PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu č.m. 113a

 

Publikácie

ZÁBOJNÍK, R. – VALENTOVIČOVÁ, D. 2007. Film. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-000-8.

MAGÁL, S. – VALENTOVIČOVÁ, D. – ZÁBOJNÍK, R. – TRNKA, A. 2011. Filmový a mediálny manažment – Manažérska komunikácia II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 237 s. ISBN 978-80-8105-387-0.

MAGÁL, S. – VALENTOVIČOVÁ, D. – ZÁBOJNÍK, R. 2011. Filmový a mediálny manažment – vybrané kapitoly z manažérskej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 239 s. ISBN 978-80-8105-388-7.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. Estetická teória v masmediálnych štúdiách. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-401-3.

ELIAŠOVÁ, M. – VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. “Motív “”knihy”" v hranom filme Nekonečný príbeh, Dumasov klub, Meno ruže, Da Vinciho kód. Porovnanie a analýza”. In Filmový a mediálny manažment – filmová produkcia I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-386-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. Aesthetic in mass media. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. Social-cultural contexts of communication. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. Študijný text 2: Estetické aspekty masmediálnej komunikácie. In Teoretické východiská masmediálnej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-270-5.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2014. Aesthetic aspect of Roman Jakobson´s communication theory. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. The developmental of new media and the changes in the social media system. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2000. Anatómia jedného ne-hrdinu: poznámky na okraj románu. 2000.

VIŠŇOVSKÝ, J. – VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. “Reflexia teoretických postulátov Umberta Eca v intenciách románu “”Meno ruže”"”. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. “Vizuálno-verbálna komunikácia Davida Lyncha v posmodernom filmovom diele “”Modrý zamat”"”. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2003. Profesionálna príprava vysokoškolákov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. In Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-834-1.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Personality Socialization in the Light of Media Discourses. In Globalisation. Ostrava : University of Ostrava, 2006. ISBN 80-7368-256-7.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2007. Sociálne súvislosti virtuálneho sveta médií. In Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-741-6.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2002. K estetickým aspektom vplyvu nových médií na umelecké dielo. In Univerzita v procesoch modernizácie Slovenska. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002. ISBN 80-89034-22-5.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2003. Socializácia médiami: Efekty a defekty. 2003.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2004. Estetické aspekty reklamných komunikátov. In Marketing a médiá, regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004. ISBN 80-89034-82-9.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Význam estetiky v štúdiu masmediálnej komunikácie. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2010. Mediálna kultúrna spoločnosť. In K problémom mediálnej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-187-6.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2010. Uplatnenie estetického diskurzu v teórii arteterapie. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. Sociálno-kultúrne a estetické súvislosti študijného programu media relations. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. Umenie v elektronickom veku. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2013. Estetické súvislosti komunikačnej teórie Romana Jakobsona. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

MATÚŠ, J. – MAGÁL, S. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. – MISTRÍK, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – VALENTOVIČOVÁ, D. – LEHOCZKÁ, V. – KOLLÁROVÁ, D. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 329 s. ISBN 978-80-8105-051-0.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. IX. Výtvarné umenie. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. XI. Literatúra. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Dekonštruktivistická estetika. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetická hodnota. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetická norma. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetický objekt. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetický postoj. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetický subjekt. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetický znak. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Estetika. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Semiotická estetika. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2006. Štrukturalistická estetika. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2007. Hudba. In Vybrané kapitoly z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. ISBN 978-80-89220-61-8.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2007. Stručný prehľad slovenskej literatúry. In Vybrané kapitoly z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. ISBN 978-80-89220-61-8.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. X. Hudba. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2009. IX. Literatúra. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2009. VII. Výtvarné umenie. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2009. VIII. Hudba. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. IX. Hudba. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. Reklama a umenie. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-216-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. VIII. Výtvarné umenie. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2011. X. Literatúra. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. IX. Hudobné umenie. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. VIII. Výtvarné umenie v masmediálnych štúdiách. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. X. Literatúra v masmediálnych štúdiách. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2013. IX. Výtvarné umenie. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2013. VIII. Výtvarné umenie v masmediálnych štúdiách. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2013. X. Literatúra v masmediálnych štúdiách. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

MATÚŠ, J. – BOTÍK, M. – VALENTOVIČOVÁ, D. 2002. Vypracovať podpornú politiku založenú na systéme rovnakých príležitostí. 2002.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. Mediálna realita verzus skutočná realita. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-028-2.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2008. Spôsoby užívania médií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-041-1.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. Aesthetics in Mass Media. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-315-3.

VALENTOVIČOVÁ, D. 2012. Social-Cultural Context of Communication. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-316-0.

Predmety

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy