Oznámenie o inauguračných prednáškach – Eva Poláková, Jarmila Šalgovičová

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.10.2010 sa v novej zasadacej miestnosti rektora UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

a) o 9,30 h inauguračná prednáška doc. PaedDr. Evy Polákovej, CSc., docentky na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v  Trnave, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému Spoločenská zodpovednosť médií“,

b) o 13,30 h inauguračná prednáška doc. Ing. Jarmily Šalgovičovej, CSc., docentky na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v  Trnave, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému Systémový prístup k meraniu spokojnosti zákazníka z pohľadu marketingovej komunikácie“.