PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.

odborný asistent

 

Publikácie

PRAVDOVÁ, H. – KOLTAIOVÁ, A. 2007. Problematika periodickej tlače. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. 111 s. ISBN 978-80-89220-95-3.

PRAVDOVÁ, H. – KOLTAIOVÁ, A. 2007. Problematika periodickej tlače. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-89220-95-3.

KOLTAIOVÁ, A. 2006. Vulgarizmy v komunikácii. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

KOLTAIOVÁ, A. 2008. Písmo v treťom tisícročí. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

KOLTAIOVÁ, A. 2010. Jazyková politika SR nevyhnutnosť či nutné zlo?. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

KOLTAIOVÁ, A. 2011. Národný hrdina verzus mediálny obraz hrdinu. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-253-8.

KOLTAIOVÁ, A. 2012. Hodnotový obraz Slovenska v kontexte medzikultúrnych komparácií. In Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

KOLTAIOVÁ, A. 2012. Stane sa slovenčina pre Slováka príťažou? (alebo koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj). In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

KOLTAIOVÁ, A. 2012. Vplyv kultúry na formovanie hrdinu. In Zodpovednosť v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

KOLTAIOVÁ, A. 2013. Národné autostereotypy. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

KOLTAIOVÁ, A. 2012. Vplyv kultúry na formovanie hrdinu. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012.

KOLTAIOVÁ, A. 2013. Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi. In: ejmap: European Journal of Media, Art and Photography. ISSN 1339-4940.

KOLTAIOVÁ, A. 2014. Jazyková politika a legislatíva v kontexte jazykovej kultúry. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických štúdijných odboroch- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-583-6.

KOLTAIOVÁ, A. 2014. Komunikácia, jazyk a jazyková kultúra. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-633-8.

KOLTAIOVÁ, A. 2014. Labyrinth of world and paradise of virtual reality. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

KOLTAIOVÁ, A. 2014. Perception of Slovak personality charakteristic. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

KOLTAIOVÁ, A. 2014. Typologická štruktúra mediálnych hrdinov adolescentov. In: (Ko)media: konteksty dyskurzu medialnego. Warszawa: CeDeWu, 2014. ISBN 978-83-7556-660-4.

Predmety

  • Jazyková kultúra - 1. ročník Bc. MARK
  • Výcvik prezentačných zručností I. - 1. ročník Bc. VZME
  • Autorské literárne praktikum I. - 2. ročník Bc. KOMU
  • Slovenčina v súčasnej komunikácii - 2. ročník Bc. KOMU

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy