Mgr. Anna Hurajová, PhD.

odborná asistentka

Mgr. Anna Hurajová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 1

 

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Hurajová, A.: Case study as a research method: features, design and methodology. In: Mapping and Applying: Research in Foreign Language Education / Božena Horváthová et al.; recenzenti: Ivana Cimermanová, Andrea Holúbeková. – [1. vyd.]. – Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2013. – ISBN 978-80-558-0281-7, s. 70-88 [1 AH].

ADE   Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Hurajová, A.: Slovak-English bilingual upbringing of children using the method of intentional bilingualism (a case study). In: Studia Germanica et Romanica. Inozemni movi. Zarubižna literatura. Metodika vikladannja. Roč. 8, č. 2(23) (2011). Donetsk, Ukraine. –  ISSN 2075-4205, s. 131-143.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Hurajová, A.: Language Competences and Possibilities of Their Development. In: Fórum cudzích jazykov: (časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov). Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Roč. 6, č. 2 (2014). – ISSN 1337-9321, s. 16-25.

Hurajová, A.: The Geneva School of Linguistics. In: In: Fórum cudzích jazykov: (časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov). Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Roč. 5, č. 1 (2013). – ISSN 1337-9321, s. 15-21.

AEC   Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

Hurajová, A.: Linguistic Benefits of the CLIL Approach at a Bilingual Secondary School. In: Anglophone Conference 2014, Hradec Králové, 2014, akceptované v tlači.

Hurajová, A.: Bilingualism – blessing or curse? Some considerations concerning the possible negative effects of bilingualism and prejudices against bilingualism In: Humanities Across the Boarders: collection of papers / editors-in-chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko; reviewers: A. Böhmerová, S.I. Potapenko.- Donetsk: Donetsk National University, University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2012. – ISBN 978-966-639-526-2, s. 206-221.

Hurajová, A.: Cognitive linguistics and a cognitive view on bilingual learning and teaching. In: Lančarič, D.(ed.)  Interdisciplinary aspects of language study, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. Praha, 2012. – ISBN 978-80-87168-18-9, s. 78-86.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

Hurajová, A.: Vysokoškolskí študenti a ich čestnosť a podvádzanie v priebehu vysokoškolského štúdia. In: Pedagogica actualis V.: hodnoty a hodnotová orientácia v procese výchovy a vzdelávania / editor: Ján Danek; recenzenti: Rudolf Štepanovič, Viliam Končál. – [1. vyd.] – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. – ISBN 978-80-8105-517-1, s. 39-44.

Hurajová, A.: Interferencia medzi jazykmi u dvojjazyčných jedincov. In: Žemberová, I.(ed.) 15 rokov KLIŠ PF UKF v Nitre. – Nitra: UKF Nitra, 2012. – ISBN 978-80-558-0079-0, s. 173-180.

Hurajová, A.: Profesijné kompetencie vysokoškolského učiteľa. In: Pedagogica actualis III.: roly vysokoškolského učiteľa v procese vzdelávania / editor: Ján Danek; recenzenti: Ctibor Határ, Viliam Končál. – [1. vyd.] – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. – ISBN 978-80-8105-373-3, s. 48-52.

AFD     Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Hurajová, A.: Motivating activities for literature lessons. In: The Seventh National SAUA/SATE Conference ,,IS CREATIVITY THE KEY TO SUCCESS IN AN EFL CLASSROOM?", August 30 - September 1, 2004, Banská Bystrica.

Hurajová, A.: In-depth interview as a method of qualitative research and chosen results of research in bilingualism. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky a kultúry v škole 8 / editorky: Silvia Hvozdíková, Karina Turčinová; recenzenti: Lucia Jechová, Eva Stranovská. – [1. vyd.] – Nitra: PF UKF v Nitre, 2011. – ISBN 978-80-8094-944-0, s. 70-74.

Hurajová, A.: Úloha súrodencov pri formovaní jazykového prostredia v bilingválnych rodinách. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvíjanie cudzojazyčných schopností u detí v školskom a v rodinnom prostredí. -  Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2012. – ISBN: 978-80-971123-0-1, s. 143-148.

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Glenville, T.: IMIDŽ ÚSPEŠNÉHO  MUŽA (Top to Toe a Comprehensive Guide to Grooming the Modern Male). Vydavateľstvo Príroda. Bratislava, 2008.
Preklad: Anna Hurajová. –  ISBN 978-80-07-01735-1. 176 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Hurajová, A.: Recenzia na publikáciu Teach languages more effectively: Insights into learners‘ minds. In: Fórum cudzích jazykov (časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov), Ústav jazykov a odbornej komunikácie. Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove,  Roč. 4, č.1 (2012). – ISSN 1337-9321, s.70-71.

Hurajová, A.: 37. konferencia IATEFL v Brightone. In: Cizí jazyky, roč.47, 2003/2004, č. 1, s. 36.

Ohlasy

(3) Hurajová, Anna: Profesijné kompetencie vysokoškolského učiteľa. 2013. In: Kučerková, M., Kučerka, D., Rusnáková, S., Husár, S., Hrmo, R.: Research in Engineering Pedagogy. 2013 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). – Kazan, Rusko: The Institute of Electrical and Electronic Engineers. – ISBN 978-1-4799-0153-1.

(3) Hurajová, Anna: Profesijné kompetencie vysokoškolského učiteľa. 2013. In: Kučerková, M., Kučerka, D.: Engineering pedagogy and international society for engineering pedagogy. In: Geodesy, Architecture and Construction: conference proceedings.  –  Gliwice: Gliwicka Wyźsza Szkoɬa Przedsiębiorczości, Uniwersytet Śląski, 2013. – ISBN 978-83-61401-88-9, s. 326-335.

(3) Hurajová, Anna: Profesijné kompetencie vysokoškolského učiteľa. 2013. In: Hrmo, R., kučerková, M., Kučerka, D.: Motivation of studying abroad. In: Present Day of Innovation. –  Brno, 2014. – ISBN 978-80-260-6150-2, s. 134.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - 1. ročník Bc. MARK,KOMU
  • Seminár k záverečnej práci - 3. ročník Bc. VZME

Oznamy