Oznámenie o inauguračnej prednáške – Anna Zaušková

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.12.2012 sa v miestnosti Kino OKO, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční o 10.00 hod. inauguračné konanie doc. Ing. Anny Zauškovej, PhD., docentky  na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v  Trnave, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému Inovácie – nástroj na zvyšovanie výkonnosti a ich marketingová podpora“.