prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

profesorka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

JAMA zborovňa 1

pondelok, 10.00 - 11.30 hod.

Profesorka Anna Zaušková sa odborne venuje inovačnému a projektovému manažmentu s dôrazom na offlinovú a onlinovú komunikáciu počas inovačných procesov.

Vysokoškolské  štúdium ukončila na TU vo Zvolene, habilitovala na ŽU v Žiline v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky a v roku 2013 jej bol udelený titul profesor v študijnom odbore masmediálne štúdiá.

Na FMK pôsobí od roku 2008. Prednáša na magisterskom stupni inovačný manažment, projektový manažment, manažment a marketing mediálnych projektov a na treťom stupni marketingovú komunikáciu a informačné systémy. Je členkou odborovej komisie a školiteľkou v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Buduje si svoju vedeckú školu, kde vytvára pre doktorandov inovatívne prostredie s možnosťou využitia ich potenciálu. Je riešiteľkou viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov, autorkou vysokoškolských učebníc, monografických a časopiseckých publikácií.

Oblasti záujmu: inovačný potenciál, inovačná a ekoinovačná výkonnosť, marketingová komunikácia v inovačných a ekoinovačných procesoch, partnerstvá, projekty inovácií v podnikoch a regiónoch.

 

Publikácie

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2012. Otvorené inovácie: teória a prax. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. 143 s. ISBN 978-83-7729-188-7.

ZAUŠKOVÁ, A. 2003. Inovačné stratégie a ich implementácia vo firme. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2003. 109 s. ISBN 80-228-1271-4.

ZAUŠKOVÁ, A. 2004. Manažment inovačných aktivít na podporu podnikateľských služieb pre malé a stredné podniky. Technická univerzita vo Zvolene, 2004. ISBN 80-228-1311-7.

ZAUŠKOVÁ, A. – HORŇÁKOVÁ, R. 2008. Vyhodnotenie inovačného potenciálu a inovatívnosti vo vybraných malých a stredných podnikoch. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 129 s. ISBN 978-80-228-1889-6.

ZAUŠKOVÁ, A. – KAJAN, T. 2008. Vyhodnotenie benchmarkingového porovnávania vo vybraných malých a stredných podnikoch. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 146 s. ISBN 978-80-228-1888-9.

ZAUŠKOVÁ, A. – LOUČANOVÁ, E. 2008. Klaster ako nástroj na elimináciu bariér inovatívnosti malých a stredných podnikov. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 116 s. ISBN 978-80-228-1890-2.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – MAŤOVÁ, H. – MIKLENČIČOVÁ, R. – OLŠIAKOVÁ, M. – DOVČÍKOVÁ, A. 2011. Hodnotenie výkonnosti inovačných a marketingových procesov v malých a stredných podnikoch. Data Service, 2011. ISBN 978-80-970603-1-2.

ZAUŠKOVÁ, A. – DOMOVÁ, J. 2012. Inovačná schopnosť a inovačná výkonnosť podnikateľských subjektov. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-428-0.

ZAUŠKOVÁ, A. – SPIROVÁ, M. 2013. Inovačné nástroje pre podporu marketingovej komunikácie v kontexte regionálneho inovačného systému. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. 159 s. ISBN 978-80-8105-497-6..

ZAUŠKOVÁ, A. 2002. Riadenie inovácií. Zvolen : Bratia Sabovci, 2002. 220 s. ISBN 80-89029-34-5.

ZAUŠKOVÁ, A. 2002. Riadenie inovácií. Bratia Sabovci, 2002. ISBN 80-89029-34-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – Luptáková, J. – Hromada, M. 2011. Networking a marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. 174 s. ISBN 978-80-8105-278-1.

ZAUŠKOVÁ, A. – RYBANSKÝ, R. 2012. I. Informačné prostredie a informačné systémy. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

ZAUŠKOVÁ, A. 2012. II. Tvorba informačných systémov a informačná pyramída. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

ZAUŠKOVÁ, A. 2012. III. Marketingové informačné systémy a ich špecifiká. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

ZAUŠKOVÁ, A. 2012. IV. Zdroje marketingových informácií. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D. 2013. Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

ZAUŠKOVÁ, A. 2008. Hodnotenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikOVÁdrevospracujúceho priemyslu. In Intercathedra. ISSN 1640-3622, Poznań : Department of Economic and Wood Industry Managemen, 2008.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. 2012. Evaluation of innovativeness and innovation processes in chosen Slovak entrepreneurially subjects. In Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. ISSN 1313-2555, 2012.

ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A. 2013. How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country. In Serbian Journal of Management. ISSN 1452-4864, Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2013.

ZAUŠKOVÁ, A. 2010. Klastre – nástroj pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónov. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

ZAUŠKOVÁ, A. 2013. Inovačná výkonnosť vo vybraných slovenských podnikoch. In Manažment podnikov. ISSN 1338-4104, PrešOVÁ: UNIVERSUM-EU, 2013.

ZAUŠKOVÁ, A. 2013. Vůdcovství v společnosti 21. století. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

PIZANO, V. – KUSÁ, A. – ZAUŠKOVÁ, A. 2011. Internet potential in the wood processing enterprises. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : WoodEMA, 2011. s. 177-181. ISBN 978-961-6144-31-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – MAŤOVÁ, H. – MIKLENČIČOVÁ, R. – OLŠIAKOVÁ, M. 2011. Audit inovačních a marketingových procesů v MSP SR. In Obchod a finance 2011. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. ISBN 978-80-213-2235-6.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – PIZANO, V. 2011. Audit of innovation process in selected small and middle enterprises in the woodworking industry. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : International Association for Economics and Manage, 2011. ISBN 978-961-6144-31-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – SPIROVÁ, M. – DOMOVÁ, J. – STEJSKALOVÁ, P. 2011. Inovácie ako nástroj na riešenie regionálnych disparít vo vidieckom priestore. In Region v rozvoji společnosti 2011. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-548-5.

KUSÁ, A. – ZAUŠKOVÁ, A. – PIZANO, V. 2011. Valuation of marketing mix tools` influence when choosing furniture. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : International Association for Economics and Manage, 2011. ISBN 978-961-6144-31-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – SPIROVÁ, M. – DOMOVÁ, J. – STEJSKALOVÁ, P. 2011. Vplyv inovatívnosti MSP na ich konkurencieschopnosť a ekonomický rozvoj regiónov. In Region v rozvoji společnosti 2011. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-548-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A. 2013. The importance of the innovations as a source of competitive advantage and how Slovakia is supporting them. In International may conference on strategic management. Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2013. ISBN 978-86-6305-006-8.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2013. Vývoj právnej úpravy výskumnej činnosti v Slovenskej republike so zameraním na inovačný proces. In Obchod a finance 2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. ISBN 978-80-213-2383-4.

MIKLENČIČOVÁ, R. – ZAUŠKOVÁ, A. Tvorivosť v inovačnom manažmente. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatývnych a zelených technológií. Trnava: FMK, UCM, 2012, roč. 2012, s. 204-213. 10 s. ISBN 978-80-8105-430-3.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. 2010. Dražovce – historický poklad pri Nitre (Návrh projektu na zveľadenie a úpravu kultúrnej pamiatky). In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

ZAUŠKOVÁ, A. 2010. Vybrané špecifiká regionálnych inovačných systémov. In Špecifiká regionálneho marketingu a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-158-6.

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. 2011. Audit inovačných procesov vo vybraných slovenských podnikoch. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2011.

ZAUŠKOVÁ, A. – SPIROVÁ, M. 2011. Hospodárska kríza a jej vplyv na vzájomnú komunikáciu regionálnej samosprávy s podnikateľskou sférou. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2011.

ZAUŠKOVÁ, A. 2011. Inovatívnosť podnikateľských subjektov v synergii s inovačnou výkonnosťou slovenských regiónov. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

MATÚŠOVÁ, J. – ZAUŠKOVÁ, A. 2012. FMK UCM ide s dobou. Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

MADLEŇÁK, A. – ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. 2012. Otvorené inovácie – nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012.

MADLEŇÁK, A. – ZAUŠKOVÁ, A. 2012. “Otvorené inovácie ako prostriedok dosiahnutia trvalo udržateľného “”zeleného”" rastu”. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2012. Súčasné výzvy a budúce smerovanie konceptu otvorenej inovácie. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2012. The application of the open innovation concept in the furniture industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

BEZÁKOVÁ, Z. – ZAUŠKOVÁ, A. 2012. Zelené inovácie – výzva pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenska. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3.

ZAUŠKOVÁ, A. – BEZÁKOVÁ, Z. 2012. Zelené inovácie a ich implementácia vo vybraných krajinách EÚ. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

ZAUŠKOVÁ, A. – MENDELOVÁ, D. – BEZÁKOVÁ, Z. 2013. Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2013. Legal aspects of corporate social responsibility in conditions of the European Union and the Slovak Republic. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2013. “Princíp “”otvorenosti”" ako špecifický prejav globalizácie v priestore Európskej únie”. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

HRABAČKOVÁ, V. – ZAUŠKOVÁ, A. 2009. Podstata a význam riadenia vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Bepon spol. s r.o.. 2009.

BAGYURA, J. – ZAUŠKOVÁ, A. 2010. Význam riadenia vzťahov so zákazníkmi. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. 2011. Klaster cestovného ruchu – nádej aj pre Hornú Nitru. In ŠVOUK 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

KUBIŠOVÁ, L. – MUSIL, J. – ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2012. Podstata otvorených inovácií. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-377-1.

ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. 2014. Cluster for innovation and green technologies. In: International May conference on strategic management. Belegrad: University of Belegrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. ISBN 978-86-6305-019-8.

ZAUŠKOVÁ, A. - PITRA, Z. 2014. Communication in knowledge Tranfer Management. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

ZAUŠKOVÁ, A. - MADLEŇÁK, A. 2014. Communication for open innovation. Lodž: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinski, 2014. ISBN 978-83-7729-248-8.

ZAUŠKOVÁ, A. - KUSÁ, A. 2012. Evaluation of marketing processes in context of marketing mix tools in chosen Slovak enterprises. In: Journal of International Scientific Publications: Economy and Business. ISSN 1313-2555.

ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. - MADLEŇÁK, A. - MENĎELOVÁ, D. 2014. Kreativny projektový manažment. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-555-3.

ZAUŠKOVÁ, A. - MADLEŇÁK, A. 2014. Open "green" innovation as challenge for global development in the 21st. century. In: International May conference on strategic management. Belehrad: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. ISBN 978-86-6305-019-8.

ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. - MADLEŇÁK, A. - MENĎELOVÁ, D. 2014. Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. 2014. The specifics of eco-innovation process in the context of sustainability. In: Political sciences, law, finance, economycs and tourism: conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-28-5.

ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. 2014. Vplyv globalizácie na ekoinovačný proces. In: Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dôsledky ´14. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0927-6.

 

Predmety

  • Projektový manažment - 1. ročník Mgr. MARK
  • Inovačný manažment - 2. ročník Bc. MARK
  • Manažment a marketing mediálnych projektov - 2. ročník Mgr. AMES
  • Marketingová komunikácia a informačné systémy - 1./2. ročník PhD. MARK

Projekty

APVV: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Iné: Inovácie v oblasti MSP ako predpoklad pre hospodársky rozvoj zaostalých regiónov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

VEGA: Determinácia bariér inovatívnosti malých a stredných podnikov, návrh možných spôsobov ich eliminácie

Členstvá

členka redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today (od r. 2010), ISSN 1338-130X

členka redakčnej rady odborného časopisu Slovenskej marketingovej spoločnosti Marketingová panoráma, ISSN 1336-1864

členka redakčnej rady vedeckého časopisu INTERCATHEDRA, Poľsko, ISSN 1640-3622

členka Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava

členka vedeckého výboru zborníka Marketing a obchod (od roku 2003)

členka programového a vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI „Marketing vzdelávacích inštitúcií (od roku 2008)

členka programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti (od roku 2007),

členka programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2010

členka rôznych expertných tímov a komisií pri BBSK so zameraním na inovačné stratégie, hodnotenie inovatívnosti, benchmarkingové porovnávanie, zriaďovanie inovačných centier a klastrov

členka expertnej skupiny Znalostná ekonomika pre stredné Slovensko

členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu roka (Slovenská obchodná priemyselná komora)

členka prípravného výboru klastra krajín V4 – stredoeurópsky klaster

členka prípravného výboru a facilitátorka drevárskeho klastra a strojárskeho klastra (1. Slovenský strojársky klaster)

predsedníčka Dozornej rady 1. Slovenského strojárskeho klastra, pracovných skupín „Výskum a vývoj“, „Vzdelávanie“ a „Marketing“

členka pracovnej skupiny „Stratégia podpory MSP“ v Meste Zvolen a pracovnej skupiny „Akčný plán Mesta Zvolen“,
odborný hodnotiteľ projektov VEGA, KEGA, a OP Výskum a vývoj pre programové obdobie 2007-2013

členka Odborovej komisie 3-3-16 Ekonomika a manažment podniku FPEDAS ŽU v Žiline

členka komisií pre obhajoby dizertačných prác na DF TU Zvolen, FPEDAS ŽU Žilina, EF UMB Banská Bystrica, FMK UCM Trnava

Pobyty

Erasmus: Výuková mobilita učiteľa, Praha (Česká republika), 09.01.2012 - 13.01.2012

Erasmus: Výuková mobilita učiteľa, Praha (Česká republika), 24.09.2012 - 28.09.2012

Oznamy