo svojej výskumnej, publikačnej i pedagogickej činnosti orientuje na podlinkovú komunikáciu, najmä na oblasti podpory predaja, priameho marketingu a komunikácie na mieste predaja.

Absolvovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave a doktorandské štúdium na FF UKF v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka a tajomníčka Katedry marketingovej komunikácie na FMK UCM a je členkou organizačného výboru konferencie Marketing Identity.

Oblasti záujmu: priamy marketing, podpora predaja, komunikácia na mieste predaja.

 

Publikácie

KOLLÁROVÁ, D. – ĎURKOVÁ, K. 2012. Direct marketing. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-429-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2011. Events for the media. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

KOLLÁROVÁ, D. 2011. Lobbying. In Media relations III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. IV. Marketingové komunikačné stratégie a integrovaná marketingová komunikácia. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. “”"Mysli globálne, konaj lokálne”" pre slovenských importérOVÁautomobilOVÁneplatí”. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – FAŠIANG, T. – KOLLÁROVÁ, D. – MUŽÍKOVÁ, D. 2014. Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

KOLLÁROVÁ, D. 2006. Product placement – cesta imidžu!?. In Marketingové komunikace a image. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimedi, 2006. ISBN 80-7318-394-3.

KOLLÁROVÁ, D. – TOMÁNKOVÁ, A. 2011. Increasing quality of public administration services by means of implementing systems of quality management. In Toyotarity. Quality in the Toyota´s management principles. Samara : SamGUPS, 2011. ISBN 978-5-98941-149-8.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. Creating of Slovak-Czech cluster for support of innovative technologies in cross-border region. In Toyotarity. Value engineering of production processes. Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2012. ISBN 978-961-6562-60-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. Formy starostlivosti o študentov a absolventov vysokých škôl. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Spotrebiteľské správanie a chudoba. In: Marketing Trends in Theory and Practice. Žilina : EDIS, 2013. s. 170-172. ISBN 978-80-554-0737-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Marketingová komunikácia – potrebujeme rozširovať počet jej nástrojov?. In Marketing Trends in Theory and Practice. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Z, 2013. ISBN 978-80-554-0737-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2007. Promotér a jeho úloha pri komunikácii v mieste predaja. In MEKON 2007. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1324-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2007. Ženský imidžový časopis ako distribučný kanál vzoriek. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.

ČÁBYOVÁ, Ľ. – KOLLÁROVÁ, D. 2007. Vidiecky cestovný ruch na Slovensku – Malokarpatská vinná cesta. In Firma a konkurenční prostředí 2007. [Brno] : MSD, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-86633-87-9.

KOLLÁROVÁ, D. 2008. Komunikácia v mieste predaja. In KOMEDIA. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-677-7.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2012. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou zelených a inovatívnych technológií. In Nové trendy 2012. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2013. Quality in schools. In Review of Applied Socio-Economic Research. ISSN 2247-6172, Bucharest : Pro Global Science Association, 2013.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Všetko riadi centrála. In: Obchod a finance 2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 76-81. ISBN 978-80-213-2383-4.

KOLLÁROVÁ, D. 2004. Komunikačný mix médií. 2004.

KOLLÁROVÁ, D. 2006. Marketingová komunikácia v organizáciách poskytujúcich vzdelanie. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2006. Zákaznícky klub v mediálnom prostredí. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-21-5.

KOLLÁROVÁ, D. – PETRANOVÁ, D. 2007. Odborná prax – prvý krok k vytvoreniu vzťahov s praxou. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospo, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2.

KOLLÁROVÁ, D. 2007. Štruktúra produktu základnej školy. In Merkúr 2007. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-229-08.

KOLLÁROVÁ, D. 2007. Význam sebaznačky. In (KO)MÉDIÁ. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofic, 2007. ISBN 978-80-8094-213-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2007. Spotrebiteľské súťaže – bližšie k zážitkom. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-55-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2008. Úloha podpory predaja pri predaji odevov. In Marketing a obchod 2008. Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2008. ISBN 978-80-8093-069-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2008. Ženský imidžový časopis ako distribučný kanál vzoriek II. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2009. Možnosti podpory predaja pri zásielkovom predaji. In Marketing a obchod 2009. Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89241-33-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2009. Privátne značky maloobchodných reťazcov na Slovensku. In Masmediálna komunikácia a realita III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5.

KOLLÁROVÁ, D. 2009. Promotér a jeho úloha pri komunikácii v mieste predaja. In Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-101-2.

KOLLÁROVÁ, D. 2009. Sebaznačka. In Quo vadis Mass Media. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-123-4.

MENDELOVÁ, D. – KOLLÁROVÁ, D. 2010. Outdoor inými očami. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2010. Projektmi proti kríze. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8.

KOLLÁROVÁ, D. 2010. Využitie potenciálu Facebook-u pre FMK UCM v Trnave. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

KOLLÁROVÁ, D. – TOMÁNKOVÁ, A. 2011. Potreby vedomostnej spoločnosti – reflexia FMK UCM v Trnave. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

TOMÁNKOVÁ, A. – KOLLÁROVÁ, D. 2012. Model CAF ako účinný nástroj pre riadenie vo verejnej správe. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. Oceňovanie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. In Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-451-8.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne. In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Indikátory kvality života a spotrebiteľské správanie. In Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII. Žilina : EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2013. ISBN 978-80-554-0767-8.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Measuring of Quality at FMK UCM in Trnava. In ICTIC 2013. ISSN 1339-231X, Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Ss. Cyril and Methodius 2013. ISBN 978-80-554-0648-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Miesto cudzojazyčnej tlače vo výučbe odbornej komunikácie v študijnom odbore masmediálne štúdiá. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII.. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. ISBN 978-80-89372-50-8.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Orgány etickej sanmoregulácie a ich úloha v procese marketingovej komunikácie. In Management Challenges in the 21st Century. Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89306-20-6.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Spoločensky zodpovedné podnikanie príspevok podnikov k trvalo udržateľnému rozvoju. In Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII. Žilina : EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5.

KOLLÁROVÁ, D. – TOMÁNKOVÁ, A. 2013. Zabezpečenie zvyšovania kvality v službách verejnej správy. In Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality. Trnava : KON-PRESS, 2013. ISBN 978-80-85413-77-9.

KOLLÁROVÁ, D. 2011. Podpora predaja v systéme marketingovej komunikácie na príklade automobilového priemyslu v Slovenske. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2011. ISBN 978-80-8105-261-3.

MATÚŠ, J. – MAGÁL, S. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. – MISTRÍK, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – VALENTOVIČOVÁ, D. – LEHOCZKÁ, V. – KOLLÁROVÁ, D. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 329 s. ISBN 978-80-8105-051-0.

NOVÁKOVÁ, R. – KOLLÁROVÁ, D. – TOMÁNKOVÁ, A. 2012. Marketingové komunikačné stratégie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-359-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Marketing a spoločnosť II. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-506-5.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Marketing a spoločnosť I. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-520-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2010. Adresná komunikácia zásielkového obchodu so zákazníkom. In KOMEDIA. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-903-7.

KOLLÁROVÁ, D. 2011. Eventy pre médiá. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

KARABINOŠOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2010. Public relations v spoločnosti Gigaset Communications. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

KOLLÁROVÁ, D. – JAKABOVIČOVÁ, D. – ŠČEVÍKOVÁ, Ľ. – SCHEJBAL, P. – MIZEREOVÁ, N. – STRAČIAK, M. 2012. Využitie nástrojov media relations v komunikácii. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-377-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Faktory vplývajúce na výber hudobného festivalu u cieľovej skupiny. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2006. Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

MATÚŠ, J. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – ĎURKOVÁ, K. – KOLLÁROVÁ, D. 2007. Marketing vzdelávacích inštitúcií. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-86-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2008. Ako môžu médiá ovplyvniť náš život?. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-043-5.

KOLLÁROVÁ, D. 2010. Profil konferencie Nové trendy v marketingu. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

NOVÁKOVÁ, R. – TOMÁNKOVÁ, A. – KOLLÁROVÁ, D. – ČAPOŠOVÁ, E. 2011. Národná cena SR za kvalitu 2011. [s.n.], 2011.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. Events for the Media. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-306-1.

KOLLÁROVÁ, D. 2012. Lobbying. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-300-9.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2014. Byť bohatý je skvelé. In: Marketingová komunikácia a spoločnosť. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2014. Marketing or communication at pint of purchase? In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

KOLLÁROVÁ, D. 2014. Nástroje marketingovej komunikácie pri popularizácii vedy. In: Otvorený inovačný proces.zborník. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

KOLLÁROVÁ, D. 2014. Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-618-5.

KOLLÁROVÁ, D. 2014. Spoločensky zodpovedné správanie škôl. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

Predmety

  • Marketing I., II. - 1. ročník Bc. MARK
  • Direct marketing - 1. ročník Mgr. MARK
  • Podpora predaja - 1. ročník Mgr. MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Vypracovanie Príručky kvality ako strategického dokumentu pre zabezpečenie systému manažérstva kvali

FPVV: Implementácia modelu CAF na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Výučba učiteľa, Praha, Česká republika, 10.06.2013 - 14.06.2013

Erasmus: Výučba učiteľa, Praha, Česká republika, 16.06.2014 - 18.06.2014

Erasmus: Výučba učiteľa, Dubrovník, Chorvátska republika, 04.05.2015 - 08.05.2015

Oznamy