Prijímacie konanie

FMK je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je to jediná verejná fakulta masmediálnej komunikácie na Slovensku, miesto, ktoré vychovalo mnohých úspešných novinárov, mediálnych odborníkov, marketingových pracovníkov, moderátorov, hovorcov, redaktorov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr.

Vysokoškolské štúdium možno absolvovať na našej fakulte v 3 stupňoch: bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom (PhD.), v dennej alebo externej forme štúdia.

Vybrať si môžete z 5 akreditovaných študijných programov študijného odboru 3.2.3 masmediálne štúdiá:

Elektronická prihláška

Prečo FMK

Prečo FMK

Základné informácieFakultný životFakultný život

PodujatiaÚspešní absolventiFakultný život
Prepojenie teórie s praxou je v dnešnej dobe nesmierne dôležité.  Naša fakulta ponúka široké uplatnenie vo svojich vlastných médiách, v ktorých môžu pracovať samotní študenti. K práci sa môžu pripojiť študenti všetkých ročníkov a stupňov štúdia. Píšu svoje názory na problematiku, ktorá ich zaujíma, robia rozhovory s významnými ľuďmi z praxe, ale aj z fakulty. Tí jazykovo zdatnejší skúšajú, čo obnáša práca editora, naopak technickejšie zameraní študenti pracujú s grafikou.

Máme najmodernejšie multimediálne HD štúdio, kde študenti vo fakultnej televízii FMK TV získavajú prax na rôznych pozíciách. V súčasnosti vzniká mnoho relácií, ktoré si pripravujú samotní študenti. V tmavých chodbách FMK sídli redakcia najoceňovanejšieho univerzitného časopisu Atteliér, ktorá každý mesiac v semestri pripravuje svoje nové číslo. Internetové rádio Aetter zoskupuje šikovných študentov, ktorí majú  v budúcnosti záujem pracovať v jednom zo zvučných rozhlasových štúdií.

Od roku 2010 fungujú na Fakulte masmediálnej komunikácie špecializované pracoviská – kabinety, ktoré študentom poskytujú priestor pre kreatívne aktivity. Vybrať si môžete podľa toho, čo vás zaujíma. Sú vhodnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť reálne projekty fakulty, univerzity aj externých klientov. Športové, kultúrne, hudobné, módne, ale aj vedomostné eventy, dopĺňajú tvár mladej a dynamickej fakulty. Veľkou výhodou popri štúdiu je aj to, že môžete stážovať v reklamných, marketingových či mediálnych agentúrach v neďalekom hlavnom meste.

Chcete vedieť viac? Medzi súvisiacimi stránkami nájdete ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás na admin.fmk@ucm.sk alebo priamo na Facebooku, kde dostanete i odpovede z prvej ruky – priamo od študentov.

Bc. štúdium

Bakalárske štúdium

V jednom akademickom roku môžete podať len jednu prihlášku. Očakávame znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. Ak sa chcete lepšie pripraviť na prijímačky, môžete si kúpiť publikáciu Masmediálne štúdiá v kocke.

 • Deň otvorených dverí: 10. februára 2017
 • uzávierka prihlášok: 31. marca 2017
 • prijímačky: 13. jún 2017
 • poplatok: 40 €/35 €
 • školné pre externé štúdium: 600 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia D, E Bc. 3, 4 155/50
marketingová komunikácia D, E Bc. 3, 4 170/70
media relations D, E Bc. 3, 4 45/30
aplikované mediálne štúdiá D, E Bc. 3, 4 50/30
teória digitálnych hier D, E Bc. 3, 4 60/30

Hodnotenie uchádzačov

Ak ste počas štúdia na strednej škole dosiahli celkový študijný priemer do 1,50 alebo sa hlásite na externé štúdium, nemusíte absolvovať prijímačky. Pri prijímaní bude rozhodujúce bodové hodnotenie výsledkov štúdia a naplnenie smerného čísla na prijatie v jednotlivých študijných programoch.

Uchádzači so študijným priemerom nad 1,50 musia absolvovať prijímaciu skúšku.

Prijímačky pozostávajú z testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj, pre študijný program media relations povinne Aj) a zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. Za každú časť prijímačiek môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov).

Ďalších 100 bodov môžete získať za študijné výsledky počas strednej školy, pričom smerodajné budú:

 • celkový študijný priemer zo strednej školy  – známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch,
 • za absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo za absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu  podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Uchádzači budú prijatí podľa kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2017/2018.

Za študijný priemer môžete získať minimálne 100 a maximálne 200 bodov a za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole až 100 bodov.

V prípade zvýšeného počtu uchádzačov, ktorí budú plniť podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia, môže Akademický senát FMK upraviť smerné číslo na prijatie.

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole,
 • originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Ak maturujete v školskom roku 2016/2017, vypisujete do prihlášky známky a priemery z koncoročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka a dáte si ich v prihláške potvrdiť školou (neprikladáte vysvedčenia k prihláške).

Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlete ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 12. júna 2017.

Kompletné informácie o prijímacom konaní vrátane informácií pre uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2017, nájdete v Podmienkach prijímacieho konania na FMK UCM na AR 2017/2018 nižšie na tejto stránke.

Mgr. štúdium

Magisterské štúdium

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Ak ste absolventmi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM, budete prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať príjmačky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá.

 • uzávierka prihlášok: 31. mája 2017
 • prijímačky: august 2017
 • poplatok: 30 € / 25 €
 • školné pre externé štúdium: 660 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia D, E Mgr. 2, 3 150/50
marketingová komunikácia D, E Mgr. 2, 3 170/70
aplikované mediálne štúdiá D, E Mgr. 2, 3 50/40
teória digitálnych hier D, E Mgr. 2, 3 30/30

Potrebné dokumenty

 • vyplnená prihláška,
 • vysokoškolský diplom,
 • vysvedčenie o štátnej skúške,
 • dodatok k diplomu u absolventov študijných programov,
 • doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov,
 • životopis,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Ak ste absolventmi odboru masmédiálne štúdiá na FMK UCM, nemusíte k prihláške prikladať diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, dokladáte len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných a iných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekanka fakulty. O obsahu prijímacej skúšky bude fakulta každého informovať.

PhD. štúdium

Doktorandské štúdium

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore masmediálne štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce.

 • uzávierka prihlášok: 14. júla 2017
 • prijímačky: august 2017
 • poplatok: 35 €/30 €
 • školné: 950 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia D, E PhD. 3,4
marketingová komunikácia D, E PhD. 3,4

V prihláške na doktorandské štúdium uveďte svoje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. ich posudky,
 • potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore,
 • projekt dizertačnej práce,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Témy dizertačných prác

Zoznam tém dizertačných prác na akademický rok 2016/2017:

Témy dizertačných prác 2016/2017 [.doc]

Platobné údaje

Platobné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 30007, pre prihlášku podanú elektronicky – 30008
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Adresa:

Študijné oddelenie FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt:

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
Fax: 033/5565 421
E-mail: fmkucm@ucm.sk

Aktuálne informácie spolu s doplneniami nájdete vždy aj na webovej stránke UCM v sekcii prijímacie konanie.

 

Súbory na stiahnutie:

 
Späť hore ↑