Mgr. Bronislava Čapkovičová

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Magisterka Bronislava Čapkovičová sa venuje predovšetkým oblastiam krízového manažmentu, krízovej komunikácie, spoločensky zodpovednému podnikaniu, zelenému marketingu a riadeniu vzťahov so zákazníkmi. V praxi pôsobí ako ekonómka.

Vyštudovala znalostný manažment na Vysokej škole manažmentu. V súčasnosti na FMK UCM pôsobí ako denná doktorandka. Spolupracuje na ocenení Briliantt a je spoluriešiteľkou vedeckého projektu VEGA.

Oblasti záujmu: krízový manažment, krízová komunikácia spoločensky zodpovedné podnikanie.

 

Publikácie

ALCHUS, J., ČAPKOVIČOVÁ, B., SZKURÁKOVÁ, L.: Crisis communication in context of public relations in the company Apple. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 746-756 [CD-ROM].

BEDNÁRIK, J., ALCHUS, J., ČAPKOVIČOVÁ, B., SZKURÁKOVÁ, L.: Zelené inovácie v slovenských priemyselných podnikoch. In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 29-43 [CD-ROM].

MIKLENČIČOVÁ, R. - ČAPKOVIČOVÁ, B. : Environmental management and green innovation in businesses. In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 482-493.

 

BEDNÁRIK, J., ČAPKOVIČOVÁ, B. : Zelené inovácie v slovenských priemyselných podnikoch = Green innovation in Slovak industrial enterprises . In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 29-43 [CD-ROM].

BEDNÁRIK, J., ČAPKOVIČOVÁ, B. : Zelený marketing a zelené inovácie ako súčasť marketingovej komunikácie = Green marketing and green innovation as a part of marketing communication. In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 145-159.

MIKLENČIČOVÁ, R. - ČAPKOVIČOVÁ, B. Evaluaction of peroformance and efficiency of the CRM. In Review of ApptiedSocio-Economic Research. Bukurešť, Rumunsko, 2013, roč. 2013, č. 5, 8 s. ISBN 2247-6172.

MIKLENČIČOVÁ, R. - ČAPKOVIČOVÁ, B.: Interakcia environmentálneho manažmentu a zelených inovácií. In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 73-78.

ČAPKOVIČOVÁ, B. Zelené informačné technológie a ich využitie v podniku. In Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní. Trnava: Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, roč. 2012, s.36 - 45 ISBN 978-80-8105-439-6

Predmety

  • Marketingový manažment I., II. - 1. ročník Mgr. MARK
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi - 1. ročník Mgr. MARK
  • Marketingové postupy I., II. - 1. ročník Mgr. MARK

Oznamy