Oznámenie o habilitačných prednáškach – Hana Pravdová, Pavol Zemko, Krzsyzstof Gajdka

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.10.2010 sa v novej zasadacej miestnosti rektora UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

a) o 9,00 h habilitačná prednáška PhDr. Hany Pravdovej, PhD., odbornej asistentky na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v  Trnave, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému Fenomén zábavy a úloha stereotypov v produkcii a recepcii mediálnej kultúry“ a obhajoba habilitačnej práce Determinanty kreovania mediálnej kultúry“,

b) o 12,00 h habilitačná prednáška  ThLic. Mgr. Pavla Zemka, Th.D., biskupský vikár pre školstvo, katechézu, štátnu správu a samosprávu ako i univerzity, Trnavská arcidiecéza,  v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému  Architektúra tematických Kázní Andreja Radlinského – Katolícka cirkev a  tlačová mediálna komunikácia v 19. storočí“ a obhajoba habilitačnej práce Rétorická komunikácia v tlačených dielach Andreja Radlinského“,

c) o 15,00 h habilitačná prednáška Dr. Krzsyzstofa Gajdku, MBA., pedagóga  na Akadémii humanitných vied a ekonómie v Lodži, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému  Tlačoví hovorcovia a public relations“ a obhajoba habilitačnej práce Komunikologické aspekty fungovania strany Sebaobrana Poľskej republiky v reáliách medializácie politických kampaní“.