PhDr. Adam Madleňák, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

utorok, 10:35 - 12:05 hod. vopred sa ohlásiť e-mailom

Doktor Adam Madleňák sa vo vedeckej činnosti zameriava prevažne na oblasť projektového a inovačného riadenia v malých a stredných podnikoch vo väzbe na integráciu komunikačných nástrojov pri zvyšovaní známosti poskytovaných produktov a služieb. Osobitný dôraz kladie na problematiku zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov a inovatívnosti interných procesov podnikateľských subjektov v medzinárodnom kontexte.

Absolvoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave, kde ukončil aj doktorandské štúdium. Praktické a teoretické skúsenosti z oboru nazbieral spoluprácou s rôznymi súkromnými i mimovládnymi organizáciami pri formulovaní ich vlastnej marketingovej komunikácie alebo projektovej činnosti v prostredí hospodárskeho trhu v rámci rozvoja a hodnotenia kreativity sektoru obchodu, zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity v oblasti služieb, nákupného správania spotrebiteľa.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre marketingovej komunikácie. Je autorom a spoluautorom niekoľkých zahraničných monografických diel, vysokoškolskej učebnice, recenzovaných vedeckých štúdií uverejnených v časopisoch a zborníkoch registrovaných v medzinárodne uznávaných databázach.

Oblasti záujmu: inovácie, regionálny marketing, medzinárodný obchod, integrovaná marketingová komunikácia, vedomostná spoločnosť.

 

Publikácie

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Communication for open innovation: Towards technology transfer and knowledge diffusion. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. 118 s. ISBN 978-83-7729-248-8.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Otvorené inovácie – teória a prax. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. 143 s. ISBN 978-83-7729-188-7.

ZAUŠKOVÁ, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MADLEŇÁK, A. – MENDELOVÁ, D.: Kreatívny projektový manažment. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. 192 s. ISBN 978-80-8105-555-3.

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D.: Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. – MENDELOVÁ, D. – BEZÁKOVÁ, Z.: Problems of innovative thinking advocacy within the christian doctrine. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Roč. 10, č. 3 (2014), s. 81-87.

ZAUŠKOVÁ, A. – BOBOVNICKÝ, A. – MADLEŇÁK, A.: How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country. In: Serbian Journal of Management. – ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

SZABOVÁ, L. – MADLEŇÁK, A.: Lieky a výživové doplnky – kde je hranica akceptovateľnej marketingovej stratégie? In: Právo a manažment v zdravotníctve. – ISSN 1338-2071, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 25-28.

MADLEŇÁK, A.: Riadenie inovačného procesu v kontexte dostupných foriem spolupráce subjektov hospodárskeho trhu. In: ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. (eds.) Otvorený inovačný proces: Podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch. Zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. s. 118-124. ISBN 978-80-8105-615-4.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Open „green“ innovation as challenge for global development in the 21st century. In: ŽIVKOVIĆ, Ž. (ed.) International may conference on strategic management : strategic management 2014 : touch the new wave : book of proceedings. Bor : University of Belgrade, 2014. s. 145-151. ISBN 978-86-6305-019-8.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Vývoj právnej úpravy výskumnej činnosti v Slovenskej republike so zameraním na inovačný proces. In: TOTH, Š. (ed.) Obchod a finance 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. – 19.4. 2013 na České zemědělské univerzitě v Praze. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 64-70. ISBN 978-80-213-2383-4.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: The application of the open innovation concept in the furniture industry. In: RYBANSKÝ, R. – NOVÁKOVÁ, R. (eds.) Wood and furniture industry in times of change : new trends and challenges. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 7 s. ISBN 978-80-8105-374-0.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A.: Princíp „otvorenosti“ ako špecifický prejav globalizácie v priestore Európskej únie. In: CÚG, J. – SPUCHĽÁKOVÁ, E. (eds.) Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2013 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. s. 831-837. ISSN 1336-5878.

ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. – ŠVEC, M.: Legal aspects of corporate social responsibility in conditions of the European Union and the Slovak Republic. In: MATÚŠ, J. – PETRANOVÁ, D. (eds.) Marketing identity : design that sells. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 437-452. ISBN 978-80-8105-546-1.

Predmety

  • Globálny marketing – 1. ročník Mgr. MARK
  • Seminár k záverečnej práci I. – 3. ročník Bc. MARK

Oznamy