Kabinety

Od roku 2010 fungujú na FMK UCM špecializované pracoviská – kabinety. Poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov.

Kabinety

Kabinety

V súčasnosti fungujú tieto kabinety:

Kabinet public relations

vedúca kabinetu: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Kabinet sa zaoberá informovaním verejnosti o aktivitách fakulty s cieľom udržiavať vzťahy s rôznymi skupinami partnerov a médií, a tiež so súčasnými, budúcimi i bývalými študentmi.

Zahŕňa tieto činnosti:

 • vypracováva podklady pre prezentáciu aktivít FMK UCM na verejnosti a v mienkotvorných médiách,
 • pracuje na vytváraní pozitívneho imidžu FMK UCM smerom k verejnosti a médiám,
 • koordinuje externú komunikáciu FMK UCM,
 • vypracúva monitoring mediálnych výstupov, ktoré súvisia s FMK UCM,
 • usporadúva tlačové konferencie a mediálne podujatia,
 • cielene pracuje na vytvorení obojstranne prospešných úzkych kontaktov s bývalými absolventmi aj inými žurnalistami pôsobiacimi v relevantných médiách,
 • pripravuje študentov (členov kabinetu) na prácu v PR agentúrach a interných PR oddeleniach organizácií.

Kabinet nových médií

vedúci kabinetu: Mgr. Michal Kabát, PhD.

Kabinet sa zameriava na praktické činnosti v oblasti digitálnych médií. Študenti majú možnosť v rámci spolupráce získať alebo si prehĺbiť svoje zručnosti predovšetkým v oblasti grafického dizajnu, vývoja a správy webových stránok a online aplikácií. Okrem praktických činností kabinet každoročne organizuje tiež rôzne prednášky a workshopy z oblasti digitálnych technológií, a tiež sprostredkúva možnosť absolvovať online kurzy na prestížnych zahraničných univerzitách a inštitútoch.

Kabinet výskumu verejnej mienky

vedúci kabinetu: PhDr. Jozef Tinka, PhD.

Cieľom kabinetu je rozvoj analytických zručností a kritického myslenia na báze osvojovania si techník sociálnych a mediálnych výskumov. Činnosť kabinetu podporuje zvyšovanie kvality záverečných prác študentov, pomáha rozšíriť poznatkovú bázu pri práci na bakalárskych a diplomových prácach a osvojiť si metodiku vedeckého poznávania, s využiteľnosťou aj v bežnom živote.

Z významných projektov kabinetu:

 • výskum sledovanosti Mestskej televízie Trnava a návrh jej vysielacieho redizajnu,
 • význam internetu pre vysokoškolské vzdelávanie na FMK UCM,
 • výskum mediálnych preferencií obyvateľov Trnavy,
 • výskum volebných preferencií obyvateľov Slovenska,
 • pasportizácia komunálnej tlače na Slovensku,
 • marketing hokejových klubov a jeho vplyv na návštevnosť a porovnanie s hokejovo vyspelými
  krajinami v Európe,
 • a viacero iných výskumných projektov, ktoré prednostne zameriavame na riešenie tém, ktoré
  zaujímajú študentov resp. ktoré pomáhajú pri koncipovaní záverečných prác.

Kabinet odhaľuje, že veda je celkom zábavná a pre bežný život veľmi užitočná vec. Kto raz zažije dobrodružstvo vedeckého poznávania, získa nový pohľad na svet.

Kabinet eventov

vedúca kabinetu: PhDr. Petra Grešková, PhD.

Kabinet eventov je kreatívnou agentúrou FMK združujúcou študentov rôznych ročníkov a študijných programov  s cieľom vytvorenia priestoru pre tých, ktorí majú záujem získať prax v tvorbe a organizovaní podujatí už počas štúdia. V rámci konkrétneho eventu sú po skupinách rozdelení do niekoľkých funkčných tímov, úlohou ktorých je pracovať na zadaní. V Kabinete eventov sa študenti naučia plánovať celkový koncept podujatí, vytvárať kreatívne marketingové kampane, komunikovať s cieľovou skupinou, ako aj ostatnou verejnosťou, organizačne zabezpečiť programovú štruktúru a sponzoring podujatia. Taktiež môžu rozvíjať svoj talent v oblasti fotografovania, tvorby videa, písania článkov, moderovania alebo grafického dizajnu.

V súčasnosti organizuje Kabinet eventov nasledovné podujatia:

 • FMK After Easter Picnic,
 • Lyžiarsky záťah FMK,
 • Vjamnoce,
 • Jama Nightmare,
 • Pojazd FMK,
 • Cajgelvíkend (v spolupráci s Dr. Katkou Ďurkovou).

Kabinet telovýchovy a športu

vedúci kabinetu: PaedDr. Andrej Habiňák, PhD.

Cieľom kabinetu je vytvárať vhodné podmienky a rozvíjať aktívne športovanie študentov.

Kabinet zahŕňa tieto aktivity:

 • pripravuje športové podujatia celouniverzitného charakteru,
 • umožňuje podieľať sa na komplexnej organizácii športových podujatí (oslovenie sponzorov a partnerov, technické zabezpečenie podujatia, spolupráca s médiami a univerzitou pri propagácii podujatia, celková marketingová komunikačná stratégia podujatia),
 • vytvára predpoklady pre kontinuálne športovanie študentov v univerzitných priestoroch (volejbal, florbal, zumba, basketbal, stolný tenis).

Ateliéry

Ateliéry

Ateliér komunikácie v médiu fotografie

vedúci kabinetu: doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
                                      Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF) sa zameriava na podporu a rozvoj autorskej tvorby študentov v médiu fotografie, vedie ich k porozumeniu kontextov súčasného vizuálneho umenia, najmä postmodernej fotografie, pričom cieľom v tomto smere je zdokonalenie praktických vizuálnych zručností, teoretických vedomostí a schopnosti študentov orientovať sa v súčasných vizuálnych tendenciách fotografie.

Aktivity AKMF:

 • podpora autorských a spoločných fotografických projektov,
 • grantová činnosť,
 • výstavná činnosť Galérie Ľudovíta Hlaváča,
 • organizovanie workshopov,
 • spolupráca pri publikovaní kreatívnych ročeniek MUUZA.

Realizované projekty:

Ateliér reportážnej a dokumentárnej fotografie

vedúci kabinetu:

Ateliér reportážnej a dokumentárnej fotografie založil a dlhé roky viedol jeden z najlepších slovenských fotografov – Tibor Huszár spolu s Katarínou Acélovou. Navštevujú ho študenti od druhého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí majú hlbší záujem o fotografiu, ale najmä radi fotografujú.

Členovia ateliéru dokumentujú športové, kultúrne, umelecké a spoločenské podujatia na FMK UCM, pripravujú zábery do časopisu Atteliér i na webové sídlo fakulty. Okrem toho fotografujú zábery a série snímok na zadané témy, ktoré sú predmetom vyhodnotenia a analýzy. Najlepšie fotografie sú každoročne publikované v ročenke kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov FMK UCM MUUZA a vystavované v priestoroch školy.

Výsledkom činnosti ateliéru bol i nástenný kalendár „Neviďme svet čiernobielo“ pre rok 2014, ktorý bol odmenou víťazovi súťaže o cenu spoločenskej zodpovednosti GRANÁTT vyhlásenej našou fakultou. Na jar roku 2014 pripravuje ateliér vydanie fotografickej publikácie o Trnave.

Ateliér vizuálnej komunikácie a intermediálnej tvorby

vedúci kabinetu: Mgr. Art Ivan Dudáš, ArtD.

Kreatívno-experimentálny fotoateliér KEFA

vedúci kabinetu: Mgr. Lucia Škripcová

Ateliér KEFA je určený všetkým študentom, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v klasickej, ale aj v experimentálnej rovine fotografie. Cieľom ateliéru je podnietiť kreativitu študentov, naučiť ich nové fotografické techniky a rozvíjať svoje myšlienky prostredníctvom fotografie. Študenti sa okrem základných konceptov fotografie naučia pretaviť svoje predstavy do fotografie prostredníctvom jednotlivých zadaní, pracovať s fotografickými žánrami a vytvoriť výstavu fotografií od prvotného nápadu až po konečnú realizáciu.

Ateliér je možné zapísať si ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch Bc.2, Bc.3, Mgr.1 a Mgr.2 v študijných programoch KOMU a MARK.

Ateliér KEFA pravidelne organizuje:

 • fotografické workshopy,
 • výstavy prác študentov,
 • participuje na publikácii MUUZA.

Práce študentov, ale aj novinky z ateliéru KEFA si môžete pozrieť na ich facebokovej stránke.

Médiá

Médiá

Kabinetné praktikum televíznej tvorby (FMK TV)

vedúci: Mgr. Marek Šimončič, PhD.

FMK TV v tomto akademickom roku funguje na báze dobrovoľnosti (bez kreditov).

Aetter

vedúci: Mgr. Andrej Brník

Rádio Aetter je univerzitné študentské rádio, v ktorom sa študenti naučia pracovať v tíme, podieľať sa na tvorbe obsahu a realizovať  sa na týchto postoch:

 • redaktor,
 • webredaktor,
 • moderátor,
 • dramaturg,
 • technik,
 • produkčný.

Atteliér

vedúca: Júlia Kováčová

Univerzitný mesačník Atteliér sa venuje nielen aktualitám zo života na univerzite, ale aj novinkám z oblasti marketingu, médií a kultúry. V súčasnosti je šéfredaktorkou časopisu R. Haluščíková.

Na jeho tvorbe sa prevažne podieľajú študenti FMK, ktorí si tu môžu vyskúšať prácu:

 • redaktora,
 • grafika-zalamovača,
 • korektora,
 • editora,
 • webeditora,
 • marketéra,
 • odborníka na sociálne médiá.

Kabinet social/mobile (SOMO)

vedúce kabinetu: Mgr. Simona Mičová

Kabinet sa zameriava na content marketing ako spoločný názov pre vytváranie a publikovanie obsahu v online prostredí na základe vopred určenej stratégie. Z teoretického hľadiska sa venuje aspektom budovania značky – storytellingu, tónu komunikácie, hrdinom, kultúre, špecifikám jednotlivých typov obsahu a tvorbe textov pre web.

Členovia sa aktívne podieľajú na:

 • aktualizácii informácií na fakultnom webovom sídle FMK.sk,
 • publikovaní oznamov, pozvánok  a príležitostí na fakultnom webovom sídle FMK.sk,
 • vyhľadávaní informácií a ich zverejňovaní na facebookovom profile FMK,
 • vyhľadávaní informácií a ich zverejňovaní na twitterovom konte FMK,
 • tvorbe obsahu pre instagramové konto FMK,
 • hľadaní inventívnych riešení na prezentovanie aktivít fakulty v online priestore,
 • budovaní dobrého mena FMK v online priestore.

Oznamy

 
Späť hore ↑