Oznámenie o habilitačných prednáškach – Gabriel Paľa, Jolanta Urbanska

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.5.2012 sa v novej zasadacej miestnosti rektora UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

a) o 9,00 h habilitačná prednáška ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela Paľu, PhD., prodekana na Gréckokatolíckej teologickej fakulte, Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému „Súčasné kresťanské obsahy  v médiách a obhajoba habilitačnej práce „Mediálna edukácia v globalizovanej spoločnosti“,

b) o 12,00 h habilitačná prednáška  Dr. Jolanty Urbanskej, odbornej asistentky na Politechnickej univerzite v Czestochovej, v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na tému  Faktory determinujúce budovanie pozície globálnej silnej značky – fenomén silných a globálnych značieka obhajoba habilitačnej práce Interný PR v aspekte interpersonálnej komunikácie ako paradigma manažmentu v MSP“.