Akademické orgány fakulty

Akademickými orgánmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú:

  • Akademický senát FMK UCM,
  • Disciplinárna komisia FMK UCM a
  • Vedecká rada FMK UCM.

Akademický senát

Akademický senát

Predseda
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.

Tajomníčka
PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

Súvisiace dokumenty

Vedecká rada

Vedecká rada

Postavenie a úlohy Vedeckej rady FMK UCM v Trnave upravuje § 29 a 30 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a platný rokovací poriadok, schválený vedeckou radou fakulty dňa 15.5.2008. Riadne zasadnutia Vedeckej rady sa konajú spravidla jedenkrát za semester, a výnimočne, ak o to požiada tretina jej členov s odôvodnením predmetu rokovania, môže predseda vedeckej rady (ak to uzná za potrebné), zvolať mimoriadne zasadnutie. Predsedom VR je dekan fakulty. Funkčné obdobie členov VR je štvorročné a spravidla sa zhoduje s funkčným obdobím dekana. Členov vedeckej rady schvaľuje na návrh dekana Akademický senát FMK UCM. Na rokovanie VR môže dekan pozvať aj ďalších vyučujúcich, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe, prípadne študentov. Funkcia člena VR je nezastupiteľná. Najmenej jedna štvrtina jej členov sú osoby, ktoré nie sú z akademickej obce UCM a súčasne 2/3 členov VR sú z akademickej obce fakulty.

Vedecká rada fakulty má 28 členov, z toho 21 interných zamestnancov univerzity na ustanovený týždenný pracovný čas a 7 externých členov z iných vysokých škôl a odborníkov z praxe.

Predsedníčka
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Súvisiace dokumenty

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia prejednáva disciplinárne priestupky študentov – zavinené porušenia právnych predpisov alebo vnútorných predpisov alebo verejného poriadku. Má 6 členov, ktorých spolu s jej predsedom vymenúva z radov členov akademickej obce a po schválení Akademickým senátom univerzity rektor UCM. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti.

Zloženie komisie:

Zamestnanecká časť:
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
JUDr. Milan Botík, PhD.
Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – predsedníčka komisie

Študentská časť:
Mgr. Slávka Mazáková
Bc. Jakub Kovalík
Bc. Stanislava Brezániová

 
Späť hore ↑