Podklady k inauguračnému konaniu – doc. Ing. Alena Kusá, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Aleny Kusej, PhD., za profesora v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá:

1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 30.10.2012.
Žiadosť doc. Ing. Aleny Kusej, PhD., o začatie inauguračného konania [pdf]

2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: tohto času konanie nie je prerušené.

3. Profesijný životopis:
Predložený uchádzačom podľa prílohy k vyhláške 6/2005 [pdf]
Predložený uchádzačom vo voľnej forme [pdf]

4. Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad pedagogickej činnosti predložený uchádzačom [pdf]

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti predložený uchádzačom[pdf]

6. Zoznam publikácií:
Zoznam publikácií predložený uchádzačom [pdf]

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:
Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom [pdf]

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie vymenúvacieho konania:
Prehľad plnenia minimálnych kritérií [pdf]

9. Tézy inauguračnej prednášky:
Téma inauguračnej prednášky predložená uchádzačom: „Kľúčové východiská marketingovej komunikácie na tvorbu hodnotového systému zákazníka.“
Tézy inauguračnej prednášky predložené uchádzačom [pdf]

10. Oponenti:
– prof. Ing. Anna Križanová, CSc., FPEDAS ŽU v Žiline: Posudok [pdf]
– prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., FPEDAS ŽU v Žiline: Posudok [pdf]
– prof. Malgorzata Luszczak, FMK UCM v Trnave (je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje): Posudok [pdf]

11. Inauguračná komisia:
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., FMK UCM v Trnave
prof. Ing. Mária Uramová, PhD., EF UMB Banská Bystrica
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., KU v Ružomberku
prof. Ing. Kristína Viestová, CSc., VŠOaH, Brno, Česká republika

12. Návrh inauguračnej komisie:
Stanovisko inauguračnej komisie [pdf]

13. Rozhodnutie vedeckej rady
Zasadnutie VR FMK UCM v Trnave je naplánované na 06.03.2013

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora: prezenčná listina [pdf]

15. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:
26.11.2013 udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor