Mgr. Anna Kačincová Predmerská , PhD.

odborná asistentka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Zborovňa 1, JAMA

Doktorka Anna Predmerská sa profesionálne zaoberá problematikou žurnalistických žánrov, onlinovej žurnalistiky a otázkami súvisiacimi so spomínanými okruhmi. V minulosti pracovala ako redaktorka onlinového magazínu Fřesh Fľesh, zameraného na prezentáciu mladých českých a slovenských umelcov a ako šéfredaktorka onlinového magazínu Travel žurnál, zameraného na cestovanie a kultúru.

Vyštudovala kulturológiu na FF UK v Bratislave a a v roku 2015 získala titul PhD. z masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: žurnalistické žánre, onlinová žurnalistika, printové médiá, film.

 

Predmety

  • Žurnalistické žánre I., II. - 2. ročník Bc. KOMU
  • Teória masmédií - 2. ročník Bc. KOMU (ext.)
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. ročník Bc. KOMU
  • Žurnalistické žánre I., II. - 2. ročník KOMU
  • Teória masmédií - 2. ročník KOMU
  • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. ročník AMES, VZME, TEDI
  • Masmediálna propedeutika - 1. ročník AMES, VZME, TEDI

Pobyty

Erasmus: Danish School of Media and Journalism, Aarhus, Dánsko, 01.08.2013 - 20.12.2013

CEEPUS: Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien, Viedeň, 01.02.2015 - 28.02.2015

CEEPUS: Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 01.03.2015 - 31.03.2015

Oznamy