Informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium je tretím – najvyšším – stupňom vysokoškolského štúdia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú medzinárodne platný titul  philosophiae doctor (PhD.).

Na Slovensku sa tento titul udeľuje od roku 1996. Nahrádza titul kandidát vied (CSc.), ktorý sa u nás udeľoval pred rokom 1990. Titul doktor filozofie sa udeľuje vo šetkých vedných odboroch okrem teológie a umenia, kde sa používajú tituly ThDr. a ArtD.

Doktorandské štúdium

Podmienky získania titulu

  • absolvovanie teoretickej časti štúdia (prednášky),
  • aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti,
  • absolvovanie dizertačnej skúšky,
  • napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Študijné plány

Štúdium na doktorandskom stupni prebieha na základe individuálneho študijného plánu pozostávajúceho z vedeckejpedagogickej a študijnej časti. Tento plán zostavujú školiteľ a doktorand na začiatku štúdia na základe všeobecných študijných plánov.

Masmediálna komunikácia Marketingová komunikácia
Denná forma Denná forma
Externá forma Externá forma

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda schválil témy dizertačných prác na akademický rok 2016/2017 pre Fakultu masmediálnej komunikácie v študijných programoch:

  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia.

Témy dizertačných prác s anotáciami sú k dispozícii na stiahnutie:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2016/2017 [146.4 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2015/2016 [424.9 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2014/2015 [191.8 KB, application/pdf]

Dokumenty

Dokumenty a formuláre

Všeobecné dokumenty:

Smernica o doktorandskom štúdiu [352.4 KB, application/pdf]
Pokyny pre doktorandské štúdium [110.7 KB, application/pdf]
Smernica upravujúca organizáciu PhD. štúdia v AR 2015/2016 [778.6 KB, application/pdf]
Charakteristika študijného programu - MARK - PhD [213.1 KB, application/pdf]

Študijné plány:

KOMU - denné doktorandské štúdium AR 2016/2017 [100.4 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium AR 2016/2017 [100.8 KB, application/pdf]
MARK - denné doktorandské štúdium AR 2016/2017 [94.4 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium AR 2016/2017 [93.7 KB, application/pdf]

KOMU - denné doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [99.0 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [99.4 KB, application/pdf]
MARK - denné doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [92.7 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [93.4 KB, application/pdf]

Formuláre a tlačivá:

Individuálny študijný plán - PhD. štúdium [80.9 KB, application/msword]
Mesačný výkaz o činnosti doktoranda [89.1 KB, application/msword]
Potvrdenie o počte odučených hodín doktoranda [85.5 KB, application/msword]
Ročné hodnotenie doktoranda [136.7 KB, application/msword]
Potvrdenie o návšteve školy - PhD. štúdium [56.3 KB, application/vnd.ms-excel]
Posudok DzP - školiteľ [34.8 KB, application/msword]
Posudok DzP - oponent [255.0 KB, application/msword]
Licenčná zmluva [62.5 KB, application/msword]
Postup pri odovzdávaní záverečných prác [257.9 KB, application/pdf]

Dizertačná skúška:

Prihláška na dizertačnú skúšku [77.8 KB, application/msword]
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky [77.3 KB, application/msword]
Ramcová štruktúra projektu DzP [288.9 KB, application/pdf]
Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky [344.9 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - KOMU [134.8 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - MARK [104.2 KB, application/pdf]

Obhajoba dizertačnej práce:

Metodika písania dizertačnej práce [107.5 KB, application/pdf]
Požiadavky na rozsah, formu a štruktúru DzP [223.1 KB, application/pdf]
Obhajoba DzP [106.5 KB, application/msword]
Odovzdanie DzP [158.7 KB, application/pdf]
Autoreferát DzP [30.7 KB, application/msword]
Žiadosť o vykonanie obajoby DzP [85.0 KB, application/msword]

Odborová komisia:

Predseda odborovej komisie
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. FMK UCM v Trnave

Členovia odborovej komisie

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. FMK UCM v Trnave
prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. UKF v Nitre
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. FMK UCM v Trnave
prof. Ivona Hoffmanová FMK UCM v Trnave
prof. Malgorzata Luszczak FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. FMK UCM v Trnave
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. MTF STU v Trnave
prof. dr. hab. Dariusz Rott FMK UCM v Trnave
doc. Ing. Anton Kretter, PhD. UKF v Nitre
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., mim. prof. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. FMK UCM v Trnave

prof. Mgr. Ida Hledíková, PhD. FMK UCM v Trnave
prof. Ing. Alena Kusá, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. Mgr. Eva Odlerová, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Mgr. Viliam Končál, PhD. MTF STU v Trnave
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Jozef Škorvánek, CSc. FMK UCM v Trnave
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. FMK UCM v Trnave

Oznámenia

Oznámenia o konaní obhajoby dizertačnej práce

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda uskutoční obhajoba dizertačnej práce externej doktorandky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vo vednom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Čas Meno doktoranda Názov témy dizertačnej práce Miesto
09.00 Ing. Adriana Zliechovcová, MBA Využívanie nástrojov marketingového komunikačného mixu na vytváranie a riadenie vzťahov s klientmi komerčných poisťovní v podmienkach SR Nová dolná zasadačka rektora Z 0.2

 

V stredu 24. augusta 2016 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vo vednom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Čas Meno doktoranda Názov témy dizertačnej práce Miesto
08.00  Mgr. Andrea Boldišová Religiózne prvky v slovenskej fotografii Zasadačka rektora
č. d. 611
08.00 Mgr. Vladimír Ovsenák Efektívnosť marketingovej komunikácie so zákazníkmi vo  vybraných výrobných organizáciách podnikajúcich na území SR Nová dolná zasadačka rektora Z.02
08.00 Mgr. Martin Slivka Špecifiká spotrebiteľského segmentu seniorov v súčasnej slovenskej spoločnosti a možnosti marketingovej komunikácie pri uspokojovaní ich potrieb Dolná presklená zasadačka rektora Z.01
09.30 Mgr. Paulína Petkáčová Mediálna gramotnosť zrakovo hendikepovaných na Slovensku Zasadačka rektora
č. d. 611
09.30 PhDr. Petra Grešková Vplyv hodnotovej orientácie spotrebiteľov na nákupné správanie v špecifickom segmente trhu Nová dolná zasadačka rektora Z.02
09.30 Mgr. Peter Krajčovič Mediálny trh a možnosti jeho inovácií Dolná presklená zasadačka rektora Z.01
11.00 Mgr. Ľubica Burianová Mediálna výchova detí v predprimárnom vzdelávaní Zasadačka rektora
č. d. 611
11.00 Mgr. Pavol Kyselica Koncepcia Phygital v marketingovej komunikácii ekoinovačných procesov podnikov Nová dolná zasadačka rektora Z.02
11.00 Mgr. Jakub Ptačin Identita vzdelávacích inštitúcií a jej vplyv na výber vysokej školy Dolná presklená zasadačka rektora Z.01
12.30 Mgr. Petra Adamková Rodinná mediálna výchova detí v predškolskom veku Zasadačka rektora
č. d. 611
14.00 Mgr. Jakub Alchus Návrh využitia internej komunikácie v krízovom riadení ľudských zdrojov Nová dolná zasadačka rektora Z.02
15.30 Mgr. Lucia Szkuráková Možnosti internej komunikácie v riadení ľudských zdrojov pri aplikácii CSR Nová dolná zasadačka rektora Z.02

 


Vo štvrtok 17. decembra 2015 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. J. Herdu 2 uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Čas Meno doktoranda Názov témy dizertačnej práce Miesto
08.30 Mgr. Mariana Schmidtová Komparácia žánrov slovenskej a anglickej (americkej) žurnalistiky – úvodník Dolná presklená zasadačka, ZO.1
 
Späť hore ↑